KALLELSE TILL H&M:s ÅRSSTÄMMA 2013

Report this content

Aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 23 april 2013 kl 15.00 i Victoriahallen, Stockholmsmässan, Älvsjö i Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels         
vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 17 april 2013

dels               
senast onsdag den 17 april 2013 anmäla sin avsikt att delta i årsstämman, 
skriftligt under adress H & M Hennes & Mauritz AB,
Carola Ardéhn, 106 38 Stockholm, per telefon 08-796 55 00,
per telefax 08-796 55 44 eller på bolagets hemsida www.hm.com/arsstamma.
För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser etc.

Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer (dagtid) samt antal aktier. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga på stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd per onsdagen den 17 april 2013. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig. Deltagarkort kommer att skickas ut med början den 18 april.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på hemsidan www.hm.com/arsstamma.

ÄRENDEN

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Anförande av verkställande direktör Karl-Johan Persson med efterföljande frågestund om bolaget.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Val av justeringsmän.
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 8. a. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
  b. Redogörelse av bolagets revisor och revisionsutskottets ordförande.
  c. Styrelsens ordförande redogör för styrelsens arbete.
  d. Ordföranden i valberedningen redogör för valberedningens arbete.
 9. Beslut
  a. Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag.
  c. Om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 11. Fastställelse av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
 13. Val av revisor.
 14. Fastställande av principer för valberedningen samt val av ledamöter till valberedningen.
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 16. Beslut om ändring av grund för avsättning till H&M Incentive Program.
 17. Stämmans avslutande.

Valberedning
Den nuvarande valberedningen utgörs av Stefan Persson, styrelsens ordförande och likaså valberedningens ordförande, Lottie Tham, Liselott Ledin (Alecta), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder) och Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder).

Valberedningens beslutsförslag
Punkt 2

Valberedningens förslag: till ordförande vid stämman föreslås advokat Sven Unger.

Punkt 10 – Valberedningen föreslår åtta styrelseledamöter utan styrelsesuppleant. (föregående år åtta styrelseledamöter och ingen suppleant)

Punkt 11 – Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter är oförändrat jämfört med föregående år och att styrelsearvodet fördelar sig enligt följande: styrelsens ordförande SEK 1 350 000, ledamot SEK 475 000, ledamöter i revisionsutskottet extra SEK 100 000 samt ordföranden i revisionsutskottet extra SEK 150 000. Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning, och om antalet ledamöter i revisionsutskottet är samma som tidigare blir det totala arvodet SEK 5 025 000.

Till revisorerna föreslås att, liksom tidigare, arvode utgår enligt löpande räkning.

Punkt 12 – Valberedningen föreslår följande styrelse: Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Mia Brunell Livfors, Anders Dahlvig, Lottie Knutson, Sussi Kvart, Bo Lundquist, Stefan Persson, Melker Schörling och Christian Sievert.
Styrelseordförande: Omval av Stefan Persson.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.hm.com.

Punkt 13 – Val av revisor. Valberedningen föreslår att registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs till revisor i bolaget för en 4-årig mandatperiod, dvs till och med den årsstämma som hålls 2017. Ernst & Young AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget, kommer auktoriserade revisorn Åsa Lundvall att vara huvudansvarig för revisionen.

FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN SAMT VAL AV LEDAMÖTER TILL VALBEREDNINGEN, punkt 14

Förslag till val av och principer för valberedningen:
Valberedningens förslag till ledamöter bygger på tidigare tillämpade principer för valberedningens sammansättning, nämligen att valberedningen skall bestå av styrelseordföranden samt fyra övriga nominerade av de fyra röstmässigt största ägarna, såvitt man kan utläsa av aktieboken, utöver den aktieägare styrelseordföranden må representera. Även på övriga punkter bygger förslaget på tidigare tillämpade principer. Valberedningens förslag om val av ledamöter i valberedningen baserar sig på aktieboken per den 28 februari 2013.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2013 fattar följande beslut.

 1. Årsstämman utser styrelsens ordförande, Lottie Tham, Liselott Ledin nominerad av Alecta, Jan Andersson nominerad av Swedbank Robur fonder och Anders Oscarsson nominerad av AMF och AMF Fonder att ingå i valberedningen. Denna valberedning tillträder sitt uppdrag omedelbart. Uppdraget varar till dess ny valberedning utsetts.
   
 2. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får belasta bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar.
   
 3. Om inte ledamöterna i valberedningen enas om annat, ska ordförande i valberedningen vara den som representerar den största aktieägaren.
    
 4. Valberedningen ska till årsstämman 2014 lämna förslag till:
  a) val av stämmoordförande
  b) beslut om antal styrelseledamöter
  c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive arbete i styrelsens utskott)
  d) val av styrelseledamöter
  e) val av styrelseordförande
  f) beslut om arvode till revisorerna
  g) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen.
   
 5. Om någon av de aktieägare som nominerat Liselott Ledin, Jan Andersson eller Anders Oscarsson meddelar valberedningen att aktieägaren önskar att den som aktieägaren nominerat ska bytas ut (t.ex. på grund av att vederbörande lämnat sin anställning), ska valberedningen besluta att vederbörande ledamot ska avgå.
    
 6. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot; i första hand, i förekommande fall, en ledamot nominerad av den aktieägare som den avgående ledamoten nominerats av, förutsatt att den aktieägaren fortfarande är en av de fem största aktieägarna i bolaget.
    
 7. Om någon av de aktieägare som nominerat Liselott Ledin, Jan Andersson eller Anders Oscarsson inte längre är en av de fem största aktieägarna i bolaget kan valberedningen besluta att den ledamot som nominerats av den aktieägaren skall avgå. I de fall Lottie Tham inte längre är en av de fem största aktieägarna i bolaget kan valberedningen besluta att Lottie Tham skall avgå. I så fall, och även i det fall valberedningen beslutar att ledamot inte skall avgå, kan valberedningen utse ny, respektive ytterligare, ledamot; i första hand en ledamot nominerad av den aktieägare som då blivit en av de fem största aktieägarna.
   
 8. Om någon aktieägare som av valberedningen ombeds föreslå en ledamot avstår från att lämna förslag, ska valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har nominerat en ledamot till valberedningen.
    
 9. Ändring i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt.

Styrelsens beslutsförslag
UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG, punkt 9 b

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 9:50 kr per aktie. Styrelsen föreslår fredagen den 26 april som avstämningsdag. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 maj 2013.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE, punkt 15

Styrelsens förslag till riktlinjer inför årsstämman 2013 skiljer sig något från de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2012.

Begreppet ledande befattningshavare omfattar vd, övrig koncernledning, landschefer samt vissa nyckelpersoner. Antalet personer som räknas in i begreppet ledande befattningshavare är för närvarande cirka 40.

Kompensationen till ledande befattningshavare baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation. Ledande befattningshavare erhåller en kompensation som företaget anser vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ledande befattningshavare är även berättigade till de förmåner som följer av H&M Incentive Program.

H&M finns i över 35 länder exklusive franchiseländer och därför kan kompensationen sinsemellan skilja sig åt. Ledande befattningshavare har fast lön, pensionsförmåner samt andra förmåner såsom t ex bilförmåner. Den största delen av ersättningen utgörs av den fasta lönen. För den rörliga delen, se avsnitt nedan.

Koncernledningen och vissa nyckelpersoner omfattas, utöver ITP-planen, av antingen en förmåns- eller premiebaserad pensionslösning. För dessa personer gäller pensionsålder mellan 60–65 år. För koncernledningsmedlem samt landschefer som är anställda i ett dotterbolag i utlandet gäller lokal pensionsordning samt en premiebaserad pensionslösning. Pensionsåldern för dessa följer lokala pensionsåldersregler. Åtaganden är delvis täckta genom att separata försäkringar tecknats.

Uppsägningstid för ledande befattningshavare varierar mellan tre till tolv månader. Några avgångsvederlag, förutom för vd, förekommer inte inom H&M.

Pensionsvillkor mm för vd
Pensionsåldern för vd är 65 år. Vd omfattas av ITP-planen samt en premiepension och den sammanlagda pensionskostnaden ska uppgå till totalt 30 procent av den fasta lönen. Vd har ett års uppsägningstid. I det fall företaget säger upp anställningsavtalet utgår dessutom en årslön såsom avgångsvederlag.

Rörlig ersättning
Vd, landschefer, vissa i koncernledningen och vissa nyckelpersoner omfattas av ett bonussystem. Bonusens storlek per person grundar sig på måluppfyllelsen inom respektive ansvarsområde. Utfallet kopplas till de i förväg tydligt uppsatta mätbara resultatmålen (kvalitativa, kvantitativa, allmänna, individuella) inom respektive ansvarsområde. I dessa mål ingår även mätbara mål inom hållbarhet. Målen inom respektive ansvarsområde syftar till att främja H&M:s utveckling på både kort och lång sikt.

För vd kan bonusen uppgå till maximalt MSEK 0,9 netto efter skatt. För övriga ledande befattningshavare kan bonus uppgå till maximalt MSEK 0,3 netto efter skatt. Netto efter skatt betyder att inkomstskatt och sociala avgifter inte är inräknade. De utbetalade bonusbeloppen ska i sin helhet investeras i aktier i bolaget, vilka ska behållas i minst fem år. Då H&M finns på marknader med varierande personskattesatser har nettomodellen valts då det anses rimligt att mottagarna i de olika länderna ska kunna köpa samma antal H&M-aktier för de belopp som utbetalas.

Vid enstaka tillfällen kan övrig koncernledning, nyckelpersoner samt landschefer efter diskretionärt beslut av vd och styrelseordförande erhålla engångsbelopp, dock maximalt 30 procent av den fasta årslönen.

Övrigt
Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

BESLUT OM ÄNDRING AV GRUND FÖR AVSÄTTNING TILL H&M INCENTIVE PROGRAM (HIP), punkt 16

H&M Incentive Program (HIP) är ett belöningsprogram som vänder sig till samtliga anställda inom H&M-koncernen och beslut om programmet togs vid en extra bolagsstämma hösten 2010.

Styrelsen föreslår årsstämman 2013 att grunden för framtida avsättningar till HIP ändras. Förslaget, i likhet med förslaget till ändring för riktlinjer till ledande befattningshavare, innehåller förändringen att kopplingen till utdelningsökning tas bort. Istället föreslås att grunden för framtida avsättningar till HIP blir 10 procent av ökningen av bolagets vinst efter skatt mellan två räkenskapsår i följd. Vinstökningen kommer att beräknas på vinst efter skatt före avsättning till HIP. Vid beräknandet av avsättning till HIP för År 2 ska således det årets vinst efter skatt jämföras mot År 1:s vinst efter skatt före avsättning till HIP. Detta för att båda åren ska ha samma jämförelsegrund, dvs vinst efter skatt före avsättning till HIP.

Avsättning till HIP för ett räkenskapsår kommer att kostnadsföras under det år som den hänför sig till. Exempel: vinsten efter skatt År 1 är 100. Vinsten efter skatt år 2 är 130, avsättningen ska då vara 3 och kommer att kostnadsföras under År 2.

I likhet med det nuvarande systemet, ska det även i det föreslagna nya systemet finnas med ett tak som träder in för att begränsa storleken på avsättningen när vinstökningen mellan två år kan ses som oproportionellt stor. Även här föreslås att kopplingen till utdelningen tas bort och att begränsningen istället omformuleras till 2 procent av årets vinst efter skatt före avsättning till HIP.

Anledningen till att ändra grunden för framtida avsättningar till HIP är att avsättningarna ska ha en mer direkt koppling till företagets vinstutveckling. Detta skulle mer reflektera medarbetarnas insatser under året och dessutom vara mer lättförståeligt för medarbetarna jämfört med det nuvarande systemet som baseras på den aktieutdelning som bestäms av årsstämman.

Det föreslagna nya systemet blir mer eller mindre kostnadsneutralt för bolaget jämfört med det nuvarande systemet.

Om årsstämman 2013 godkänner förslaget, kommer den första avsättningen till HIP baserat på en vinstökning kunna bli möjlig redan för räkenskapsåret som slutar den 30 november 2013.  

--------------------------------------------------------------

Upplysningar på årsstämman
Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till:

H & M Hennes & Mauritz AB
Styrelsen
Att: Carola Ardéhn
106 38 Stockholm

Eller via e-post: hm23april@hm.com

Antal aktier och röster
I bolaget finns 194 400 000 A-aktier med tio röster per aktie och 1 460 672 000 B-aktier med en röst per aktie, vilket innebär att det totala antalet aktier i H&M är 1 655 072 000 och det totala antalet röster är 3 404 672 000.

-------------------------------------------------------------
Årsredovisningen för 2012 publiceras på www.hm.com den 26 mars 2013. Den finns då tillgänglig på H&M:s huvudkontor, Mäster Samuelsgatan 46A, 106 38 Stockholm och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen kommer att läggas fram på stämman. Motsvarande gäller revisionsberättelse, revisorsyttrande och styrelsens motiverade yttrande angående vinstutdelning.

Stockholm i mars 2013
Styrelsen
-------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner:
Kristina Stenvinkel, informationschef 08-796 3908
Nils Vinge, IR-ansvarig 08-796 5250, 08-796 5250
Jan Andersson, ledamot i valberedningen 076-139 5500

Pressbilder och bakgrundsinformation för journalistiskt bruk kan laddas ner från www.hm.com

Informationen i denna kallelse är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2013, kl 08.00 (CET).
Kallelsen till årsstämman publiceras den 22 mars 2013 på bolagets hemsida www.hm.com/arsstamma och den 26 mars 2013 i DN, SvD samt Post & Inrikes Tidningar på Bolagsverkets hemsida.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday Cheap Monday, & Other Stories samt H&M Home. I dagsläget ingår drygt 2 800 butiker på 48 marknader, inklusive franchisemarknader. 2012 uppgick omsättningen inklusive moms till MSEK 140 948 och antalet anställda är fler än 104 000. Ytterligare information finns på hm.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar