Kommuniké från H & M Hennes & Mauritz AB:s årsstämma 2010

H & M Hennes & Mauritz AB höll på torsdagen den 29 april årsstämma under ordförandeskap av advokat Sven Unger. Årsstämman fastställde utdelningen i enlighet med styrelsens förslag till SEK 16:00 per aktie. Avstämningsdag är den 4 maj 2010. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) den 7 maj 2010. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008/2009. De ordinarie styrelseledamöterna Mia Brunell Livfors, Lottie Knutson, Sussi Kvart, Bo Lundquist, Stefan Persson och Melker Schörling omvaldes av årsstämman som även valde in de föreslagna nya styrelseledamöterna Anders Dahlvig och Christian Sievert. Stig Nordfelt hade avböjt omval. Styrelsen omfattar därmed åtta stämmovalda styrelseledamöter, jämfört mot tidigare sju. Stefan Persson omvaldes till styrelseordförande. Av de fackliga organisationerna sedan tidigare utsedda ordinarie ledamöter är Margareta Welinder och Marianne Broman. Suppleanter är Tina Jäderberg och Agneta Ramberg. Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att arvodet per stämmovalda ledamöter är oförändrat: 1 350 000 kronor till styrelsens ordförande, 375 000 kronor till stämmovald styrelseledamot, ledamöter i revisionsutskottet extra 75 000 kronor samt ordförande i revisionsutskottet extra 125 000 kronor. Det innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 4 250 000 kronor, vilket är en ökning med 375 000 jämfört med föregående år eftersom styrelsen har utökats med en stämmovald ledamot. Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen samt valde ledamöterna för valberedningen fram till dess ny valberedning utsetts. Valberedningens ledamöter, som baseras på ägarförhållandet per den 28 februari 2010, är Stefan Persson, Lottie Tham, Liselott Ledin representerande Alecta, Jan Andersson representerande Swedbank Robur Fonder samt Peter Lindell representerande AMF Pension. Årsstämman godkände styrelsens förslag gällande uppdelning av aktier (s.k. split) så att varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma aktieslag samt att bolagsordningen i § 4 ändras till föreslagen lydelse. Årsstämman gav styrelsen mandat att bestämma avstämningsdag för uppdelningen av aktier en dag under perioden 20 maj – 18 juni 2010. Uppdelning av aktier kommer alltså att ske efter vinstutdelningen. Aktieägare behöver inte göra någon anmälan eller vidta annan åtgärd med anledning av aktieuppdelningen. Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Kontaktpersoner: Nils Vinge, IR-ansvarig 070-796 52 50 Kristina Stenvinkel, Informationschef 070-796 54 40 Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2010 kl 17.00 (CET).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar