Kommuniké från H & M Hennes & Mauritz AB:s årsstämma 2019

Report this content

H & M Hennes & Mauritz AB höll på tisdagen den 7 maj årsstämma under ordförandeskap av advokat Sven Unger. Årsstämman fastställde utdelningen i enlighet med styrelsens förslag till SEK 9:75 per aktie och att utdelningen utbetalas vid två olika tillfällen under året. Avstämningsdag för den första utdelningsbetalningen om SEK 4:90 per aktie är den 9 maj 2019. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 14 maj 2019. Avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen om SEK 4:85 per aktie är den 12 november 2019. Utbetalningen av utdelningen beräknas att ske från Euroclear Sweden AB den 15 november 2019.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017/2018.

De ordinarie styrelseledamöterna; Stina Bergfors, Anders Dahlvig, Lena Patriksson Keller, Stefan Persson, Christian Sievert, Erica Wiking Häger samt Niklas Zennström omvaldes av årsstämman som även valde in den föreslagna nya styrelseledamoten Danica Kragic Jensfelt. Stefan Persson omvaldes till styrelseordförande. Av de fackliga organisationerna sedan tidigare utsedda ordinarie ledamöter är Ingrid Godin och Alexandra Rosenqvist. Suppleanter är Helena Isberg och Margareta Welinder.

Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att styrelsearvodet fördelar sig enligt följande: SEK 1 700 000 till styrelsens ordförande, SEK 650 000 till stämmovald styrelseledamot, ledamöter i revisionsutskottet extra SEK 175 000 kronor samt ordförande i revisionsutskottet extra SEK 225 000.

Stämman beslutade att utse Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen samt valde ledamöterna för valberedningen fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens ledamöter är styrelsens ordförande, Lottie Tham, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden samt Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Kontaktpersoner:
Kristina Stenvinkel, kommunikationsdirektör 08-796 39 08
Nils Vinge, IR-chef 08-796 52 50

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 48 onlinemarknader och mer än 4 900 butiker på 72 marknader, inklusive franchisemarknader. 2018 uppgick nettoomsättningen till SEK 210 miljarder. Antalet anställda uppgår till cirka
177 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.


Pressbilder och bakgrundsinformation för journalistiskt bruk kan laddas ner från hm.com

Prenumerera

Dokument & länkar