Kommuniké från H & M Hennes & Mauritz AB:s extra bolagsstämma

H & M Hennes & Mauritz AB höll på onsdagen den 20 oktober extra bolagsstämma under ordförandeskap av advokat Sven Unger angående inrättande av ett belöningsprogram för samtliga anställda i H&M-koncernen.

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att införa ett belöningsprogram, H&M Incentive Program, som omfattar samtliga anställda inom H&M-koncernen enligt samma principer.  Vidare uppdrogs åt styrelsen att utforma erforderliga detaljregler för programmet och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för programmets genomförande.

Programmet initieras av familjen Stefan Persson genom en gåva om 4 040 404

H&M-aktier till ett värde om cirka 1 miljard kronor till en nybildad svensk stiftelse,
Stiftelsen H&M Incentive Program.

Till stiftelsen kommer årligen, i normalfallet, att tillföras ett belopp från H&M-koncernen motsvarande 10 procent av utdelningsökningen i förhållande till föregående års aktieutdelning. Stiftelsen kommer att förvalta medlen som kommer att investeras i H&M-aktier. Innehavet ska dock aldrig utgöra mer än 5 procent av det totala antalet aktier i H&M.

Alla anställda i hela H&M-koncernen i samtliga länder, oavsett befattning och lönenivå,  omfattas av programmet enligt samma grundprincip utifrån arbetad tid, heltid eller deltid.

De anställdas tidigare arbetade år kommer att tillgodoräknas i kvalifikationstiden, vilken uppgår till fem år, om inte lokala regler kräver annat. Utbetalning påbörjas vid 62 års ålder. Det kommer dock att finnas möjlighet att få sina andelar utbetalda redan efter tio anställningsår, dock tidigast 2021.

En presentation av programmet finns på H&M:s hemsida www.hm.com.

Stämman godkände styrelsens förslag till komplettering beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, dvs att ”Ledande befattningshavare är berättigade till de förmåner som följer av H&M Incentive Program”.
Kontaktpersoner:

Kristina Stenvinkel
Informationschef
Telefon: 08-796 39 08
E-post: stenvinkel@hm.com

 

Nils Vinge
IR-ansvarig
Telefon: 08-796 52 50
E-post: nils.vinge@hm.com

 


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2010 kl 11.00 (CET).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday och Cheap Monday samt H&M Home. I dagsläget ingår omkring 2 000 butiker på 37 marknader. 2009 uppgick omsättningen inklusive moms till MSEK 118 697 och antalet anställda var ungefär 76 000. Ytterligare information finns på www.hm.com.

Prenumerera

Dokument & länkar