Niomånadersrapport

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 · H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. · Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till MSEK 12.664, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Med jämförbara valutakurser var ökningen 17 procent. · Resultatet efter finansiella poster motsvarar MSEK 5.225, en ökning med 55 procent. · Tredje kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 1.906, en ökning med 53 procent. · Resultatförbättring i samtliga länder. Mycket positiv utveckling i Frankrike, USA och Spanien. · Högre omsättningshastighet genom kortare ledtider och jämnare inflöde av varor. Omsättningen H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade under niomånadersperioden med 15% (med jämförbara valutakurser 14%) jämfört med samma period föregående år och uppgick till MSEK 37.369,1 (32.356,2). Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till MSEK 12.663,6 (10.964,9), en ökning med 15% (med jämförbara valutakurser 17%). Omsättningsökningen för augusti månad blev 16% med jämförbara valutakurser. Koncernen har under niomånadersperioden öppnat 46 butiker; tio i Tyskland, nio i Frankrike, sju i USA, fem vardera i Storbritannien och Österrike, tre i Belgien, två i Nederländerna samt en i respektive Sverige, Norge, Danmark, Finland och Luxemburg. Som en effekt av omlokalisering har fem butiker stängts i Tyskland och en vardera i Storbritannien, Schweiz och Belgien. Det totala antalet butiker uppgick vid periodens slut till 809 (736). Resultat för niomånadersperioden Rörelsens bruttoresultat för niomånadersperioden uppgick till MSEK 17.189,8 (13.880,9), vilket motsvarar 53,9% (50,3) av försäljningen. Efter avdrag för försäljnings- och administrationskostnader blev rörelseresultatet MSEK 4.968,5 (3.184,3). Resultatet innebär en rörelsemarginal på 15,6% (11,5). Rörelseresultatet för perioden har belastats med planenliga avskrivningar på MSEK 793,9 (666,5) och med nyetableringskostnader, dvs den del av investeringar i nya butiker som tas direkt över resultaträkningen, om MSEK 128,7 (149,2). Rörelsemarginalen efter avskrivningar, men före nyetableringskostnader, uppgick till 16,0% (12,1). Koncernens positiva finansnetto uppgick till MSEK 256,2 (193,7). Resultatet efter finansiella poster motsvarade MSEK 5.224,7 (3.378,0), en ökning med 55%. Koncernens vinst efter beräknad skatt blev för niomånadersperioden MSEK 3.396,1 (2.195,7), vilket motsvarar en vinst per aktie om SEK 4:10 (2:65). Avkastningen på eget kapital, rullande 12 månader, blev 33,4% (24,9) och avkastningen på sysselsatt kapital, rullande 12 månader, var 49,0% (38,6). Resultat för tredje kvartalet Bruttomarginalen för tredje kvartalet uppgick till 54,0% (51,3), vilket motsvarar ett bruttoresultat om MSEK 5.838,2 (4.789,5). Rörelseresultatet blev MSEK 1.809,1 (1.180,5), motsvarande en rörelsemarginal om 16,7% (12,6). Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet motsvarade MSEK 1.906,3 (1.246,5), en ökning med 53%. För tredje kvartalet uppgick vinsten efter beräknad skatt till MSEK 1.239,1 (810,2), motsvarande en vinst per aktie om SEK 1:50 (-:98). Kommentar till tredje kvartalet Försäljningen under tredje kvartalet har varit fortsatt god och H&M- koncernen har ökat omsättningen i samtliga länder. Det onormalt varma vädret i Norden har haft en viss återhållande effekt på omsättningsutvecklingen under slutet av kvartalet. Förbättringen av bruttomarginalen, 54,0% (51,3), jämfört med motsvarande period föregående år, beror framförallt på en lägre prisnedsättningsnivå till följd av väl balanserade kollektioner och förbättrad lagerstyrning, men också på lägre kostnader för varuhanteringen. Ökat fokus på leverans av nya varor till butik varje dag har inneburit ett jämnare inflöde av varor. Detta har i sin tur lett till ett effektivare utnyttjande av logistikkedjan och en lägre lagernivå och därmed högre omsättningshastighet. Resultat och rörelsemarginal har även under detta kvartal fortsatt att kraftigt förbättras på de nya marknaderna Frankrike, USA och Spanien. Koncernen har under perioden öppnat 12 butiker och stängt fyra. Finansiell ställning Koncernens balansomslutning ökade med 24% och motsvarade MSEK 22.612,2 (18.184,2). Koncernens kassaflöde under perioden var MSEK 1.667,8 (-598,0). De finansiella tillgångarna uppgick till MSEK 9.910,3 (5.236,2). Varulagret uppgick till MSEK 5.286,2 (6.217,2), en minskning med 15%. Investeringarna i anläggningstillgångar uppgick till MSEK 914,5 (1.174,7). Koncernens soliditet uppgick till 75% (75) och andelen riskbärande kapital till 78% (79). Substansvärdet fördelat på de utestående 827.536.000 aktierna motsvarade per den 31 augusti SEK 20:54 (16:49). Innevarande kvartal Under fjärde kvartalet beräknas ytterligare 39 butiker att öppnas och fyra att stängas. Största antalet tillkommer i Tyskland, där nio butiker planeras och i USA och Spanien, där åtta butiker beräknas öppna i respektive land. För USA innebär detta att totalt 15 butiker kommer att öppnas under året. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering (RR20). De nya rekommendationer från Redovisningsrådet, som trätt i kraft 2002, har beaktats men ej haft någon påverkan på redovisningen. I övrigt har samma redovisningsprinciper använts som i den senaste årsredovisningen. Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer. Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2001/02 publiceras den 29 januari 2003. Rapport för de första tre månader av verksamhetsåret 2002/03 publiceras den 26 mars 2003. Bolagsstämma hålls måndagen den 28 april 2003 kl 15.00 i Victoriahallen, Stockholmsmässan i Stockholm. Stockholm den 19 september 2002 Styrelsen Kontaktpersoner: Rolf Eriksen, VD 08-796 52 33 Carl-Henric Enhörning, IR- 08-796 54 10 ansvarig Leif Persson, finanschef 08-796 13 00 H&M:s växel 08-796 55 00 Bakgrundsinformation om H&M samt pressbilder finns att tillgå på www.hm.com

Dokument & länkar