Haldex delårsrapport, januari - september 2019

Report this content

Stabilt kvartal på ytterligare försvagad marknad

Den valutajusterade omsättningen för tredje kvartalet minskade med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I Nordamerika ökade Haldex omsättning med 2 procent under kvartalet trots tecken på försvagning av marknaden. I Europa minskade omsättningen med 7 procent till följd av försämrad marknad främst i släpvagnssegmentet. I Kina minskade också omsättningen främst på grund av en lägre försäljning av bromshävarmar jämfört med ett ovanligt starkt jämförelsekvartal.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade med 7 procent i jämförelse med föregående år. Det beror främst på högre försäljning till den mer lönsamma eftermarknaden. Kassaflödet från den löpande verksamheten var något starkare jämfört med föregående år.

Justering av prognos

På grund av det försämrade marknadsläget har prognosen för helåret justerats ned något. Ny bedömning är att omsättningen och rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, kommer bli något lägre än föregående år. Tidigare bedömning var att omsättningen skulle bli i linje med föregående år och att rörelsemarginalen exklusive engångsposter skulle bli i linje med eller högre än föregående år. Det långsiktiga målet om en rörelsemarginal på tio procent, exklusive satsningar på ny teknik, år 2022 ligger fast.

Flytt av produktion

Efter kvartalets utgång annonserades två större produktionsförändringar vilket kommer resultera i årliga besparingar på 75 MSEK när flytten av produktionen slutförts.

Nyckeltal juli-september 2019

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 • Nettoomsättning, MSEK     1 283 (1 270)
 • Rörelseresultat, MSEK    68 (79)
 • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK    85 (79)
 • Rörelsemarginal, %    5,3 (6,3)
 • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   6,6 (6,3)
 • Rörelsemarginal exkl satsningar på ny teknik, % 7,4 (-)
 • Avkastning på sysselsatt kapital, %1    7,5 (12,5)
 • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1    10,5 (13,8)
 • Resultat efter skatt, MSEK    37 (58)
 • Resultat per aktie, SEK    0,83 (1,30)
 • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK    76 (74)

1) Rullande tolv månader

Nyckeltal januari-september 2019

(motsvarande period föregående år inom parantes)

 • Nettoomsättning, MSEK     4 010 (3 894)
 • Rörelseresultat, MSEK    238 (267)
 • Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK    273 (267)
 • Rörelsemarginal, %    5,9 (6,9)
 • Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   6,8 (6,9)
 • Rörelsemarginal exkl satsningar på ny teknik, % 7,5 (-)
 • Avkastning på sysselsatt kapital, %1    7,5 (12,5)
 • Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1    10,5 (13,8)
 • Resultat efter skatt, MSEK    154 (177)
 • Resultat per aktie, SEK    3,48 (3,95)
 • Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK    89 (75)

1) Rullande tolv månader

Helene Svahn, VD & Koncernchef, kommenterar:

”Det tredje kvartalet för Haldex är också mitt första kvartal som VD för bolaget. För mig börjar både möjligheterna och utmaningarna bli tydligare ju mer jag lär känna verksamheten. Den bild som framträder efter att ha träffat medarbetare, kunder, leverantörer, investerare och potentiella nya partners är att Haldex har en unik position.

Genom vår affärsmix med utveckling, produktion och försäljning av etablerade komponenter samt en stor andel konjunkturokänslig eftermarknad har vi en mycket solid grund att stå på. Dessutom har vi ledande teknologiska lösningar för framtidens fordon som lovar gott inför den spännande och sannolikt snabba utveckling av branschen som väntar runt hörnet. Den stabila basverksamheten möjliggör finansieringen av vår påbörjade resa från komponent- till systemleverantör inom broms-, fjädring- och andra närliggande system.

Trots gynnsamma förutsättningar har vi ett krävande arbete framför oss. Förbättrade kassaflöden från basverksamheten är nödvändigt för att kunna finansiera utvecklingen av nya system. För att nå vårt marginalmål om 10 procent (EBIT-marginal exklusive ny teknik) till 2022 måste vi lägga i nästa växel, särskilt inom tre identifierade huvudområden:

 • Effektivisering av arbetet med marknad och kund för att säkerställa att vi väljer rätt kunder, erbjuder rätt produkter och säljer till rätt pris.
 • Förbättring av interna processer och flöden för att säkerställa att vi anpassar kostnadskostymen, förbättrar logistikflöden och reducerar antal leverantörer.
 • Minskning av antal produktionsanläggningar för att möjliggöra skalfördelar i övriga anläggningar, minska komplexitet och administrativa kostnader.

Insatserna kommer medföra engångskostnader, men de kommer visa sig nödvändiga för att nå våra övergripande mål. I enlighet med beslutet om minskat antal produktionsanläggningar har vi nyligen annonserat stängning av fabrikerna i Blue Springs och Heidelberg, vilket kommer att löna sig årligen med 75 miljoner kronor.

Inom komponenter finns vi i ett stort antal kundsegment, men för att effektivisera arbetet med marknad och kund bör vi öka våra marknadsandelar i attraktiva delar och aktivt välja bort mindre attraktiva. Potentialen för Haldex i Asien gör att denna marknad kommer att vara central framöver.

Gällande våra produkter för eftermarknaden, vilka står för en stor del av vår vinst, måste vi säkerställa att vi tar den andel av reservdelsmarknaden som vår försäljning till fordonstillverkarna möjliggör. För detta krävs proaktiv bearbetning av logistikföretag och ökat fokus på bland annat Östeuropa. Insatserna blir särskilt viktiga när signalerna om en svagare efterfrågan på marknaden som väntat blir tydligare, nu även i Nordamerika som haft en stark utveckling hittills under året. Kvartalet visar till exempel en minskad orderingång från trailermarknaden i Europa.

Parallellt med att vi på allvar börjat förtydliga vår långsiktiga inriktning kan jag konstatera ett flertal framsteg i rätt riktning som visar att våra mål är ambitiösa, men realistiska.

Vi flyttar aktivt fram våra positioner inom ny teknik. Under kvartalet förlängde vi vårt ramavtal med en av världens största lastbilstillverkare för utveckling av broms- och fjädringssystem anpassade för självkörande och elektriska fordon.

I utvecklingen av den elektromekaniska skivbromsen har vi under kvartalet även nått betydande milstolpar i och med godkännandet från de kinesiska myndigheterna och att vi framgångsrikt testinstallerat den på flera kunders fordon.

Vi ser att arbete genom partnerskap lönar sig. Ett exempel är vårt samarbete med Daimler där vi framgångsrikt tillsammans tagit fram skivbromsar till deras lastbilar. Under kvartalet beslutade Daimler mot bakgrund av detta om att inleda serieproduktionen av skivbromsar till deras fordon med Haldex.

En till nämnvärd händelse under det tredje kvartalet är att Haldex ägarstruktur förändrades i och med ZFs försäljning av hela sin ägarandel om 20 procent. Vi ser mycket positivt på avyttringen då det ger förbättrat konkurrensklimat och ökade möjligheter till stora affärer med fordonstillverkare. Arbete pågår även för att ytterligare förbättra den långsiktiga ägarstrukturen.

Avslutningsvis kan jag konstatera att det tredje kvartalet har varit positivt, både för mig som nybliven VD och för bolaget. Nu väntar ett avslutande utmanande kvartal och vidare flera spännande år där fordonsindustrin kommer att ändra form totalt och där tidigare konkurrensfördelar kommer att ändras. Det är på den föränderliga marknaden den riktiga potentialen finns. Det är i det outforskade som Haldex, genom att vara snabba, nytänkande, nyfikna och beslutsamma kommer att kunna inta en ledande position. Jag ser fram emot att rusta Haldex för utmaningar och frigöra potential och möjligheter, både på kort och lång sikt.”


Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://corporate.haldex.com/sv/investerare/finansiella-rapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex
 

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Helene Svahn, VD & koncernchef samt Andreas Larsson, CFO. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Torsdagen den 24 oktober kl. 11.00

Presskonferensen webbsänds på:

https://tv.streamfabriken.com/haldex-q3-2019

Delta i telefonkonferensen:

SE: 08-566 426 93
UK: +44 3333 009 263
US: +1 833 526 83 84

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://corporate.haldex.com/sv/investerare/presentationer

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Helene Svahn, VD & Koncernchef, 0418-476000
Andreas Larsson, CFO, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0703-554704.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 24 oktober 2019, kl 7.20.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2300 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter cirka 5 miljarder SEK.

Taggar:

Prenumerera