Haldex delårsrapport, juli - september 2021

Report this content

Stark organisk tillväxt och hög rörelsemarginal trots utmaningar i försörjningskedjan

TREDJE KVARTALET

 • Omsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 1 203
  (964) MSEK. Den organiska tillväxten var 26 procent.
 • Justerat rörelseresultat ökade till 100 (58) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 8,3 (6,0) procent.
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 96 (-23) MSEK. Engångskostnader om netto 4 MSEK relaterade till de lång-siktiga besparingsprogrammen påverkade rörelseresultatet.
 • Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet med 1 (-1) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 55 (-104) MSEK. Skatten uppgick till -21 (-75) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,11 (-2,15) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
  26 (231) MSEK.
 • De strukturella besparingsprogrammen har utvecklats enligt plan och minskade kostnaderna med 21 MSEK.
 • Avtal har slutits med en av världens största tillverkare av tunga lastbilar avseende leverans av Haldex skivbromsar, vilket är en viktig milstolpe inom lastbilssegmentet. Affären inkluderar att utrusta en distributionsbil med det elektromekaniska bromssystemet (EMB), vilket är ett genombrott för den europeiska marknaden. Affären rapporterades som en händelse efter kvartalets utgång i rapporten för det andra kvartalet.
 • Försörjningskedjan är fortsatt ansträngd på grund av ökade råvaru- och fraktkostnader samt komponent- och halvledarbrist.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Koncernledningen utökas med två nya positioner. En EVP Sales & Product Management har utsetts med tydligt fokus på att ytterligare stärka Haldex tillväxt. En EVP Purchasing har utsetts för att förbättra inköpsprocesser och öka besparingar i direkt material. 

Jean-Luc Desire, VD & Koncernchef, kommenterar
Detta är mitt första fullständiga kvartal som VD för Haldex och jag kan med glädje konstatera att återhämtningen, trots fortsatt utmanande marknadsförhållanden, är stark på de flesta av våra marknader och inom de flesta segment. Finansiellt visade nettoomsättningen en stark förbättring och uppgick till 1 203 MSEK (964) under tredje kvartalet, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 26 procent. Även om den starka tillväxten ska ses i relation till ett utmanande tredje kvartal förra året ser vi en stark underliggande efterfrågan från våra kunder och enligt vår analys av externa marknadsdata tar vi marknadsandelar. Jämfört med föregående kvartal ökade nettoomsättningen med 4 procent. Nettoomsättningen hittills i år uppgår till 3 421 MSEK (3 019), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 21 procent.

Amerika och Europa rapporterade en organisk omsättningstillväxt på 26 respektive 38 procent, medan Asien rapporterade en nedgång på 7 procent, efter ett kvartal med hög efterfrågan förra året. Eftermarknadssegmentet hade stark tillväxt på 22 procent och intäkterna ökade framgångsrikt i samtliga regioner. Det är även positivt att se en hög tillväxt inom släpvagnssegmentet och att det ökade fokuset på detta segment ger resultat.

Med genomförda prisjusteringar i kombination med högre volymer och framgångsrika kostnadsbesparingar uppnåddes ett justerat rörelseresultat på 100 MSEK (58), vilket motsvarar en marginal på 8,3 procent (6,0) under tredje kvartalet. Hittills i år uppgår det justerade rörelseresultatet till 297 MSEK (96), vilket motsvarar en marginal på 8,7 (3,2) procent. Den ökade omsättningen tillsammans med störningar i försörjnings-kedjan ledde däremot till högre kapitalbindning och således ett försvagat kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten under det tredje kvartalet uppgick till 26 (231) MSEK.

Aktivitetsnivåer har ökat och begränsningarna i försörjningskedjan fortsätter, vilket orsakar både prisökningar och brist på vissa råmaterial, halvledare och frakt. Vi har mitigerat väsentliga delar av dessa merkostnader genom prisökningar mot kund för att kompensera för ökade råvarupriser, men som tidigare nämnts kan vi inte fullt ut eliminera effekterna av ökade fraktkostnader. Vi bedömer att kostnaderna för både råmaterial och frakt kommer att fortsätta öka under fjärde kvartalet varför vi även beslutat om ytterligare åtgärder. Det råder fortfarande stor brist på halvledare, vilket kommer att påverka en del av Haldex produkter åtminstone fram till början av nästa år. Det råder dock stor osäkerhet kring dessa externa faktorer varför vi följer marknadsutvecklingen noga och kommer att vidta åtgärder när så behövs.

Jag kan även berätta att vi har beslutat att förstärka koncernledningen med två nya medlemmar. För att öka fokus på tillväxt har en EVP Global Sales & Product Management utsetts med globalt produktansvar. För att uppnå ’operational excellence’ i hanteringen materialkostnader har en separat inköpsfunktion inrättats och en EVP Purchasing utsetts. Haldex har också förstärkt samarbetet med ANAND Group gällande vårt joint venture i Indien, vilket är ett viktigt steg mot att öka andelen lågkostnadsköp. Med dessa organisations-förändringar är jag övertygad om att vi har en mer effektiv och fokuserad strategi för att utveckla Haldex verksamhet framöver.

En spännande kommande händelse är att Haldex kommer att lansera nästa generation av elektroniska bromsstabilitets-plattformen (EBS) för släpvagnar, EB+4.0, på Solutrans-mässan i Frankrike i november. EB+4.0-plattformen integrerar parkeringsbromskontrollen i den elektroniska styrningen och erbjuder en modulär och anpassningsbar programvara för kundspecifika funktioner. Bromskontroll-systemet fungerar som en plattform för olika produktfamiljer och möjliggör för flera system att kommunicera med varandra för att övervaka, överföra eller agera på data. Det här produktutbudet är ett teknikskifte där vi är med i ’hjärnan’ av släpvagnsdata. Med den här lanseringen sätter Haldex nya standarder för broms- och fjädringssystem för släpvagnar.

Arbetet med den strategiska översynen pågår och jag ser fram emot att presentera den uppdaterade strategin och den spännande resan framåt för er under det fjärde kvartalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jean-Luc Desire, VD & Koncernchef
Telefon: 0418-47 60 00

Lottie Saks, CFO
Telefon: 0418-47 60 00

Jenny Boström, Investarrelationer
Telefon: 0418-47 62 01
Email: ir@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 21 oktober 2021 kl. 07:20.

Fullständig delårsrapport
Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig via http://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapporter
eller på http://news.cision.com/se/haldex

Investerarpresentation
Investerare, analytiker och media är inbjudna till en presentation av rapporten torsdagen den 21 oktober kl 11.00 tillsammans med VD Jean-Luc Desire och CFO Lottie Saks.

Länk till webbsändningen och nummer till telefonkonferensen: 
https://financialhearings.com/event/13301

Webbsändningen finns även tillgänglig i efterhand, och både delårsrapport och presentation kan laddas ned på Haldex webbplats:
http://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapporter/

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra cirka 2 000 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 4 miljarder SEK.