Stora luckor i börsbolagens redovisning av hållbarhetsrisker

En stor andel av Sveriges största börsnoterade företag brister i kontrollen av hållbarhetsrisker kopplade till sina verksamheter. Fyra av tio företag saknar en heltäckande bild av underliggande hållbarhetsrisker i sin redovisning.

Det visar en granskning av stockholmsbörsens 100 största företag, som kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson har genomfört. Årets genomgång visar att hela 90 procent av företagen har policyer som rör hållbarhet, samtidigt som endast 61 procent redovisar en heltäckande bild när det kommer till affärsmodellens underliggande hållbarhetsrisker. Trots att företagen idag ägnar mer tid och resurser till att identifiera och hantera riskerna, finns alltså fortfarande stora luckor att fylla för bolagen på börsen.

– Det blir allt viktigare för företag att ha både kunskap och rätt verktyg för att hantera hållbarhetsrisker. Dels finns det faktiska affärsvinster att göra, men det är också viktigt att vara förberedd när marknaden förändras och kraven på information och åtgärder ökar, säger Victor Månsson, Consultant Sustainability Affairs på Hallvarsson & Halvarsson.

Ytterligare ett område där företagen kan förbättra sin redovisning gäller utsläpp som inte är direkt kopplade till företagets verksamhet. Det handlar om exempelvis utsläpp från tjänsteresor eller utsläpp som produkter eller tjänster generar under hela sin livscykel. Endast 65 procent av företagen uppger att de delvis rapporterar dessa utsläpp. Hallvarsson & Halvarssons granskning visar också att rapporteringen ofta är ofullständig och i de flesta fall framgår inte omfattningen av rapporteringen. Därtill framgår att knappt 30 procent av redovisningarna är externt granskade, vilket innebär att tillförlitligheten i rapporteringen av de övriga koldioxidutsläppen är låg.

– Hos flera företag ligger den största klimatpåverkan gömt i de indirekta utsläppen, så kallade Scope 3-utsläpp. Även om det finns flera utmaningar i att beräkna den här typen av utsläpp så krävs det större transparens för att kunna identifiera vilka klimatåtgärder som har störst effekt, säger Georg Präauer, Consultant Sustainability Affairs på Hallvarsson & Halvarsson.

Konsumentnära företag bäst i klassen på långsiktiga mål
Granskningen, som bygger på en genomgång av bolagens års- och hållbarhetsredovisningar, visar också att företag som säljer varor och tjänster till konsumenter (B2C-företag) i större utsträckning än andra företag har uttalade långsiktiga mål för när man avser att bli klimatneutrala. Tre B2C-företag uppger att de har en målsättning på plats, medan endast ett av de övriga företagen uppger att de har en sådan.

¬– Vi ser också att hållbarhetstrenden slår igenom hos mer konsumentnära företag. Ökade krav från kunder i fråga om transparens och långsiktighet innebär att företagen måste förändra sina arbetsmetoder och hur de kommunicerar sina insatser för att behålla marknadsandelar, säger Victor Månsson, Consultant Sustainability Affairs på Hallvarsson & Halvarsson.

Långsam omställning till internationella riktlinjer kring klimatrapportering
Trots ett ökat utrymme för hållbarhetsfrågor i den allmänna debatten, går det trögt för företagen att integrera några av de mer erkända riktlinjerna för hållbarhetsrapportering i sin redovisning. För flera företag innebär kraven en stor omställning i fråga om vilken hållbarhetsinformation ska rapporteras.

EU:s strategi för hållbar finansiering, EU Sustainable Finance Action Plan, tillkom 2018 för att hantera hållbarhetsrisker, öka långsiktigheten i investeringar och stimulera till en hållbar tillväxt. Men riktlinjerna som rör hållbarhetsrapporteringen tycks inte ha fått något större genomslag, framförallt hos de traditionella industriföretagen. Endast 5 procent av de granskade företagen hänvisar till strategin i sin redovisning.

Samma siffra gäller för organisationen Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD:s, frivilliga riktlinjer kring klimatrapportering. För att följa riktlinjerna ska företagen integrera klimataspekter i både riskbedömningar och investeringsbeslut, redovisa hur klimatfrågan behandlas av ledningen, samt vilken strategi de har för att möta klimatförändringar och för att ställa om till minskad användning av fossila bränslen. Dessa riktlinjer omnämns i 14 av de 100 granskade företagens redovisningar, men endast 5 av företagen uppger att deras klimatrapport följer dem. Merparten av dessa är banker.

– Det är fascinerande att se hur snabbt bankerna, som för bara några år sedan uppfattades ha ett underutvecklat hållbarhetsarbete, ställer om för att bidra både till Parisavtalet och till det svenska klimatmålet om att 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, säger Åse Bäckström, Executive Director, chef för Sustainability Affairs på Hallvarsson & Halvarsson.

Presentation av granskningen
En fullständig genomgång av hur företagen hanterar hållbarhetsredovisningen och andra hållbarhetsrelaterade krav, presenteras i samband med Hallvarsson & Halvarssons årsredovisningsseminarium den 28 maj på IVA Konferenscenter i Stockholm. Där presenteras även exempel på bästa praxis inom hållbarhetsredovisning.  

För ytterligare information, kontakta:

Åse Bäckström, Sustainability Affairs, 070-971 12 66, ase.backstrom@halvarsson.se

Victor Månsson, Sustainability Affairs, 070-971 12 59, victor.mansson@halvarsson.se 

Hallvarsson & Halvarsson är en oberoende strategisk och finansiell kommunikationsrådgivare. Vi erbjuder Sveriges största kombinerad kompetens inom förtroendeskapande kommunikation med en komplett uppsättning av tjänster inom finansiell kommunikation, corporate communication, corporate marketing och public affairs. Hallvarsson & Halvarsson är en del av H&H Group, med systerbyråerna Comprend, Jung, Springtime och Involve. Hallvarsson & Halvarsson är medlem i AMO, det ledande globala nätverket av strategiska och finansiella kommunikationskonsultföretag.

Om oss

Hallvarsson & Halvarsson är en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer. Vårt hjärta klappar för corporate communications, finansiell kommunikation, corporate marketing och public affairs. Tillsammans med företagsledningar utformar vi kommunikationslösningar som skapar rimliga förväntningar och bygger förtroende bland de viktigaste intressenterna. Kundportföljen är bred och inkluderar både små och stora företag och organisationer. Svenska såväl som internationella. Byrån drivs under ledning av vår vd Johan Ramsten och vi är drygt 80 medarbetare. I Hallvarsson & Halvarsson Group ingår även systerbyråerna Comprend och Springtime.

Prenumerera