Bokslutskommuniké 2018-07-01 – 2019-06-30

Report this content

Inledande ord

Hamlet Pharma har haft ett mycket produktivt år som givit en rad konkreta, positiva resultat. Den kliniska studien visar att Hamlet Pharmas läkemedelskandidat Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar. Parallellt med den kliniska studien har Bolaget lagt grunden för fortsatt klinisk utveckling. Forskningen visar att behandlingseffekten mot blåscancer i djurmodell ökar med dosen av Alpha1H. Vi har erhållit myndighetsgodkännande för en doseskaleringsstudie på patienter med blåscancer med syfte att finna optimal behandlingsdos. Vi har tillförsäkrat tillgång till substans med ytterligare produktion av läkemedelssubstansen Alpha1H av GMP kvalitet och förankrat de fortsatta studierna i det kliniska team, som tillsammans med oss har drivit den första studien av Alpha1H. Framsteg i forskningen har också lett till nya patentansökningar, som definierar viktiga utvecklingsstrategier.

Vi är oerhört tacksamma för det engagemang som våra medarbetar och externa samarbetspartners visat under det gångna året. Deras professionalism är en förutsättning för att nå kliniska och vetenskapliga mål med en liten organisation och begränsad budget. Vi uppskattar det stora förtroendet från våra investerare och aktieägare och ser fram emot ytterligare ett framgåmgsrikt verksamhetsår.

Catharina Svanborg och Mats Persson

Styrelseordförande och CMO respektive VD i Hamlet Pharma AB


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Nedan följer i kronologisk ordning våra viktigaste händelser under 2018/2019:

 • Blåscancerstudien påbörjades i maj 2018, och den 12 oktober 2018 meddelades att rekryteringen av patienter löpte enligt plan. Det informerades också om att studien registrerats i det europeiska registret för kliniska prövningar www.clinicaltrialsregister.eusamt den amerikanska databasen clinicaltrials.gov.
 • Den 16 oktober 2018 meddelades att ett amerikanskt bolag genomfört en utvärdering av Hamlet Pharmas dokumentation som förberedelse inför en framtida FDA kontakt. Resultatet var mycket positivt. Utlåtandet påpekade kvaliteten av preklinisk forskning, produktion av Alpha1H och beredning av kliniskt prövningsmaterial. Utvärderingen var även mycket positiv till den toxikologi och studiedesign, som ligger till grund för den kliniska studien på patienter med blåscancer. 
 • Den 22 november 2018 hölls årsstämma i Hamlet Pharma AB. Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i den framlagda årsredovisningen. Stämman bemyndigade även styrelsen att söka ny finansiering.
 • Den 5 december 2018meddelades att behandlingseffekten av Alpha1H ökar med högre doser i djurmodell för blåscancer.
 • Den 17 december 2018 meddelades att hälften av patienterna hade inkluderats i blåscancerstudien.
 • Den 1 februari 2019 beslutade styrelsen om en riktad emission av aktier och teckningsoptioner. En grupp investerare med långsiktiga ägarambitioner tillför, vid fullt utnyttjande, bolaget cirka 36 miljoner kronor.
 • Den 7 februari 2019 fick bolaget klartecken från den tjeckiska myndigheten att genomföra en 2-års uppföljning av patienterna i den pågående blåscancerstudien. Patienterna i studien kommer att följas upp enligt gällande klinisk praxis. 
 • Den 8 mars 2019 inleddes tillverkning av peptiden Alpha1H för framtida dos-respons studier inom blåscancerområdet. PolyPeptide Laboratories Holding (PPL) AB är leverantör av peptiden.
 • Den 8 april 2019 meddelades att rekrytering av patienter fortsatt löpte som planerat och presenterades en detaljerad tidplan för tiden fram till analys av den klinsika studien.
 • Den 16 april 2019 uppmärksammades Hamlet Pharma i den engelska dagstidningen The Times med en sammanfattande artikel om Bolagets forskning och framtidsutsikter. BBC Science har också publicerat en pod med en intervju med bolagets grundare i sitt magasin och på hemsidan, som var välbesökt.
 • Den 16 maj 2019 formaliserades bolagets samarbete med mediebyrån Issa PR, med fokus på internationell kommunikation med kontor i såväl London som New York.
 • Den 14 juni 2019godkände den tjeckiska myndigheten SUKL Hamlet Pharmas ansökan om attgenomföra en dos-finnande studie  för läkemedelskandidaten ALpha1H.


Kliniska studier

Under räkenskapsåret har bolaget fokuserat på att rekrytera samtliga 40 patienter till den kliniska studien av ’’safety and efficacy’’ av Alpha1H på patienter med blåscancer. 

Patienter som ger sitt samtycke kommer att följas upp i ytterligare två år efter sista behandlingen. En sådan uppföljning är av stor vikt för att förstå långtidseffekterna av läkemedelskandidaten Alpha1H. Den tjeckiska myndigheten meddelade den 7 februari sitt godkännande att genomföra en förlängning av den pågående studien.  Detta innebär att Bolaget ges möjlighet att följa eventuella långtidseffekter och studera behandlingseffekten genom att jämföra patienter som behandlats med Alpha1H eller fått placebo. 

Under kvartal fyra beviljades vår ansökan om att studera högre doser av Alpha1H av myndigheten i Tjeckien. Detta innebär att ytterligare patienter kan inkluderas och följa samma protokoll, men med högre doser än i den första fasen av studien. Målet är i första hand att undersökaom högre doser har acceptabel säkerhetsprofil och om de ökar behandlingseffekterna. Under arbetet med att utveckla Alpha1H till ett registrerat läkemedel är det viktigt att optimera effekten genom att identifiera den högsta tolererade dosen. Myndighetens beslut att godkänna utvärdering av  högre doser baseras på våra djurförsök som visar ökande behandlingseffekt vid högre doser samt toxikologiska studier som bekräftar att substansen Alpha1H inte är toxisk vid de högre doser, som nu ämnas undersökas vidare. 


Finansiering och Ekonomi

Under räkenskapsåret har kapital tillförts Hamlet Pharma via en riktad emission.  Ett första tillskott på cirka 10 MSEK skedde den 1 februari 2019. Avtalet ger också möjlighet att via teckningsoptioner tillföra Bolaget ytterligare drygt 26 MSEK fram till Q1 2020. Beslutet är i linje med beslut på Årsstämman den 22 november 2018 som bemyndigade styrelsen att söka ny finansiering.


Tillverkning av Alpha1H för kliniska prövningar 

Tillsammans med vår samarbetspartner PolyPeptide Laboratories Holding (PPL) AB tillverkar vi fler batcher av peptiden (Alpha1H) i större skala. I samarbete med Recipharm AB utvecklas beredningar av Alpha1H och förpackning av kliniskt prövningsmaterial. Med ytterligare substans kommer Bolaget att kunna genomföra nya kliniska studier på patienter med blåscancer i större skala samt även inleda studier inom andra cancerindikationer.


Media och Kommunikation

Hamlet Pharma har inlett ett samarbete med en internationell PR Byrå, Issa PR, med kontor i såväl London som New York. Via sitt omfattande nätverk kommer att Issa PR att arbeta med bolagets kommunikationsstrategi och öka Bolagets internationella synlighet. Issa PR stöttar också bolagets engelskspråkiga hemsida. Då det finns stort intresse för Bolaget utanför landets gränser, kommer vi i framtiden att i allt större utsträckning kommunicera på engelska. Redan den 16 april publicerade The Times en artikel om bröstmjölk, Alpha1H och cancer. En intervju med BBC Science har lagts ut som BBC Science Pod. Intervjun finns på hemsidan för BBC Science Focus.


Patent

Under räkenskapsåret har Bolagets patentportfölj utökats för att säkerställa immateriellt skydd och en kommersiellt relevant inriktning på patentansökningarna. Forskningen har bland annat gjort framsteg vad gäller patentansökan kring kosttillskott ”nutraceuticals”, dvs. substanser som kan tillsättas till födoämnen eller liknande. Detta patent har som tidigare meddelats beviljats i Europa och vi hoppas kunna nå samma framgång i USA.  Vi har även lämnat in patentansökan om att förebygga cancer i mag-tarm kanalen. Framsteg har också gjort vad gäller nya behandlingsstrategier. 

Patent som skyddar rekombinant HAMLET är godkända i 11 länder och vi fortsätter arbetet med nationella godkännanden. 


Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Terapeutisk effekt av Alpha1H utan biverkningar

Den 18 juli 2019 kommunicerade Bolaget att resultaten av blåscancerstudien genererat positiva resultat. Denna Fas I/II studie har som mål att undersöka både säkerhet och effekt av behandlingen. Alpha1H uppfyllde kriterier för god säkerhet, då inga biverkningar orsakade av Alpha1H registrerades,vilket överensstämmer med resultaten från toxikologiska studier på djur.

Alpha1H (aktiv substans) visade också en mycket tydlig och signifikant effekt jämfört med patienter som fått placebo (icke aktiv substans). 

Dessutom utsöndrade vissa patienter hela tumörfragment vilket ytterligare belyser effekten av Alpha1H jämfört med placebo. Alpha1H inducerade även celldöd i tumören genom s.k. apoptos, som är ett gynnsamt sätt för vävnader att avlägsna celler. Dessa fynd stöder de verkningsmekanismer för Alpha1H som påvisats i laboratoriet och i djurförsök. 

Resultaten fick stor uppmärksamhet i svenska och internationella medier. Artikeln i The Daily Telegraph blev den näst mest besökta artikeln i kategorin vetenskap.

https://www.telegraph.co.uk/science/2019/07/18/breast-milk-chemical-dissolves-tumours-cancer-patients-can-pass/

https://finance.yahoo.com/news/hamlet-pharma-announces-results-first-131100581.html

https://www.biospace.com/article/releases/hamlet-pharma-announces-results-of-first-major-clinical-trial-for-a-new-cancer-killing-molecule

https://www.latestly.com/lifestyle/health-wellness/breast-milk-promises-cancer-cure-after-scientist-finds-tumour-dissolving-chemical-in-it-1027982.html

Bolaget har även uppmärksammats i svenska medier såsom Dagens Industri den 18 juli 2019, Sydsvenska Dagbladet den 22 juli samt Lokaltidningen i Lund den 6 augusti 2019 och P4.

https://www.sydsvenskan.se/2019-07-22/lundaaktie-rusade-over-60-procent-efter-succestudie

http://lund.lokaltidningen.se/2019-08-06/-Bröstmjölk-kan-bli-svar-på-cancergåta-5455382.html


Siffror

Fjärde kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30)

– Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK 

– Resultatet före skatt uppgick till -6 665 (-3 426) TSEK 

– Resultatet efter skatt uppgick till -6 665 (-3 426) TSEK 

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,2107 (-0,1119) SEK och -0,1982 SEK efter utspädning

Helåret (2018-07-01 – 2019-06-30)

– Intäkterna för helåret uppgick till 0 (0) TSEK 

– Resultatet före skatt uppgick till -17 103 (-16 299) TSEK 

– Resultatet efter skatt uppgick till -17 103 (-16 299) TSEK 

– Resultatet per aktie* uppgick till -0,5408 (-0,5322) SEK och -0,5086 SEK efter utspädning

– Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2019 till 71,2 (89,3)% 

Belopp inom parentes ovan och nedan anger motsvarande värde föregående år.

* Periodens resultat efter skatt dividerat med 31 624 899  (30 624 899) respektive 33 624 899 aktier där 31 624 899 utgör det antal aktier som var utestående per den 30 juni 2019och 33 624 899 aktier utgör det antal aktier som Bolaget kommer att ha om utestående teckningsoptioner utnyttjas. Jämförelsesiffran inom parentes utgör det antal aktier som fanns per den 30 juni 2018.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.


Hamlet Pharma AB

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, ingår i en koncern och är dotterbolag till Linnane AB som äger ca 53% av Hamlet Pharma AB. Bolaget bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Den nya verksamma substansen HAMLET bildas när det humana mjölkproteinet alfa-laktalbumin binder till sig en fettsyra. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt inte visat toxiska effekter i de proof-of-concept studier som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos patienter med blåscancer. 

Alpha1H är den syntetiska variant av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Alpha1H dödar olika typer av tumörceller och visar behandlingseffekter mot blåscancer i djurmodell. Hamlet Pharma har en pågående klinisk fas I/II studie med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer.

Företagets verksamhet grundas på forskning och utveckling. Bolaget har därför slutit ett avtal med Lunds universitet som säkrar att Hamlet Pharma får tillgång till de forskningresultat, som utgör basen för den fortsatta utvecklingen av forskningsportföljen. Protein-lipid komplexet HAMLET bildas när det humana mjölkproteinet alfa-laktalbumin binder fettsyran oleinsyra, som också finns i mjölk. Bolaget har även identifierat de aktiva delarna av HAMLET molekylen som ansvarar för de tumördödande egenskaperna och utvecklat en storskalig produktion av dessa. Peptidkomplexet som vi benämner Alpha1H har visat effekt mot blåscancer i relevant djurmodell och testas för närvarande i en klinisk studie. Alpha1H omfattas av godkända patent såväl i Europa som USA.


Intäkter och resultat

Hamlet Pharma har haft en omsättning på 0 (0) TSEK under räkenskapsåret. Kostnaderna avser fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete som utförts av forskningsgruppen vid Lunds universitet samt kostnader för genomförandet av den kliniska studien på blåscancerpatienter. Forskningen har lett till nya patent som sökts under verksamhetsåret. Gruppen vid Lunds universitet ansvarar även för utvecklingen av tillverkningsmetoder, stabilitetstestning samt kemisk och funktionell karaktärisering av befintliga och nya läkemedelssubstanser och har en nyckelroll för samordningen av laboratorietester i den kliniska studien. Kostnader avser också produktion av läkemedelskandidaten Alpha1H, som används i pågående och framtida kliniska prövningar. Resultat före skatt för året uppgick till -17 103 (-16 299) TSEK. Omsättningen under räkenskapsårets fjärde kvartal uppgick till 0 (0) TSEK och resultat före skatt till -6 665 (-3 426) TSEK.


Finansiell ställning

Under räkenskapsårets tredje kvartal genomförde bolaget en nyemission. Vidare har styrelsen beslutat om teckningsoptioner. Läs mer nedan kring nyemission och teckningsoptioner.

Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 71,2% (89,3%). Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 10 618 (15 461) TSEK. Bolaget räknar med att emissionerna i oktober 2019 och jan/feb 2020 tillför Bolaget ca 26 miljoner SEK vilket kommer att säkra fortsatt drift under nästa räkenskapsår, se vidare under rubriken Nyemission och Teckningsoptioner.


Kassaflöde och investeringar

Den ovan beskrivna nyemissionen tillförde Bolaget netto 10 338 TSEK. Inga aktiveringar i immateriella tillgångar har gjorts under perioden då Bolaget befinner sig i en forskningsfas. Kostnader för forskning och utveckling redovisas därmed i resultaträkningen som löpande kostnader. Och inga nya investeringar i materiella anläggningstillgångar har aktiverats under räkenskapsåret.


Aktien

Antal aktier per den 30 juni 2019 uppgick till 31 624 899 st. Handel i aktierna sker sedan den 23 oktober 2015 på Spotlight Stock Market (f.d. AktieTorget). Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS finans AB som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.


Nyemission och teckningsoptioner

Styrelsen för Hamlet Pharma AB beslutade den 1 februari 2019 om en riktad emission av aktier och teckningsoptioner som vid fullt utnyttjande tillför bolaget cirka 36 MSEK. 

Bolaget genomförde under räkenskapsårets tredje kvartal den beslutade nyemissionen om 10 350 TSEK, med emissionskostnader på blygsamma 12 TSEK, vilket gav ett netto om 10 338 TSEK. Nyemission registrerades per den 15 februari på Bolagsverket.

Beslutet kring teckningsoptioner omfattar 1 000 000 teckningsoptioner 2019 och 1 000 000 teckningsoptioner 2020 (units) på följande villkor. 

En unit består av en aktie, en teckningsoption som kan tecknas under tiden 30 september – 4 oktober 2019 och en teckningsoption som kan tecknas under tiden 27 januari – 31 januari 2020. Rätt att teckna units tillkommer följande personer som också har tecknat samtliga units i enlighet med beslutet.

Teckningsberättigade                                     Antal units

Östen Carlsson                                                     200 000

Erik Lindbärg                                                      350 000

Tobias Persson Rosenqvist                                350 000

Kristian Kierkegaard                                          100 000

Teckningskursen är 10,35 kronor per unit. Teckningskursen motsvarar volymvägd genomsnittskurs för bolagets aktie under 10 handelsdagarna före beslutet. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. En teckningsoption 2019 berättigar innehavaren att under tiden 30 september – 4 oktober 2019 teckna en ny aktie för 12,95 kronor. En teckningsoption 2020 berättigar innehavaren att under tiden 27 januari – 31 januari 2020 teckna en ny aktie för 12,95 kronor. 

Styrelsens beslut medför att bolagets aktiekapital ökades med 30 000 kronor genom utgivande av 1 000 000 aktier. Styrelsens beslut medför vidare att högst 2 000 000 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna sammanlagt högst 2 000 000 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med ytterligare högst 60 000 kronor.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Euroclear Sweden AB.


Förslag till disposition av resultatet

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning sker för räkenskapsået 2018/2019.


Principer för delårsrapportens upprättande

Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).


Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.


Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 1 2019/20                                             2019-11-08

Bolagsstämma för räkenskapsår 2018/19                  2019-11-21

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46 709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar.

Prenumerera

Dokument & länkar