Kommuniké från extra bolagsstämma i Hamlet Pharma

Report this content

Idag, den 2 mars 2021, hölls extra bolagsstämma i Hamlet Pharma AB (publ), som mot bakgrund av coronaviruset genomfördes enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de väsentliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

  • Beslutades att välja Bill Hansson till ny styrelseledamot.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, varigenom bl.a. möjligheten att ge ut aktier i två serier, serie A och Serie B, införs, gränserna för aktiekapitalet ändras samt ett omvandlingsförbehåll införs.
  • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om uppdelning av bolagets aktier (split), varigenom varje befintlig aktie delas upp i tre nya aktier (3:1), varvid samtliga redan utgivna aktier ska vara aktier av serie B, och samtliga nya aktier som tillkommer genom uppdelningen ska vara aktier av serie A. Efter genomförd uppdelning kommer det totala antalet aktier i bolaget att öka från 33 624 899 till 100 874 697 aktier, varav 67 249 798 aktier kommer att vara aktier av serie A och 33 624 899 aktier kommer att vara aktier av serie B. Aktiens kvotvärde kommer därmed att ändras från 0,03 kronor till 0,01 kronor.

Avstämningsdag för uppdelningen av bolagets aktier kommer att meddelas separat.

För mer information om och bakgrund och motiv till styrelsens förslag, se bolagets pressmeddelande den 29 januari 2021.

Hamlet Pharma AB 556568-8958

STYRELSEN

För mer information, kontakta

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar. Hamlet Pharma utvecklar också läkemedelskandidaten BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin och oljesyra. Forskning på möss tyder på att lokal BAMLET-behandling kan vara effektiv mot koloncancer.


Prenumerera

Dokument & länkar