Beslut på extra stämman 2010-09-30

Hammar Invest AB arbetar intensivt för att konsolidera sin verksamhet och genomföra ytterligare förvärv inom sina befintliga segment. Av denna anledning hade styrelsen kallat till en extra stämma för att få ett bemyndigande och därmed större handlingsfrihet i möjligheterna att genomföra strukturella affärer. 

På denna extra stämma som avhölls idag och i sammandrag beslutades följande; 

 • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningen. Förändringarna är bl a;
  ­       -  Aktiekapitalet skall vara lägst 30.000.000 kronor och högst 120.000.000 kronor.
  ­       -  Antalet aktier skall vara lägst 1.000.000.000 och högst 4.000.00.000 000.
   
 • Stämman bemyndigade styrelsen att enligt förslaget, under tiden intill nästkommande årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra nyemission om högst 600.000.000 aktier eller utge konvertibler eller teckningsoptioner motsvarande. 
   
 • Inga övriga frågar finns att rapportera

 

Det noterades att samtliga beslut tagits enhälligt. 

Stockholm 2010-09-30 

Hammar Invest AB (publ) gm Stefan Oldén, VD

 

För ytterligare information kontakta;
-          VD, 070-562 00 62

Dokument & länkar