- Dra tillbaka er motion som gör arbetstagarna rättslösa vid uppsägning

Fastighets, Handels, Hotell och Restaurang och Transport vädjar i personliga brev till miljöpartiets samtliga riksdagsledamöter: - Dra tillbaka er motion som gör arbetstagarna rättslösa vid uppsägning Till miljöpartiets samtliga riksdagsmän Riksdagen 100 12 Stockholm Vi i Fastighetsanställdas Förbund, Handelsanställdas Förbund, Hotell och Restaurang Facket och Svenska Transportarbetareförbundet är mycket oroade med anledning av de förändringar av Lagen om anställningsskydd, LAS, som miljöpartiet i en motion föreslår. Därför skriver vi till dig angående motionen A30 undantag från turordning som miljöpartiet tillsammans med de borgerliga partierna, lägger till riksmötet den 11 oktober 2000. En majoritet av våra medlemmar inom de fyra förbunden arbetar på arbetsplatser med färre än tio anställda. Många är färre än fem på sin arbetsplats. För dessa medlemmar försvinner anställningstryggheten om ert förslag blir verklighet, de blir i praktiken rättslösa genom att det inte ens ska finnas rätt att överklaga ett beslut om uppsägning. Ni väljer i er motion småföretagarens perspektiv. Därmed ser ni inte förslagets konsekvenser från den enskilde löntagarens synvinkel. Många av våra medlemmar har redan idag otrygga anställningsformer och dåliga anställningsvillkor. Inom servicebranscherna råder en stenhård konkurrens, många gånger förvärrad av åsidosättande lagstiftning och svartarbete. För att behålla och helst öka människors vilja att engagera sig och säga ifrån behövs större anställningstrygghet - inte tvärtom. I motionen sägs att de lagar om diskriminering som finns ska skydda medlemmarna från godtycklighet från arbetsgivaren. Men lagarna om diskriminering räcker inte till. Alla omfattas inte av dessa lagar. De ger inte ett fullgott skydd mot godtycklighet eftersom ofta andra saker än kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder spelar in vid uppsägning. Den enda lag som ger ett fullgott skydd mot godtyckliga uppsägningar idag är Lagen om anställningsskydd. Uppsägningar kan handla om att den som blir uppsagd har ett fackligt engagemang, att man hävdat sina rättigheter eller till och med att man bara haft en annan uppfattning än arbetsgivaren. Er förändring av LAS innebär därför att en stor grupp människor riskerar godtyckliga uppsägningar utan möjlighet att överklaga då de inte skyddas av diskrimineringslagarna. Vi ser en överhängande risk att en sådan utveckling dessutom kommer hämma den öppna diskussionen på arbetsplatsen och utgöra ett hot mot såväl samhällsengagemang som det fackliga engagemanget. Vem vågar ta diskussionen med chefen om oförrätter ifall man riskerar uppsägning? Att arbetsrätten blir olika beroende på hur många anställda ett företag har är inte rimligt. Det blir mycket märkligt om den som vill ha anställningstrygghet först måste kontrollera hur många arbetskamrater man får innan man tar ett jobb. Det är dessutom synnerligen besynnerligt med tanke på att ett av motiven med motionen är att underlätta tillväxten. Om det är så att företagen hävdar att nuvarande lagstiftning är tillväxthämmande så blir konsekvensen att inget företag vill passera 10 anställda. Således motverkar förslaget andemeningen i motionen. Arbetsrättslagstiftningen ska gälla alla företag på hela arbetsmarknaden och anställningstryggheten ska vara likvärdig i såväl stora som små företag. Vi vill ha en arbetsmarknad med goda villkor för både löntagare och arbetsgivare. De förslag ni som parti har lagt i riksdagen utgör ett hot mot en sådan arbetsmarknad och skapar stor otrygghet för våra medlemmar. Varje år genomförs tusen och åter tusen förhandlingar om turordning som leder till överenskommelser. För den seriöse företagaren är en förhandling med facket inget problem. Denne kan motivera sina förslag om avsteg från turordningen och stå för dem. Er motion riskerar därför också att gynna de mest oseriösa och förvärra en redan svår situation. Tänk därför om - ompröva ert beslut och dra tillbaka er motion. Med vänlig hälsning: Barbro Palmerlund, ordförande Fastighetsanställdas Förbund Hans Wahlström, ordförande Svenska Transportarbetareförbundet Ninel Jansson, ordförande Handelsanställdas Förbund John Herrström, ordförande Hotell och Restaurang Facket Pressombudsman Sven Lindberg sven.lindberg@handels.se Handelsanställdas förbund. Box 1146. 111 81 Stockholm. tel: 08 - 412 68 89. mobil: 070 - 630 97 02. fax: 08-10 00 62. 00-10-04 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00230/bit0002.pdf

Dokument & länkar