Handelsbanken Finland: Delårsrapport för januari–juni 2020

Report this content

Hanne Katrama, chefen för Handelsbanken Finland: Affärsvolymerna ökar – allt fler anförtror sitt placeringskapital åt vår kapitalförvaltning

Handelsbanken Finlands affärsvolymer ökade markant under januari–juni jämfört med motsvarande period i fjol. I synnerhet utlåningen till företag ökade, men också inlåningen från företag och hushåll utvecklades positivt.

Enligt chefen för Handelsbanken Finland Hanne Katrama är ökningen av depositioner ett klart tecken på att kunderna har förtroende för sin bank i en utmanande ekonomisk situation. Också behovet av professionell placeringsrådgivning ökar i exceptionella tider.

”Efterfrågan på våra kapitalförvaltningstjänster ökade trots pandemin. Tillströmningen av nya Private Banking-kapitalförvaltningskunder var rekordhög under våren. Jag tror att vår unika servicemodell som bygger på expertrådgivning och kartläggning av kundernas individuella behov är kärnan i vår framgång”, säger Katrama.

Bolåneansökningar är ett bra mått på hur konsumenternas förtroende återställts.

”Under maj–juni fick vi betydligt fler bolåneansökningar än under början av våren, då pandemin ännu hade en stark inverkan på konsumentbeteendet. Den uppdämda efterfrågan håller på att tillfredställas, men vi ser fortfarande en viss försiktighet inom bostadshandeln”, summerar Katrama.

Allt fler söker bolån på nätet och intresset för digital bostadshandel har ökat betydligt. En stor del av bankärendena sköts i dag digitalt och Handelsbanken utvecklar aktivt sina digitala mötesplatser. Bankens verksamhetssätt grundar sig dock fortfarande på individuell service som tillsammans med digitala möten av hög kvalitet har lett till hög kundnöjdhet i många år i rad.  

Vi söker starkare tillväxt inom kapitalförvaltning och från nya privat- och företagskunder i landets tillväxtcentra. Vi har rekryterat tiotals nya specialister under våren till vårt kontorsnätverk. På så sätt förstärker vi den pågående utvecklingen av kontoren från traditionella bankkontor till professionella rådgivningsenheter”, konstaterar Katrama.

Handelsbankens rörelseresultat under andra kvartalet förbättrades med 79 procent jämfört med årets första kvartal. Det var främst kreditförluståtervinningarna som bidrog till den positiva resultatutvecklingen. Räntabiliteten under andra kvartalet uppgick till 10,3 procent.

Handelsbankens resultatutveckling för kontorsrörelsen januari–juni 2020

Kontorsrörelsenmeur Q22020 Q12020 Förändr. Q1-Q22020 Q1-Q22019 Förändr.
Intäkter
Räntenetto 32,4 32,9 -2 % 65,3 63,6 3 %
Provisionsnetto 15,2 17,2 -12 % 32,4 34,2 -5 %
Intäkter totalt 49,0 51,7 -5 % 100,7 101,4 -1 %
Kostnader totalt -30,4 -28,2 8 % -58,6 -53,2 10 %
Resultat före kreditförluster 18,6 23,5 -21 % 42,1 48,2 -13 %
Kreditförluster 6,8 -9,6 -2,8 4,9
Resultatutdelning 0,7 0,7 0 % 1,4 1,6 -13 %
Rörelseresultat 26,1 14,6 79 % 40,7 54,7 -26 %
 
K/I-tal, % 61,3 53,7 57,4 51,5
Räntabilitet, % 10,3 6,4 8,5 13,4

Rörelseresultatet för Handelsbanken Finlands kontorsrörelse uppgick till 40,7 miljoner euro, vilket var en minskning med 26 procent jämfört med januari–juni 2019 (54,7). Kreditförlusterna uppgick till 2,8 miljoner euro. Kreditförlustnivån var 0,04 procent (-0,05). K/I-talet före kreditförluster var 57,4 (51,5). Räntabiliteten uppgick till 8,5 procent (13,4).

Intäkterna minskade med 1 procent till 100,7 miljoner euro (101,4). Provisionsintäkterna minskade med 5 procent till 32,4 miljoner euro (34,2). Räntenettot steg från fjolåret med 3 procent till 65,3 miljoner euro (63,6).

Handelsbanken Finland erlade myndighetsavgifter på totalt 4,0 miljoner euro (5,1) under januari–juni. Dessa avgifter omfattar den svenska Resolutionsfonden samt insättningsgarantin.

De totala kostnaderna steg med 10 procent till 58,6 miljoner euro (53,2). Ökningen beror på förnyelsen av kärnbanksystemet. Personalen var i medeltal 499 personer (505).

Ut- och inlåning

Medelvolymermeur Q22020 Q12020 Förändr. Q1-Q22020 Q1-Q22019 Förändr.
Utlåning
varav hushåll 4 310 4 343 -1 % 4 327 4 319 0 %
varav företag 9 917 9 670 3 % 9 794 9 452 4 %
Totalt 14 227 14 013 2 % 14 121 13 771 3 %
Inlåning
varav hushåll 1 883 1 759 7 % 1 821 1 677 9 %
varav företag 3 583 3 159 13 % 3 371 2 654 27 %
Totalt 5 466 4 918 11 % 5 192 4 331 20 %

Medelvolymen för Handelsbanken Finlands kreditstock steg med 3 procent jämfört med januari–juni 2019.  

Inlåningen från hushållen ökade med 9 procent och inlåningen från företag med 27 procent.  

Handelsbanken Finlands kontorsrörelse består av 32 bankkontor, huvudkontorsfunktioner, kapitalförvaltningstjänster och Handelsbanken Finans Abp. I Handelsbanken Finland ingår även investeringsbanken Handelsbanken Capital Markets som omfattar livförsäkringsbolaget Handelsbanken Liv samt riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Securities Services svarar för värdepappersförsvarstjänsterna. Handelsbanken har i Finland ca 600 medarbetare.

Tilläggsinformation:

Hanne Katrama, landchef, Handelsbanken Finland
Tfn +358 10 444 2791

Anders Norrena, ekonomichef, Handelsbanken Finland
Tfn + 358 10 444 2271

Pirjetta Soikkeli, informationschef, Handelsbanken Finland
Tfn +358 10 444 2787
 

Handelsbanken-koncernens bokslutKoncernens bokslut finns tillgängligt på www.handelsbanken.se/ir. Man kan också följa pressträffen för hela koncernen på www.handelsbanken.se/ir kl. 9.30.

Handelsbanken har sex hemmamarknader: Sverige, Finland, Storbritannien, Norge, Danmark och Nederländerna. I dag sysselsätter banken drygt 12 000 personer. Banken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, och Handelsbanksaktien är den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985. 

Prenumerera

Dokument & länkar