Handelsbanken Finland: Delårsrapport för januari–september 2021

Report this content

Landchef Hanne Katrama: Vårt rörelseresultat förbättrades betydligt – kunderna bland de nöjdaste i branschen

Handelsbanken Finlands totala rörelseresultat för de tre första kvartalen förbättrades med över 20 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Både ränte- och provisionsnettot ökade märkbart.

Landchefen för Handelsbanken Finland, Hanne Katrama anser att en egen kontaktperson och en sakkunnig placeringsrådgivning är avgörande för ett bra kundförhållande.

”Det finns en stor efterfrågan på kunnig placeringsrådgivning. Våra kunder sätter stort värde på portföljförvaltarnas marknadssyn och uppskattar att de är aktiva gentemot kunderna”, berättar Katrama.

Den förvaltade förmögenheten växte med 30 procent

De positiva nettoteckningarna och värdeökningen bidrog till att det förvaltade kapitalet ökade markant under årets tredje kvartal. Värdet på Handelsbanken Finlands kapitalförvaltning ligger nu på en historiskt rekordhög nivå.

Det förvaltade kapitalet ökade med 30 procent jämfört med motsvarande tid i fjol. Räknat från årets början har kapitalet ökat med nästan 20 procent.

Kunderna bland de nöjdaste i branschen

Handelsbanken Finland har i åratal legat bland de främsta i EPSI Ratings kundnöjdhetsmätning. Med ett starkt resultat både för privatkundernas och företagskundernas del placerade sig Handelsbanken i år bland de tre främsta i hela bankbranschen.

”Våra kunder har i och med pandemin tagit ett digitalt jätteskutt. En personlig och individuell betjäning har i alla fall fortfarande en stor betydelse för kundnöjdheten. Jag tror att i synnerhet i detta annorlunda läge utgör vår service, som är både proaktiv och sakkunnig och som alltid utgår från kundens individuella behov, kärnan i vår framgång”, berättar Katrama.

Handelsbankens resultatutveckling för kontorsrörelsen januari–september 2021

Kontorsrörelsenmeur Q32021 Q22021 Förändr. Q1–Q32021 Q1–Q32020 Förändr.
Intäkter
Räntenetto 34,6 35,4 -2 % 103,5 99,2 4 %
Provisionsnetto 17,7 17,5 1 % 52,7 49,1 7 %
Intäkter totalt 54,4 54,7 -1 % 162,2 152,5 6 %
Kostnader totalt -30,9 -35,5 -13 % -100,6 -87,2 15 %
Resultat före kreditförluster. 23,5 19,2 22 % 61,6 65,3 -6 %
Kreditförluster 6,3 -5,7 -0,6 -15,8
Resultatutdelning 0,7 0,6 1,9 2,0
Rörelseresultat 30,5 14,1 116 % 62,9 51,5 22 %
K/I-tal, % 56,1 64,3 62,0 56,4
Räntabilitet, % 13,0 6,0 9,0 7,3

Rörelseresultatet för Handelsbanken Finlands kontorsrörelse uppgick till 62,9 miljoner euro och förbättrades med 22 procent jämfört med januari–september 2020 (51,5). Kreditförlusterna var 0,6 miljoner euro. Kreditförlustnivån låg på 0,00 procent (0,14). K/I-talet före kreditförlusterna uppgick till 62,0 (56,4). Räntabiliteten var 9,0 procent (7,3).

Totala intäkterna ökade med 6 procent till 162,2 miljoner euro (152,5). Provisionsintäkterna i sin tur steg med 7 procent till 52,7 miljoner euro (49,1). Räntenettot på 103,5 miljoner euro innebar en förbättring på 4 procent jämfört med året innan (99,2).

Handelsbanken Finland betalade myndighetsavgifter uppgående till totalt 5,7 miljoner euro (6,2) under januari–september. Dessa avgifter omfattar den svenska Resolutionsfonden och insättningsgarantin.

De totala kostnaderna steg med 15 procent till 100,6 miljoner euro (87,2). Ökningen beror huvudsakligen på förnyelsen av kärnbanksystemet. Personalen var i medeltal 535 personer (505).

Ut- och inlåning

Medelvolymermeur Q32021 Q22021 Förändring Q1–Q32021 Q1–Q32020 Förändring
Utlåning
varav hushåll 4 455 4 430 1 % 4 412 4 323 2 %
varav företag 9 542 9 768 -2 % 9 695 9 840 -1 %
Totalt 13 997 14 198 -1 % 14 107 14 163 0 %
Inlåning
varav hushåll 1 993 1 930 3 % 1 934 1 859 4 %
varav företag 3 498 3 453 1 % 3 507 3 485 1 %
Totalt 5 491 5 383 2 % 5 441 5 344 2 %

Medelvolymen för Handelsbanken Finlands kreditstock uppgick till samma nivå som i januari–september 2020. Inlåningen ökade med 2 procent.

Handelsbanken-koncernens delårsrapport

Koncernens delårsrapport finns tillgänglig på www.handelsbanken.com/ir.

Koncernchef Carina Åkerström presenterar bankens delårsrapport vid en presskonferens onsdagen den 20 oktober klockan 9.30 (finsk tid). Presskonferensen visas även på handelsbanken.com/ir. Presentationen sker på svenska med simultantolkning till engelska.

Journalister är välkomna att anmäla intresse för enskilda intervjuer till press@handelsbanken.se.

Tilläggsinformation:

Hanne Katrama, landchef, Handelsbanken Finland

Tfn 010 444 2791


Anders Norrena, ekonomichef, Handelsbanken Finland
Tfn 010 444 2271

 

Pirjetta Soikkeli, kommunikationschef, Handelsbanken Finland
Tfn 040 750 0093

Handelsbanken har sex hemmamarknader: Sverige, Finland, Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien. Banken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, och Handelsbanksaktien är den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985.

Handelsbanken Finlands kontorsrörelse består av 27 bankkontor, huvudkontorsfunktioner, kapitalförvaltningstjänster och Handelsbanken Finans Abp. I Handelsbanken Finlands verksamhet ingår även investeringsbanken Handelsbanken Capital Markets som omfattar livförsäkringsbolaget Handelsbanken Liv samt riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Capital Markets Operations svarar för värdepappersförsvarstjänsterna. Handelsbanken har i Finland ca 600 medarbetare.

Prenumerera