Handelsbanken Finland: Delårsrapport för perioden januari–juni 2015

Regionbankschef Nina Arkilahti: En god resultatutveckling möjliggör utveckling av vår verksamhet 

”Handelsbankens kontorsrörelse i Finland visar en fortsatt stabil resultatutveckling. Förutom den goda utvecklingen i utlåningsverksamheten glädjer det mig att efterfrågan på våra spar- och placeringsprodukter har ökat.”, konstaterar Nina Arkilahti, chef för Handelsbanken Finland.

”I vår decentraliserade modell, med små enheter nära kunden, kan man fungera effektivt och på ett kundvänligt sätt. Vi fortsätter utveckla vårt kontorsnätverk samt våra digitala kanaler för att kunna betjäna våra kunder på ett smidigt sätt”, berättar Nina Arkilahti.

Rörelseresultatet utvecklades positivt i kontorsrörelsen under januari-juni 2015

Kontorsrörelsenmeur 1-6/2015 1-6/2014 Förändr. 4-6/2015 4-6/2014 Förändr. 1-3/2015
Intäkter
Räntenetto 73,1 76,5 -4 % 36,7 37,6 -2 % 36,4
Provisionsnetto 21,2 24,1 -12 % 10,6 11,9 -11 % 10,6
Övriga intäkter 11 8,9 24 % 5,2 5,4 -4 % 5,8
Summa intäkter 105,3 109,5  -4 % 52,5 54,9 -4 % 52,8
Kostnader -42,4 -40,8 4 % -21,5 -20,1  7 % -20,9
Resultat före kf 62,9 68,7 -8 % 31 34,8 -11 % 31,9
Kreditförluster -6,9 -17,2 -60 % -5,4 -11,7 -54 % -1,5
Rörelseresultat 56,0 51,5 9 % 25,6 23,1 11 % 30,4
 
K/I-tal, % 40,3 37,3 41,0 36,7 39,6
Räntabilitet, % 13,6 12,1 12,4 11,4 14,8

Handelsbankens kontorsrörelse i Finland har fortsatt sin stabila resultatutveckling under januari–juni 2015. Rörelseresultatet för kontorsrörelsen steg med 9 procent till 56,0 miljoner euro (51,5) jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet före kreditförluster uppgick till 62,9 miljoner euro (68,7) under motsvarande period.

Intäkterna minskade med 4 procent jämfört med året innan och uppgick till 105,3 miljoner euro (109,5). Räntenettot minskade med 4 procent till 73,1 miljoner euro (76,5) till följd av såväl minskade utlånings- och inlåningsmarginaler. Provisionsnettot minskade och uppgick till 21,2 miljoner euro (24,1). Förändringen förklaras främst av högre provisionskostnader.

Kostnaderna steg med 4 procent till 42,4 miljoner euro (40,8). Medelantalet anställda var i stort sätt oförändrat och uppgick till 492 (493) personer.

Kreditförlusterna sjönk i jämförelse med föregående år och uppgick till 6,9 miljoner euro (17,2). Kreditförlustnivån var 0,11 procent (0,28). K/I-talet före kreditförluster uppgick till 40,3 (37,3). Räntabiliteten förbättrades och steg till 13,6 procent (12,1). 

Fortsatt god efterfrågan på privatfinansiering

Affärsvolymer 4-6/2015 4-6/2014 Förändr. 1-6/2015 1-6/2014 Förändr.
medelvolymer meur
Utlåning till allmänheten 12 506 12 180 3 % 12 564 12 087 4 %
varav hushåll 3 948 3 811 4 % 3 933 3 799 4 %
varav företag 8 558 8 369 2 % 8 631 8 288 4 %
Inlåning från allmänheten 3 750 4 354 -14 % 3 766 4 323 -13 %
varav hushåll 1 366 1 235 11 % 1 359 1 242 9 %
varav företag 2 384 3 119 -24 % 2 407 3 081 -22 %

Handelsbanken Finlands medelvolym för utlåning ökade under januari-juni 2015 jämfört med motsvarande period föregående år. Handelsbankens finansiering av privatpersoner har ökat snabbare än marknaden i Finland. Utlåningen till privatpersoner ökade med 4 procent och till företag likaså med 4 procent jämfört med januari–juni föregående år.

På basis av utlåningsvolymerna beräknas en stabilitetsfondsavgift som belastar räntenettot för Handelsbanken i Finland. Stabilitetsfondsavgiften var i stort sätt oförändrad jämfört med motsvarande period förra året och var 2,1 miljoner euro under perioden januari–juni 2015. Denna avgift har tillämpats i Sverige sedan 2009.

Medelvolymen för inlåning från hushåll ökade med 9 procent jämfört med januari-juni föregående år. Företagsinlåningen minskade med 22 procent jämfört med föregående år till följd av en minskad inlåning från stora företag.  

Koncernens resultat fortsättningsvis stabilt

Handelsbankskoncernens nyckeltal för januari–juni 2015 (januari-juni 2014):

- Rörelseresultatet ökade med 2 % till 10 211 milj. kronor (9 997)

- Periodens resultat efter skatt för total verksamhet steg till 8 084 milj. kronor
(7 943)

- Resultatet per aktie ökade till 4,24 kronor (4,17)

- Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet minskade till 13,5 % (14,3)

- Intäkterna steg med 4 % till 19 966 milj. kronor (19 128)

- Räntenettot ökade med 4 % till 13 935 milj. kronor (13 357)

- Provisionsnettot ökade med 11% till 4 669 milj. kronor (4 195)

- K/I-talet uppgick till 45,5 % (44,7)

- Kreditförlustnivån uppgick till 0,07% (0,07)

- Kärnprimärkapitalrelationen enligt CRD IV ökade till 21,3 % (20,1) och den totala kärnprimärkapitalrelationen steg till 28,4 %(25,0)

Koncernens bokslut finns tillgängligt på internet www.handelsbanken.se/ir.

Tilläggsinformation:

Nina Arkilahti, chef för Handelsbanken Finland
Tfn +
358 50 3230056

Tero Meriluoto, controller, Handelsbanken Finland

Tfn + 358 50 5720933

Camilla Sågbom, informationschef, Handelsbanken Finland
Tfn +358
40 5408450

Handelsbanken är en nordisk bankkoncern med global verksamhet. I dag har banken verksamhet i totalt 25 länder runtom i världen och den sysselsätter drygt 11 000 personer. Banken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, vilket gör Handelsbanksaktien till den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985.

I Finland har Handelsbanken 46 kundkontor runtom i landet, huvudkontorsverksamheten i Helsingfors samt bankens finans-, fond- och livförsäkringsbolag, Capital Markets-verksamheten, Handelsbanken Kapitalförvaltning och Private Banking samt Handelsbanken Custody som svarar för värdepappersförvarstjänsterna. Handelsbanken Finland hade 614 medarbetare i slutet av år 2014.

Prenumerera