Handelsbanken Finland: Delårsrapport för perioden januari–mars 2018

Chefen för Handelsbanken Finland Nina Arkilahti: Det förvaltade kapitalet ökade rejält

”Att vi är ansvarsfulla är viktigt för våra kunder. Hållbar placeringsverksamhet är kärnan i vår verksamhetskultur – incitament styr inte rådgivarens placeringsrekommendationer. Kundernas förtroende för Handelsbanken har ökat, och det förvaltade kapitalet ökade med 20 procent till två miljarder euro* från motsvande period föregående år”, säger chefen för Handelsbanken Finland Nina Arkilahti.  

”Det har varit bra tider för Finlands exportindustri vilket syns i efterfrågan på Handelsbankens företagstjänster. Tack vare vår aktiva och lösningsinriktade kundservice har vi lyckats befästa vår plats som en samarbetspartner med heltäckande lösningar för företag”, fortsätter Arkilahti.

”Handelsbanken är Nordens mest internationella bank och våra kunder värdesätter vårt mångsidiga globala servicenätverk. Jag tror att behovet av globala banktjänster ökar allt mer i fortsättningen”, konstaterar Arkilahti.

”Grön finansiering och gröna obligationer är ett av de områden på finansmarknaden som utvecklas snabbast och vi i Handelsbanken har ett tydligt fokus på dem. Vi vill vara med och skapa fler möjligheter för framtidens gröna finansiering”, säger Arkilahti.

*) Varav 1,3 miljarder euro i egna förvaltade fonder.

Handelsbankens resultatutveckling i januari–mars 2018

Kontorsrörelsen, meur Q1/2018 Q1/2017 Förändring Q4/2017 Förändring
Intäkter
Räntenetto 31,4 30,7 2 % 32,7 -4 %
Provisionsnetto 12,2 11,8 3 % 12,1 1 %
Intäkter totalt 45,4 44,4 2 % 47,0 -3 %
Kostnader totalt -24,4 -22,5 8 % -24,6 -1 %
Resultat före kf 21,0 21,9 -4 % 22,4 -6 %
Kreditförluster 0,6 0,4 -5,3
Resultatutdelning 4,0 3,3 21 % 4,4 -9 %
Rörelseresultatet 25,6 25,6 0 % 21,4 20 %
 
K/I-tal, % 49,4 47,2 47,9
Räntabilitet, % 12,3 12,4 11,6

Rörelseresultatet för Handelsbankens kontorsrörelse i Finland, 25,6 miljoner euro, var på samma nivå som under motsvarande period föregående år. Kreditförluståtervinningarna uppgick till 0,6 miljoner euro (0,4). Kreditförlustnivån var -0,12 procent (-0,01). K/I-talet före kreditförluster var 49,4 (47,2). Räntabiliteten var 12,3 procent (12,4).

Intäkterna ökade till 45,4 miljoner euro (44,4). Räntenettot ökade något till 31,4 miljoner euro (30,7). Låga räntor och ökade myndighetsavgifter påverkar fortfarande räntenettot. Provisionsnettot ökade till 12,2 miljoner euro (11,8). Ökningen förklaras av högre provisionsavgifter samt ökade inlånings- och utlåningsprovisioner.

De totala kostnaderna ökade till 24,4 miljoner euro (22,5). Medelantalet anställda uppgick till 523 personer (482).

Kreditstockens utveckling

Medelvolymer, meur Q1/2018 Q1/2017 Förändring Q4/2017 Förändring
Utlåning
Privatkunder 4 125 4 024 3 % 4 107 0 %
Företag 8 879 8 922 0 % 8 901 0 %
Totalt 13 004 12 946 0 % 13 008 0 %
Inlåning
Privatkunder 1 511 1 625 -7 % 1 569 -4 %
Företag 3 006 2 771 8 % 2 698 11 %
Totalt 4 517 4 396 3 % 4 267 6 %

Handelsbanken Finlands medelvolym för utlåning låg på samma nivå som under motsvarande period i fjol.

Hushållens kontomedel minskade med 7 procent medan företagens inlåning ökade med 8 procent.

De statliga avgifter som belastar Handelsbanken Finland uppgick i januari–mars till totalt 3,3 miljoner euro (2,8). Dessa avgifter omfattar den svenska Resolutionsreserven samt insättningsgarantin.

Handelsbanken Finland består av kontorsrörelsen inklusive Handelsbanken Kapitalförvaltning, Private Banking och Handelsbanken Custody som svarar för värdepappersförvarstjänsterna samt Handelsbanken Finans och Stadshypoteks verksamheter i Finland. Handelsbankens Capital Markets-verksamhet i Finland omfattar försäkringsbolagen samt traditionella Capital Markets-tjänster såsom riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Finland hade 631 medarbetare i slutet av 2017. I Finland har Handelsbanken 45 kontor.

Koncernens resultat

Handelsbankskoncernens nyckeltal för januari–mars 2018 (jämfört med januari-mars 2017):

- Fortsatt tillväxt i samtliga hemmamarknader.
- Rörelseresultatet minskade med 3 % till 5 161 milj. kronor (5 347).
- Periodens resultat efter skatt minskade med 3 % till 4 004 milj. kronor (4 111).
- Resultatet per aktie minskade till 2,06 kronor (2,11).
- Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,7 % (12,4).
- Intäkterna steg med 3 % till 10 324 milj. kronor (10 036).
- Räntenettot ökade med 8 % till 7 648 milj. kronor (7 081). Justerat för den höjda resolutionsavgiften ökade räntenettot med 11 %.
- Provisionsnettot steg med 5 % till 2 461 milj. kronor (2 354).
- K/I-talet steg till 48,6 % (44,8).
- Kreditförlustnivån enligt IFRS 9 uppgick till 0,03 % (0,04 Q1/2017 enligt IAS 39).
- Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 21,6 % (23,8) och den totala kapitalrelationen uppgick till 28,3 % (29,7)

Koncernens bokslut finns tillgängligt på internet www.handelsbanken.se/ir.

Tilläggsinformation:

Nina Arkilahti, chef för Handelsbankens verksamhet i Finland
Tfn +358 10 444 2700

Anders Norrena, ekonomichef, Handelsbanken Finland
Tfn + 358 10 444 2271

Pirjetta Soikkeli, informationschef, Handelsbanken Finland
Tfn +358 10 444 2787

Handelsbanken är en nordisk bankkoncern med global verksamhet. I dag har banken verksamhet i drygt 20 länder runtom i världen och den sysselsätter drygt 11 000 personer. I Finland har Handelsbanken 45 kundkontor. Banken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, vilket gör Handelsbanksaktien till den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985. 

Prenumerera

Dokument & länkar