Handelsbanken Finland: Delårsrapporten för januari–juni 2019

Chefen för Handelsbanken Finland Nina Arkilahti: Vi vill uppmuntra våra kunder att göra investeringar som har en positiv inverkan på samhället  

Handelsbanken är särskilt betrodd som kapitalförvaltare, och det förvaltade kapitalet växte med 16 procent under första halvåret. Våra kunder uppskattar att Handelsbanken beaktar hållbarheten vid val av investeringsobjekt. För stora investerare är hållbarheten ofta ett grundläggande krav men också privatkunder är allt mer intresserade av hållbarhetsfrågor. I början av juni tog vi med hållbarheten som en integrerad del av investeringsrådgivningen. Vårt mål är att uppmuntra våra kunder att göra investeringar som har en positiv inverkan på samhället”, säger chefen för Handelsbanken Finland Nina Arkilahti.

Att investera hållbart betyder inte att man behöver kompromissa med avkastningen. ”Bolag med ansvarsfull verksamhet har i regel bättre förutsättningar för värdeökning på lång sikt. Genom att föra en aktiv dialog med de företag vi investerar i kan vi påverka dem att utveckla sitt hållbarhetsarbete”, fortsätter Arkilahti.

Förnyelsen av kärnbanksystemet går vidare som planerat. Målet är att förbättra de digitala servicekanalerna och effektivisera processerna. Handelsbankens utgångspunkt är dock fortfarande att vara en personlig bank där alla tjänster tillhandahålls snabbt genom en egen kontaktperson.

Handelsbankens rörelseresultat förbättrades med mer än 20 procent jämfört med januari–juni 2018. Även räntabiliteten utvecklades positivt och var 13,4 procent.

Handelsbankens resultatutveckling för kontorsrörelsen januari–juni 2019

Kontorsrörelsenmeur Q22019 Q12019 Förändr. Q1-Q22019 Q1-Q22018 Förändr.
Intäkter
Räntenetto 31,3 32,3 -3 % 63,6 63,6 0 %
Provisionsnetto 13,3 12,8 4 % 26,1 24,2 8 %
Intäkter totalt 46,2 47,1 -2 % 93,3 91,4 2 %
Kostnader totalt -26,9 -24,4 10 % -51,3 -48,8 5 %
Resultat före kreditförluster 19,3 22,7 -15 % 42,0 42,6 -1 %
Kreditförluster 5,0 -0,1 4,9 -7,3
Resultatutdelning 3,8 4,0 -5 % 7,8 9,5 -18 %
Rörelseresultat 28,1 26,6 6 % 54,7 44,8 22 %
 
K/I-tal, % 53,5 47,7 50,6 48,3
Räntabilitet, % 13,9 12,8 13,4 10,8

Rörelseresultatet för Handelsbanken Finlands kontorsrörelse uppgick till 54,7 miljoner euro, vilket var en ökning med 22 procent jämfört med perioden januari–juni 2018. Kreditförluståtervinningarna var 4,9 miljoner euro. Kreditförlustnivån var -0,05 procent (0,08). K/I-talet före kreditförluster var 50,6 (48,3). Räntabiliteten ökade och var 13,4 procent (10,8).

Intäkterna steg med 2 procent till 93,3 miljoner euro (91,4). Provisionsintäkterna ökade med 8 procent till 26,1 miljoner euro (24,2). Räntenettot 63,6 miljoner euro var på samma nivå som under motsvarande period föregående år (63,6).

Handelsbanken i Finland erlade myndighetsavgifter på totalt 5,0 miljoner euro (6,4) under januari–juni 2019. Dessa avgifter omfattar den svenska Resolutionsreserven samt insättningsgarantin.

De totala kostnaderna steg med 5 procent till 51,3 miljoner euro (48,8). Ökningen beror främst på förnyelsen av kärnbanksystemet, som går vidare som planerat. Personalen var i medeltal 505 personer (530).

Utvecklingen av kreditstocken

Medelvolymer
meur
Q22019 Q12019 Förändr. Q1-Q2 2019 Q1-Q22018 Förändr.
Utlåning
varav hushåll 4 336 4 303 1 % 4 319 4 144 4 %
varav företag 9 528 9 375 2 % 9 452 9 006 5 %
Totalt 13 864 13 678  1 % 13 771 13 150  5 %
Inlåning
varav hushåll 1 703 1 652 3 % 1 677 1 540 9 %
varav företag  2 558 2 750 -7 % 2 654 2 812 -6 %
Totalt  4 261 4 402  -3 % 4 331 4 352 0 %

Medelvolymen för Handelsbanken Finlands kreditstock steg med 5 procent jämfört med januari–juni 2018.

Inlåningen från hushållen ökade med 9 procent, medan inlåningen från företag minskade med 6 procent.

Handelsbanken Finlands kontorsrörelse består av 36 bankkontor, huvudkontorsfunktioner, kapitalförvaltningstjänster och Handelsbanken Finans Abp. I Handelsbanken Finland ingår även investeringsbanken Handelsbanken Capital Markets som omfattar livförsäkringsbolaget Handelsbanken Liv samt riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Securities Services svarar för värdepappersförsvarstjänsterna. Handelsbanken har i Finland ca 600 medarbetare.

Koncernens resultat

Handelsbanken-koncernens nyckeltal för januari–juni 2019 (jämfört med januari–juni 2018):

  • Rörelseresultatet ökade med 1 % till 11 460 mkr (11 381)
  • Periodens resultat efter skatt minskade med 3 % till 8 973 mkr (9 235)
  • Resultatet per aktie minskade till 4,61 kr (4,75)
  • Räntabiliteten på eget kapital minskade till 12,8 % (13,8)
  • Intäkterna steg med 1 % till 22 075 mkr (21 959). Justerat för fjolårets reavinst, steg intäkterna med 5 %.
  • Räntenettot ökade med 3 % till 15 998 mkr (15 552)
  • Provisionsnettot ökade med 4 % till 5 207 mkr (5 012)
  • K/I-talet sjönk till 44,9 % (46,5)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 0,06 % (0,04)
  • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 17,1% (21,4)

Koncernens bokslut finns tillgänglig på www.handelsbanken.se/ir.

Tilläggsinformation:

Nina Arkilahti, landschef, Handelsbanken Finland
Tfn +358 10 444 2700

Anders Norrena, ekonomichef, Handelsbanken Finland
Tfn + 358 10 444 2271

Pirjetta Soikkeli, informationschef, Handelsbanken Finland
Tfn +358 10 444 2787

Handelsbanken har verksamhet runtom i världen och den sysselsätter drygt 12 000 personer. Banken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, och Handelsbanksaktien är den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985. 

Prenumerera