Handelsbanken Finland: Delårsrapporten för januari-september 2017

Chefen för Handelsbanken Finland Nina Arkilahti: Företagskunderna allt nöjdare, vi fokuserar på förträffliga, globala närvaro

”Företagens förbättrade lönsamhet och den starka globala efterfrågan tillsammans med den låga räntenivån har satt fart på investeringarna i Finland. Den växande exporten skapar efterfrågan på internationella banktjänster. Som Nordens mest internationella bank har vi utmärkta möjligheter att erbjuda bl.a. finansieringslösningar för internationell handel”, säger chefen för Handelsbanken Finland Nina Arkilahti.

”Också placerarnas förtroende för Handelsbanken är starkt och det förvaltade kapitalet har fortsatt att öka. Intäkterna från placeringstjänsterna ökade med cirka 20 procent jämfört med motsvarande period i fjol. För oss i Handelsbanken är ansvarsfylld placeringsrådgivning en viktig del av vår kundinriktade verksamhet – vi strävar alltid efter att ta fram de placeringslösningar som passar kunden bäst. Vi betalar inte heller våra placeringsrådgivare någon bonus, så de styr inte våra medarbetare i deras kundrådgivning”, fortsätter Arkilahti.

Handelsbankens resultatutveckling januari-september 2017

Kontorsrörelsen  Q3 Q2 Q1-Q3 Q1-Q3
meur 2017 2017 Förändr. 2017 2016 Förändr.
Räntenetto 31,5 30,0 5 % 92,2 97,7 -6 %
Provisionsnetto 11,4 12,7 -10 % 35,9 32,3 11 %
Intäkter totalt 44,2 44,6 -1 % 133,2 137,8 -3 %
Kostnader totalt -22,7 -23,5 -3 % -68,7 -66,5 3 %
Resultat före kreditförluster 21,5 21,1 2 % 64,5 71,3 -10 %
Kreditförluster 0,6 -1,6 -138 % -0,6 -5,3 -89 %
Resultatutdelning 3,9 4,0 -3 % 11,2 9,9 13 %
Rörelseresultat 26,0 23,5 11 % 75,1 75,9 -1 %
K/I-tal, % 47,2 48,4 47,6 45,0
Räntabilitet, % 14,0 13,4 13,2 12,7

Rörelseresultatet för Handelsbanken Finland sjönk under perioden januari-september 2017 med 1 procent till 75,1 miljoner euro (75,9). Resultatet före kreditförluster sjönk under samma period till 64,5 miljoner euro (71,3).

Intäkterna minskade med 3 procent till 133,2 miljoner euro (137,8) jämfört med samma period året innan. Räntenettot minskade till 92,2 miljoner euro (97,7). Minskningen i räntenettot berodde på lägre räntor och högre statliga avgifter. Provisionsnettot ökade tack vare högre betalningsprovisioner och stigande provisioner för in- och utlåning med 11 procent till 35,9 miljoner euro (32,3). Också placeringsintäkterna utvecklades gynnsamt.

De totala kostnaderna steg med 3 procent till 68,7 miljoner euro (66,5). Medelantalet anställda var 502 (495).

Kreditförlusterna uppgick till -0,6 miljoner euro (-5,3). Kreditförlustnivån sjönk till 0,01 procent (0,06). K/I-talet före kreditförluster var 47,6 (45,0). Räntabiliteten steg till 13,2 procent (12,7).

Affärsvolymernas utveckling

   Q3 Q2 Q1-Q3 Q1-Q3
Medelvolymer, meur 2017 2017 Förändr. 2017 2016 Förändr.
Utlåning till allmänheten
     varav hushåll 4 058 4 053 0 % 4 045 3 968 2 %
     varav företag 8 858 9 061 -2 % 8 947 8 741 2 %
Totalt 12 916 13 114 -2 % 12 992 12 709 2 %
Inlåning från allmänheten
     varav hushåll 1 547 1 642 -6 % 1 605 1 432 12 %
     varav företag 2 658 2 556 4 % 2 662 1 917 39 %
Totalt 4 205 4 198 0 % 4 267 3 349 27 %

Medelvolymen för Handelsbanken Finlands utlåning ökade under januari-september med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Inlåningen från hushållen ökade med 12 procent och från företagen med 39 procent.

De statliga avgifter som belastar Handelsbanken Finland uppgick januari-september till 8,2 miljoner euro (4,4). Dessa avgifter omfattar den svenska Resolutionsreserven samt insättningsgarantin. Resolutionsavgiften fick full effekt från början av 2017 och uppgick till 0,09 procent.

Handelsbanken Finland består av kontorsrörelsen inklusive Handelsbanken Kapitalförvaltning, Private Banking och Handelsbanken Custody som svarar för värdepappersförvarstjänsterna samt Handelsbanken Finans och Stadshypoteks verksamheter i Finland. Handelsbankens Capital Markets-verksamhet i Finland omfattar försäkringsbolag samt traditionella Capital Markets-tjänster såsom riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Finland hade 597 medarbetare i slutet av år 2016. I Finland har Handelsbanken 45 kontor.

Koncernens resultat

Handelsbankenkoncernens nyckeltal för perioden januari-september 2017:

  • Rörelseresultatet steg med 1 % till 16 028 mkr (15 935), men ökade med 10 % justerat för engångsposter
  • Periodens resultat efter skatt för total verksamhet minskade med 4 % till 12 340 mkr (12 801)
  • Resultatet per aktie för total verksamhet minskade till 6,35 kr (6,66)
  • Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet sjönk till 12,7 % (14,0)
  • Intäkterna uppgick till 30 522 mkr (30 638), men ökade med 5 % justerat för realisationsvinster i jämförelseperioden
  • Räntenettot steg med 7 % till 21 989 mkr (20 644)
  • Provisionsnettot ökade med 8 % till 7 217 mkr (6 709)
  • K/I-talet ökade till 45,6 % (45,1)
  • Kreditförlustnivån sjönk till 0,04 % (0,06)
  • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 23,6 % (24,0) och den totala kapitalrelationen uppgick till 28,5 % (30,1)

Koncernens bokslut finns tillgängligt på www.handelsbanken.se/ir.

Tilläggsinformation:

Nina Arkilahti, chef för Handelsbankens verksamhet i Finland
Tfn +358 10 444 2700

Tero Meriluoto, ekonomichef, Handelsbanken Finland
Tfn + 358 10 444 2327

Pirjetta Soikkeli, informationschef, Handelsbanken Finland
Tfn +358 10 444 2787

Handelsbanken är en nordisk bankkoncern med global verksamhet. I dag har banken verksamhet i drygt 20 länder runtom i världen och den sysselsätter drygt 11 000 personer. I Finland har Handelsbanken 45 kundkontor. Banken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, vilket gör Handelsbanksaktien till den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985. 

Prenumerera