Handelsbanken Finland: delårsrapporten för januari–september 2019

Report this content

Chefen för Handelsbanken Finland Nina Arkilahti: Personlig service är en konkurrensfördel för oss – kundnöjdhet återspeglas också i rörelseresultatet

”Bankens verksamhet grundar sig på personlig service och en platt organisation. Flera år i rad har vi legat i toppen av kundnöjdhetsundersökningen EPSI Rating, och i år förbättrade vi kundnöjdheten från fjolåret. Aldrig förr under de senaste 15 åren har Handelsbankens försprång till branschgenomsnittet varit så stort”, konstaterar chefen för Handelsbanken Finland Nina Arkilahti. 

”Våra kunder värdesätter i synnerhet god tillgänglighet. Vi har utvecklat vår tjänst Family Office där kunderna får alla bank- och placeringstjänster de behöver – både för sitt företag och för sina personliga behov – via en och samma kontaktperson”, säger Arkilahti.

”Handelsbanken är också betrodd som kapitalförvaltare. Enligt en färsk undersökning* som utfördes bland kapitalförvaltningskunder har Handelsbanken exceptionellt lojala kunder.

Vårt verksamhetssätt där kunden får högklassig service i alla bankärenden, på ett effektivt och personligt sätt, skapar nöjdhet. Detta är viktigt med tanke på kundlojalitet och tillväxt, för det är genom våra nöjda kunders rekommendationer som vi uppnår tillväxt”, berättar Arkilahti.

Handelsbankens rörelseresultat förbättrades med 26 procent jämfört med januari–september 2018. Också räntabiliteten utvecklades positivt och uppgick till 13,9 procent.

*Tidningen Arvopaperis undersökning bland kapitalförvaltningskunder 2019

Handelsbankens resultatutveckling för kontorsrörelsen januari–september 2019

Kontorsrörelsen meur Q3 2019 Q2 2019 Förändr. Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018 Förändr.
Intäkter            
Räntenetto 34,4 31,3 10 % 98,0 95,8 2 %
Provisionsnetto 14,2 13,3 7 % 40,3 36,2 11 %
Intäkter totalt 49,8 46,2 8 % 143,1 137,0 4 %
Kostnader totalt -25,1 -26,9 -7 % -76,4 -72,7 5 %
Resultat före kreditförluster 24,7 19,3 28 % 66,7 64,3 4 %
Kreditförluster 2,8 5,0   7,7 -9,8  
Resultatutdelning 4,5 3,8   12,3 14,0  
Rörelseresultat 32,0 28,1 14 % 86,7 68,6 26 %
             
K/I-tal % 46,5 53,5   50,6 48,1  
Räntabilitet, % 14,9 13,9   13,9 11,2  

Rörelseresultatet för Handelsbanken Finlands kontorsrörelse uppgick till 86,7 miljoner euro, vilket var en ökning med 26 procent jämfört med perioden januari–september 2018. Kreditförluståtervinningarna var 7,7 miljoner euro. Kreditförlustnivån uppgick till -0,06 procent (0,08). K/I-talet före kreditförluster var 50,6 (48,1). Räntabiliteten ökade till 13,9 procent (11,2).

Intäkterna ökade med fyra procent till 143,1 miljoner euro (137,0). Provisionsnettot ökade med 11 procent till 40,3 miljoner euro (36,2). Räntenettot ökade med två procent till 98,0 miljoner euro (95,8).

Handelsbanken i Finland erlade statliga avgifter på totalt 7,4 miljoner euro (9,3) under januari–september. Dessa avgifter omfattar den svenska Resolutionsreserven samt insättningsgarantin.

De totala kostnaderna steg med fem procent till 76,4 miljoner euro (72,7). Ökningen beror främst på förnyelsen av kärnbanksystemet, som går vidare som planerat. Personalen var i medeltal 508 personer (528).

Utvecklingen av kreditstocken

Medelvolymer meur Q3 2019 Q2 2019 Förändr. Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018 Förändr.
             
Utlåning            
  varav hushåll 4 352 4 336 0 % 4 330 4 168 4 %
  varav företag 9 557 9 528 0 % 9 487 9 095 4 %
Totalt   13 909 13 864 0 % 13 817 13 263 4 %
               
Inlåning            
  varav hushåll 1 729 1 703 2 % 1 695 1 564 8 %
  varav företag 2 931 2 558 15 % 2 746 2 773 -1 %
Totalt   4 660 4 261 9 % 4 441 4 337 2 %

Medelvolymen för Handelsbanken Finlands kreditstock ökade med fyra procent jämfört med januari–september 2018.

Inlåningen från hushållen ökade med åtta procent, men inlåningen från företag minskade med en procent.

Handelsbanken Finlands kontorsrörelse består av 36 bankkontor, huvudkontorsfunktioner, kapitalförvaltningstjänster och Handelsbanken Finans Abp. I Handelsbanken Finland ingår även investeringsbanken Handelsbanken Capital Markets som omfattar livförsäkringsbolaget Handelsbanken Liv samt riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Securities Services svarar för värdepappersförsvarstjänsterna. Handelsbanken har i Finland ca 600 medarbetare.

Koncernens resultat

Handelsbanken-koncernens nyckeltal för januari–september 2019 (jämfört med januari–september 2018):
 

 • Banken fortsätter att koncentrera sina resurser till kärnkunder och kärnaffärer, vilket ger ytterligare potential för tillväxt och förbättrad lönsamhet.
 • Banken genomför ett antal åtgärder som förväntas reducera den årliga kostnadsnivån med cirka 1,5 mdkr, allt annat lika, med de första effekterna under 2020. Resultatet för tredje kvartalet belastades med en omstruktureringskostnad på -900 mkr.
 • Rörelseresultatet minskade med 4 % till 16 101 mkr (16 725). Det underliggande rörelseresultatet minskade med 2 %.
 • Räntabiliteten på eget kapital sjönk till 11,9 % (13,2), men var 12,6 % exklusive omstruktureringskostnaden.
 • Periodens resultat efter skatt minskade med 6 % till 12 544 mkr (13 341)
 • Resultatet per aktie minskade till 6,43 kr (6,86)
 • Intäkterna steg med 2 % till 33 188 mkr (32 687). Justerat för engångsposter steg intäkterna med 4 %.
 • Räntenettot ökade med 3 % till 24 045 mkr (23 414)
 • Provisionsnettot ökade med 4 % till 7 931 mkr (7 363)
 • K/I-talet steg till 48,8 % (47,0), men sjönk till 46,1 % exklusive omstruktureringskostnaden.
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,05 % (0,04)
 • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 17,4% (21,7)

Koncernens bokslut finns tillgänglig på www.handelsbanken.se/ir.

Tilläggsinformation:

Nina Arkilahti, landschef, Handelsbanken Finland
Tfn +358 10 444 2700


Anders Norrena, ekonomichef, Handelsbanken Finland
Tfn + 358 10 444 2271

Pirjetta Soikkeli, informationschef, Handelsbanken Finland
Tfn +358 10 444 2787

 

Handelsbanken är en nordisk bankkoncern med global verksamhet. I dag har banken verksamhet runtom i världen och den sysselsätter drygt 12 000 personer. Banken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, och Handelsbanksaktien är den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985.

Handelsbanken Finlands kontorsrörelse består av 36 bankkontor, huvudkontorsfunktioner, kapitalförvaltningstjänster och Handelsbanken Finans Abp. I Handelsbanken Finland ingår även investeringsbanken Handelsbanken Capital Markets som omfattar livförsäkringsbolaget Handelsbanken Liv samt riskhantering, värdepappershandel och kapitalmarknadsverksamhet. Handelsbanken Securities Services svarar för värdepappersförsvarstjänsterna. Handelsbanken har i Finland ca 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar