Förändringar i Handelsbankens ledning

Report this content

Handelsbanken har idag bildat en ny koncernledning, bestående av följande medlemmar:

Carina Åkerström, VD och koncernchef.
Rolf Marquart, CFO. Rolf Marquart är också idag bankens CFO.
Per Beckman, CCO (kreditchef). Per Beckman är också idag bankens kreditchef.
Dan Lindwall, chef Handelsbanken Capital Markets. Dan Lindwall är också idag chef för Handelsbanken Capital Markets.
Martin Wasteson, CLO (chefsjurist). Martin Wasteson är också idag bankens chefsjurist.
Magnus Ericson, HR. Magnus Ericson blir tillförordnad HR-chef, han arbetar idag som chef för Handelsbanken i norra Sverige. Magnus Ericson ersätter Stina Petersson, som lämnar sin befattning.
Juha Rantamaa, CIO (IT och infrastruktur). Juha Rantamaa blir tillförordnad CIO, han arbetar idag som chef för IT, drift och utveckling. Juha Rantamaa ersätter Joakim Jansson, som lämnar sin befattning.

Adjungerade till koncernledningen från och med den 16 april:
Katarina Ljungqvist, chef Affärsutveckling i Sverige. Katarina Ljungqvist arbetar idag som chef för Handelsbanken i västra Sverige.
Michael Green, chef Handelsbanken i Stockholm. Michael Green arbetar idag som chef för Handelsbanken i Tyskland.

Den nya koncernledningen innebär att den nuvarande strukturen "Senior Management" upphör. Regionbankschefer och chefer för bankens hemmamarknader kommer dock fortsatt vara direktrapporterande till VD.

Maria Nordin Wessman, som idag arbetar på Centrala Informationsavdelningen, tillförordnas som chef för Information och Hållbarhetsfrågor. Hon ersätter Elisabet Jamal Bergström, som lämnar sin befattning.

För att säkerställa de koncernövergripande kontrollfunktionernas integritet och fulla oberoende, kommer Pål Bergström, Chief Compliance Officer (chef Group Compliance), Maria Hedin, Chief Risk Officer (chef för den oberoende riskkontrollen) och Tord Jonerot, Chief Audit Executive (chef för internrevisionen) inte ingå i koncernledningen, utan istället rapportera direkt till VD och styrelse i enlighet med nu gällande rutiner, regler och riktlinjer.

För ytterligare information kontakta:
Carina Åkerström, VD och koncernchef, + 46 8-22 92 20
Mats Olsson, Handelsbankens pressavdelning, + 46 8-701 35 47,+ 46 70-688 07 99

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2019 klockan 08.30 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Prenumerera

Dokument & länkar