Handelsbanken: Fysiska klimatrisker allt viktigare för fastighetssektorn

Report this content

Fysiska klimatrisker  såsom skyfall och jordskred  blir en allt viktigare fråga för fastighetssektorn. För att begränsa potentiella kostnader krävs investeringar – till allt från att stabilisera sluttningar till att anordna flödesvägar för att minska risken för översvämning, enligt Christina Nyman, Handelsbankens chefsekonom:

”Det är hög tid för fastighetssektorn att identifiera sina klimatrisker.”

En annan het fråga är vad högre inflation och räntor än vi väntar oss skulle betyda för sektorn.

”Högre inflation och räntor oroar oss inte särskilt så länge det beror på en stark ekonomi. Kraftigt stigande räntor till följd av finansiell oro är istället det vi fasar mest inför”, säger Christina Nyman.

I Handelsbankens nya fastighetsrapport analyserar bankens ekonomer bland annat inflationsrisken, ränteläget, klimatrisker med påverkan på både hushåll och fastighetsbolag och effekterna av ett ökat bostadsbyggande.

En regndroppe kommer sällan ensam  
Kunskap och hantering av fysiska klimatrisker blir en allt viktigare fråga för fastighetssektorn. Klimatanpassningar kan handla om allt från att avskärma solinstrålning för att minska inomhustemperatur, stabilisera sluttningar för att förebygga jordskred till att anordna flödesvägar för att minska risk för översvämning – vilket kräver investeringar. Där kommer vi sannolikt att se ökade krav för att identifiera och hantera fysiska klimatrisker, inte minst kopplat till försäkring och finansiering av tillgångar, enligt Handelsbankens ekonomer. 

Investeringar i klimatanpassning har hittills inte varit i fokus när det gäller grön finansiering, men har potential att växa. En annan del av marknaden som växer är så kallad hållbarhetslänkad finansiering.

”Hållbar finansiering inom fastighetssektorn är inte bara gröna obligationer. Just nu pågår en snabb utveckling som inkluderar hållbarhetslänkade lån och obligationer, vilka öppnar upp marknaden för verksamheter som inte har tillgångar som passar för grön finansiering”, säger Christina Nyman.

Het fastighetsmarknad blir hetare
Svensk ekonomi är mitt inne i en återhämtning efter pandemins utbrott ifjol.

Allt fler återvänder till kontoren, även om hemmajobbandet till en del blir en permanent effekt av pandemin.

Industrilokaler och bostäder är fortsatt hett och fastighetsfinansiering inom kontorssegmentet har vänt upp, visar enkätsvar från företagsrådgivare inom banken. Premievärderingen bland börsens fastighetsbolag har på senare tid fallit, från historiskt höga nivåer, efter pånyttfödd oro för högre räntor.

”Sammantaget förväntar vi oss att trenden från fjolåret består – fortsatt svalt för detaljhandelsfastigheter, skapligt för kontorsfastigheter men desto starkare för bostäder och industri- och logistiklokaler”, säger Christina Nyman.

Företagsobligationsmarknaden fortsätter att vara stark. En allt större del av de svenska fastighetsbolagens finansiering kommer ifrån euroobligationer.

Stora bolag gynnas i kreditvärderingsinstitutens bedömningar vilket ger fördelar på obligationsmarknaden. Synergierna är inte alltid uppenbara men finns i både finansiering och centrala kostnader. Men med låga direktavkastningar kan dessa kostnadsbesparingar ändå vara viktiga:

”Vi förutspår att konsolideringen kommer att fortsätta, åtminstone så länge tillgången på lånat och eget kapital är god”, säger Christina Nyman.

Ränta, ränta, ränta - och inflation
Rapportens prognos är att inflationsuppgången i stor utsträckning är tillfällig och det dröjer innan vi får se en räntehöjning från Riksbanken.

”Hushåll och företag kommer fortsatt att möta låga räntor, både rörliga och bundna. Vi ser inget utrymme för ytterligare nedgångar i bundna boräntor och femårsräntan är till och med lägre än den rörliga. Det gör det ovanligt förmånligt att binda räntan”, säger Christina Nyman.

Även om inte ett höginflationsscenario bedöms som särskilt sannolikt utgör den ökande skuldsättningen inom fastighetsbranschen en risk.

Skulle riskpremier stiga kan det drabba efterfrågan, finansiering och därmed fastighetspriser hårt, särskilt om bankerna känner sig tvungna att strama åt kreditförsörjningen.

”Om något utlöser kraftigt stigande riskpremier vill det till att centralbankerna är där och återigen stöttar upp”, säger Christina Nyman.

Bostadsunderskott minskar, småhusbrist består?
Konjunkturåterhämtning, fortsatt låga räntor och frånvaro av bostadspolitiska reformer bäddar för stabila bopriser.

”Vi bedömer att prisrusningen är över, men vi räknar med att bostadspriserna fortsätter öka – med nära 5 procent nästa år för att sedan bromsa in ytterligare”, säger Christina Nyman.

Även om underskottet av bostäder minskar förväntas bristen på villor bestå och hålla uppe prisnivån. Antalet i familjebildande ålder ökar snabbt. Fler äldre bor kvar allt längre i villa.

”Den överlag höga byggtakten kan dock på sikt utgöra en risk för boprisutvecklingen, tillsammans med risken för snabbare räntehöjningar”, säger Christina Nyman.

För ytterligare information kontakta:
Christina Nyman, chefsekonom, +46 8 701 51 58, +46 70 778 77 65
Joel Holm, presstalesperson, +46 73 058 30 21

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se
För mer information om gällande reservationer hänvisas till: www.researchonline.se/desc/disclaimers
För fastighetsrapporten i sin helhet: www.handelsbanken.se/sv/foretag/placera/fastighetsrapporten

Prenumerera