• news.cision.com/
 • Handelsbanken/
 • Handelsbanken Fonder flyttar 127 miljarder i förvaltat kapital till index som är anpassade till klimatmålen enligt Parisavtalet

Handelsbanken Fonder flyttar 127 miljarder i förvaltat kapital till index som är anpassade till klimatmålen enligt Parisavtalet

Report this content

Som första svenska fondbolag byter Handelsbanken Fonder index på fem av sina globala och regionala indexfonder till så kallade Paris Aligned Benchmarks. Syftet är att erbjuda våra kunder tillgång till investeringsprodukter som är i linje med åtagandena i Parisavtalet. 

Att ständigt förbättra hållbarhetsnivån i våra fonder istället för att lansera nya separata ESG-produkter är i linje med Handelsbankens strategi att hållbarhet ska genomsyra alla fonder som Handelsbanken Fonder erbjuder. I december 2020 skrev fondbolaget under Net Zero Asset Managers initiativet och har även satt upp konkreta hållbarhetsmål för kapitalförvaltningen. Att skifta vårt erbjudande av globala indexfonder till Paris Aligned-index är ett viktigt steg på vår resa mot nettonoll utsläpp.Genom att byta till dessa index kommer fonderna bli ett bra verktyg för investerare och sparare som vill reducera koldioxidavtrycket i sina fonder och anpassa sitt sparande med Paris-avtalet. Bytet stöder både Handelsbanken Fonders mål att reducera portföljernas utsläppsintensitet med 50 procent till 2030 och koncernens gemensamma mål av nettonoll utsläpp av växthusgaser så snart det är möjligt, men senast 2040. 

Emma Viotti, Chef Index, Passiv förvaltning & ETF, Handelsbanken

–  Att flytta kapital till mer hållbara investeringar är en hörnsten i EU:s handlingsplan för hållbar tillväxt. För oss var det givet att precis som tidigare förflytta våra befintliga fonder i en mer hållbar riktning snarare än att skapa nya produkterbjudanden. Våra indexfonder har arbetat med exkluderingskriterier och negativ screening i flera år. Att vi nu byter till Paris Aligned Benchmarks och anpassar våra portföljer i linje med Paris-avtalets mål är ett naturligt nästa steg och tydligt åtaganden för klimatneutralitet. 

Fakta om de nya Paris Aligned-index

 • De har utvecklats av indexleverantören Solactive och ISS ESG och utgör ett registrerat EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet (så kallade Paris Aligned Benchmark eller ”PAB-index”) enligt EU förordningen 2016/1011/EU (Benchmarkförordningen)
 • Hållbarhetskraven i indexet syftar till en minskning av utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Bolagen i index väljs ut och viktas på så sätt att indexportföljens utsläpp av växthusgaser anpassas till de långsiktiga globala uppvärmningsmålen i Parisavtalet.
 • Det är fem nya index som respektive speglar den Globala aktiemarknaden, Tillväxtmarknader, Europa, USA och Globala småbolag.
 • Indexen är mer ambitiösa än minimikraven i EU:s riktlinjer och  skall ha en växthusgasintensitet, mätt som utsläpp av växthusgaser enligt Scope 1, 2 och 3, vilken är minst 55 procent lägre än växthusgasintensiteten för referensportföljen. Indexen skall också minska växthusgasintensiteten med minst sju procent årligen.
 • Företag som sätter upp vetenskapligt baserade mål, så som Science Based Targets och/ eller har ett tydligt bidrag till klimatmålen i Agenda 2030 gynnas.
 • Indexen har en strikt exkludering av fossila bränslen men har möjlighet att investera i så kallade ”omställningsbolag” vilket är bolag involverade i kraftgenerering och –distribution  som bedöms vara i processen att ställa om sin verksamhet på ett sätt som förväntas bidra, snarare än motverka, till uppfyllandet av Parisavtalet.
 • De är utformade för att bibehålla samma exponering mot sektorer med hög klimatpåverkan som sitt investerbara universum. Det innebär att koldioxidminskiningen inte kan uppnås enbart genom att flytta investeringar till sektorer med låg klimatpåverkan. 
 • Fonderna och dess index har precis som idag omfattande exkluderingskrav avseende bolag som kränker internationella normer och konventioner samt kontroversiella branscher såsom fossila bränslen, vapen och krigsmaterial, tobak och kommersiell spelverksamhet med mera.

Följande fonder byter till Paris-linjerade index

 • Handelsbanken Global Index Criteria
 • Handelsbanken USA Index Criteria
 • Handelsbanken Europa Index Criteria
 • Handelsbanken Emerging Markets Index
 • Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria 

Om risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständig informationsbroschyr med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling återfinns på handelsbanken.se/fonder


 

Prenumerera

Media

Media