Handelsbanken Green Bond Impact Report

Report this content

Handelsbanken emitterade sin första gröna obligation 2018, en 5-årig till ett totalt värde av 500 miljoner euro. Detta följdes av en andra emission 2020, även den till 500 miljoner euro, men med en löptid på sju år. Nyligen publicerades, för tredje året i rad, Handelsbankens Green Bond Impact Report som visar att finansieringen beräknas bidra till minskade utsläpp om drygt 360 000 ton koldioxid.

Finansiering av gröna projekt

Handelsbanken emitterar gröna obligationer och främjar därmed en hållbar  utveckling genom att finanseria gröna projekt. Emissionerna möjliggörs genom Handelsbankens ramverk för Gröna obligationer. En oberoende utvärdering av ramverket har utförts av CICERO (Center for International Climate Research) och resulterade i högsta betyg. De två emissionerna väckte stort intresse från marknaden och var kraftigt övertecknade. Vi ser att den nordiska marknaden för gröna obligationer fortsätter att växa  och investerare visar ett starkt intresse för att finansiera grön och hållbar utveckling. 

Carl Cederschiöld, Handelsbanken CFO:
–Finanssektorn ses alltmer som avgörande för att påskynda övergången till ett hållbart och koldioxidneutralt samhälle. Vare sig det är genom att tillhandahålla finansiering till företag, gröna bolån till privatkunder eller hållbara investeringslösningar vill Handelsbanken spela en ledande roll. Jag är därför stolt över att presentera vår tredje Green Bond Impact Report där du kan läsa mer om projekten som finansieras av våra gröna obligationer.
 

Handelsbankens hållbarhetsmål för finansiering
Handelsbankens hållbarhetsmål för finansiering innebär att 20 procent av bankens utlåning ska vara grön eller hållbarhetslänkad år 2025. Att ge ut gröna obligationer gör att vi kan finansiera våra kunders gröna och hållbara investeringar och är en del av arbetet i att uppnå det målet. Det kan till exempel vara gröna byggnader, förnybar energi, hållbara transportlösningar, hållbart skogsbruk eller andra typer av projekt med samma syfte. 

Sammanfattning Handelsbanken Green Bond Impact Report

  • Projekten som finansierats via Handelsbankens gröna obligationer bidrog under 2020 till drygt 360 000 ton i reducerade eller undvikta CO2-utsläpp.

  • De godkända gröna tillgångarna i Handelsbankens gröna register ökade under 2020. Vid det första emissionstillfället sommaren 2018 uppgick de till ca 10 miljarder kronor. Vid utgången av 2020 hade volymen ökat till drygt 14 miljarder kronor.
  • Rapporten täcker in alla projekt som finansierats genom bankens två gröna obligationer och presenterar dessutom två kundprojekt inom kategorierna gröna byggnader och hållbart skogsbruk.
  • De största bidragen till minskningen av CO2-utsläpp kommer från projekt inom hållbart skogsbruk,  kraftvärme samt förnybar energi.
  • Den årliga energiproduktionen från finansierade projekt beräknas till drygt 1,1 miljoner MWh.
  • Rapporten har granskats av Ernst & Young.

Här hittar du rapporten

Prenumerera

Media

Media