Handelsbanken Hypoteks delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

Handelsbanken Hypoteks rörelseresultat uppgick till 229 mkr (259) och resultatet efter skatt till 229 mkr (247).
 
Det lägre resultatet förklaras av en fortsatt minskad utlåningsvolym. Jämfört med föregående år minskade utlåningen med 13 mdkr och uppgick den 30 juni 2002 till 27 mdkr (40). Bakgrunden till minskningen är att i stort sett all nyutlåning sker i moderbolaget Stadshypotek AB. Den lägre utlåningsvolymen förklarar även nedgången av räntenettot till 283 mkr (334).
 
Administrationskostnaderna minskade med 27 mkr eller 31% och uppgick till 59 mkr (86). Anledningen till detta är huvudsakligen lägre förmedlingsprovisioner till Handelsbanken som en följd av den minskade utlåningsvolymen.
 
Återvinningarna översteg nya kreditförluster och uppgick netto till 5 mkr (10), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på -0,03% (-0,04) av utlåningsvolymen. Per den 30 juni 2002 uppgick Handelsbanken Hypoteks osäkra fordringar, efter avdrag för reserv för befarade kreditförluster, till 162 mkr (263).
 
Räntabiliteten på eget kapital var 9,18% (9,43).
Kapitaltäckningen uppgick vid periodens slut till 34,32% (23,32).
 
Inlösen av preferensaktierna har genomförts den 1 juli 2002. Bolaget har även avnoterats från Stockholmsbörsens O-lista. Aktiernas inlösta värde uppgick till 252,6 mkr. Handelsbanken Hypotek är numera ett helägt dotterbolag till Stadshypotek AB.
 
Stockholm den 20 augusti 2002
 
 
Claes Norlén
Verkställande direktör
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Prenumerera