Handelsbanken säljer verksamheten i Danmark

Report this content

Handelsbanken AB har träffat överenskommelse med Jyske Bank A/S om överlåtelse av Handelsbankens verksamhet i Danmark.

Avtalet omfattar affärsförbindelser med privat- och företagskunder, 43 kontor och cirka 600 anställda. De tillgångar som överlåts är i huvudsak lämnade lån till privatkunder och företag, och uppgick per den 31 mars 2022 till cirka 98 mdkr. Denna låneportfölj har, uttryckt i enlighet med EUs kapitaltäckningsregelverk, ett riskvägt exponeringsbelopp om cirka 22 mdkr. Affären beräknas slutförd under fjärde kvartalet 2022.

Per överlåtelsedagen beräknas aktuellt värde på tillgångarna reducerat med de skulder som Jyske Bank A/S övertar, i huvudsak inlåning från allmänheten. Resterande belopp erläggs kontant plus en premie om 3 md dkr (cirka 4,3 mdkr med aktuell växelkurs).

Sammantaget förväntas engångseffekter kopplade till affären, inklusive upplösning av goodwill på 2,6 mdkr, ha en relativt neutral effekt på koncernens rörelseresultat.

Försäljningen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden. Samtliga anställda i den danska verksamheten omfattas av försäljningen och fackliga parter har informerats.

För ytterligare information, kontakta:
Carina Åkerström, vd och koncernchef, +46 8 22 92 20
Carl Cederschiöld, CFO, +46 8 22 92 20
Peter Grabe, Head of Investor Relations, +46 8 701 11 67
Viktoria Aastrup, Head of Group External Communications  +46 730 43 51 59

Denna information är sådan information som Svenska Handelsbanken AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2022 klockan 08:00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com

Prenumerera

Dokument & länkar