Handelsbanken uppdaterar riktlinjer för miljö- och klimatförändringar

Report this content

Handelsbanken har uppdaterat sin riktlinje för miljö- och klimatarbete för att förtydliga vår syn på förhållningssätt och arbete med frågor relaterade till bland annat fossila bränslen och klimatomställning.

Stabila, produktiva och motståndskraftiga ekosystem utgör grunden för en säker och hållbar utveckling. Idag är dessa system satta under press av föroreningar, försurning, utarmning av naturresurser och övergödning som bland annat påverkar markanvändning och tillgång på sötvatten. Dessutom utgör klimatförändringen ett allvarligt hot med konsekvenser som extrema väderhändelser, höjda havsnivåer och förlust av biologisk mångfald som redan idag påverkar världen. Detta får konsekvenser för såväl regional som global ekonomi.

”Frågorna om energi, bränslen och geopolitik är onekligen komplexa. Även om det finns många utmaningar är det vår övertygelse att framtidens energi är förnybar och att omställningen inte kan vänta. Som en betydande leverantör av finansiella tjänster har Handelsbanken en roll att spela i förverkligandet av Parisavtalet och i omställningen till en hållbar ekonomi,” säger Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhets- och klimatchef på Handelsbanken.

Handelsbankens övergripande ambition är att fortsatt minska sin finansiering av utvinning av fossila bränslen och fossil energi i linje med målet om att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader samtidigt som vi vill främja omställning. Specifikt innebär detta att:

- Handelsbanken ska inte inleda nya affärsförbindelser med eller finansiera företag verksamma inom kolbrytning. Vi ska inte direkt finansiera nya kolgruvor, expansion av redan existerande kolgruvor, nya kolkraftverk, expansion av redan existerande eller företag verksamma inom byggnation av kolkraftverk.

- Handelsbanken ska inte inleda nya affärsförbindelser eller finansiera företag som bedriver kolkraftproduktion om inte företaget möter våra krav på att vara ett så kallat omställningsbolag.

- Handelsbanken ska inte direkt finansiera, till exempel via projektfinansiering, ny utvinning av olja eller gas, expansion av redan existerande utvinning av olja eller gas, eller därtill direkt kopplad infrastruktur.

- Handelsbanken ska inte inleda nya affärsförbindelser med eller ge ny finansiering till företag eller koncerner verksamma inom utvinning av olja eller gas eller inom byggnation av därtill direkt kopplad infrastruktur. Undantag kan göras för företag verksamma inom olja och gas om de möter våra krav på att vara omställningsbolag.

Med omställningsbolag avses företag vars verksamhet bland annat följer en tydlig, definierad plan med målsättningen att minska bolagets koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet. Inga undantag görs för företag som expanderar sin utvinning eller är involverade i utvinning av arktisk olja eller gas, djuphavsutvinning av olja eller gas, oljesand, oljeskiffer, tung råolja, skifferolja, skiffergas och utvinning genom hydraulisk spräckning, så kallad fracking. Handelsbanken kommer att tydliggöra närmare kriterier för omställningsbolag men även gränsvärden för bedömning av företag, koncerner eller investmentbolag.

”Redan idag så utgör vår utlåning till koldioxidintensiva sektorer som olja och gas endast 0,1 procent av Handelsbankens utlåning, vilket är en minskning med 70 procent sedan 2017. De nya riktlinjerna tydliggör ytterligare vår ambition att arbeta med de företag som följer en tydlig, definierad plan där målsättningen är att minska koldioxidutsläppen i linje med Parisavtalet. I enlighet med rapporter från exempelvis Internationella energiorganet IEA intar vi ståndpunkten att det behövs stora investeringar i förnybar energi och energieffektivitet medan investering i nya olje- och gasfyndigheter inte är förenligt med 1,5 gradersmålet i Parisavtalet,” säger Catharina Belfrage Sahlstrand.

Läs mer på: Riktlinjer

För mer information, kontakta: press@handelsbanken.se

Prenumerera

Media

Media