Handelsbankens årsstämma 2015

Styrelse
Vid årsstämman den 25 mars 2015 omvaldes samtliga ledamöter i Handelsbankens styrelse utom Jan Johansson och Sverker Martin-Löf som avböjt omval. Som nya ledamöter valdes Lise Kaae och Frank Vang-Jensen. Pär Boman valdes till styrelsens ordförande. Förteckning över styrelsens ledamöter finns nedan.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Fredrik Lundberg till vice ordförande.

Revisor
Stämman omvalde KPMG AB och Ernst & Young AB till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2016. De två revisionsbolagen har utsett nya huvudansvariga revisorer, nämligen auktoriserade revisorn George Pettersson som huvudansvarig revisor för KPMG AB och auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor för Ernst & Young AB.

Utdelning
Stämman fastställde styrelsens förslag om en ordinarie utdelning på 12,50 kronor per aktie och en extrautdelning på 5,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 27 mars 2015. Utdelningen beräknas bli utsänd av Euroclear onsdagen den 1 april 2015.

Förvärv och avyttring av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande att fram till årsstämman 2016 besluta om förvärv av A- och/eller B-aktier i Handelsbanken i enlighet med följande villkor:

 • Eventuella förvärv ska göras på NASDAQ OMX Stockholm AB.
 • Banken får förvärva totalt högst 40 000 000 A- och/eller B-aktier.
 • Vid förvärv ska aktierna betalas till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller ett sådant pris som motsvarar NASDAQ OMX Stockholm AB:s regler om volymvägt genomsnittspris.
 • Bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive aktier i handelslagret ska inte vid något tillfälle uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i banken.

Stämman bemyndigade även styrelsen att dels med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bankens egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, dels för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet, besluta om avyttring av bankens egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet eller på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm AB, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittning, varvid ersättningen för sålda aktier, om avyttring sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna utgå i annat än pengar. I övrigt ska följande villkor gälla:

 • Bemyndigandena får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma.
 • Bemyndigandet om avyttring omfattar samtliga egna aktier av serie A och/eller B som banken innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Handelsbanken saknar innehav av egna återköpta aktier.

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman även att banken för att underlätta bankens värdepappersrörelse, äger fram till årsstämma 2016 förvärva egna A- och/eller B-aktier till bankens så kallade handelslager, dock att bankens innehav av egna aktier i handelslagret inte vid någon tid får överstiga två procent av samtliga aktier i banken. Vid förvärv ska aktierna betalas efter vid förvärvstillfället gällande marknadspris.

Uppdelning av aktier (”split”) och bolagsordningsändring
Stämman godkände styrelsens förslag om

 1. att varje aktie oavsett serie delas upp i tre aktier (split 3:1) av motsvarande serie
 2. att bemyndiga styrelsen att bestämma avstämningsdag för uppdelningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet registreras hos Bolagsverket
 3. att, i syfte att anpassa gränserna för antal aktier och aktiekapital, § 4, 1-3 stycket, i bolagsordningen ändras till följande lydelse

  ”Bankens aktiekapital skall utgöra lägst två miljarder trehundratjugofem miljoner
  (2 325 000 000) kronor och högst nio miljarder trehundra miljoner (9 300 000 000) kronor.

  Antalet aktier skall vara lägst 1 500 000 000 och högst 6 000 000 000.

  Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst 6 000 000 000 och aktier av serie B till ett antal av högst 150 000 000”

 4. att befullmäktiga styrelsens ordförande att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Handelsbanken enligt nedan. Riktlinjerna ska inte påverka sådan ersättning till ledande befattningshavare som bestämts tidigare.

 • De samlade totala ersättningarna ska vara marknadsmässiga.
 • Ersättning ges endast i form av fast lön, avsättning till pension och sedvanliga löneförmåner. Banken kan efter särskilt beslut av styrelsen, tillhandahålla tjänstebostad. Rörliga ersättningsformer som bonus eller tantiem förekommer inte.
 • De ledande befattningshavarna omfattas, på samma villkor som alla medarbetare i banken, av resultatandelssystemet Oktogonen.
 • Pensionsåldern är normalt 65 år. Pensionsförmånerna är förmånsbaserade, premiebaserade eller en kombination därav.
 • Uppsägningstiden är från befattningshavarens sida sex (6) månader och från Handelsbankens sida högst tolv (12) månader. Om banken säger upp avtalet senare än fem (5) år efter inträde i gruppen ledande befattningshavare, utgör uppsägningstiden högst tjugofyra (24) månader. Härutöver utgår ingen avgångsersättning.
 • Styrelsen ska ha rätt att undantagsvis frångå de fastställda riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelseledamöter 2015
JON FREDRIK BAKSAAS, direktör, Sandvika
PÄR BOMAN, bankdirektör, Linköping
Tommy Bylund, bankdirektör, Ljusdal
OLE JOHANSSON, direktör, Grankulla
LISE KAAE, direktör, Vejle
FREDRIK LUNDBERG, direktör, Djursholm
ANDERS NYRÉN, direktör, Bromma
BENTE RATHE, direktör, Trondheim
CHARLOTTE SKOG, banktjänsteman, Österskär
FRANK VANG-JENSEN, bankdirektör, Stockholm

Protokoll
Protokoll från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bankens hemsida under www.handelsbanken.se/bolagsstamma inom två veckor.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar