Handelsbankens årsstämma 2020

Report this content

Styrelse
Vid årsstämma den 25 mars 2020 omvaldes Jon Fredrik Baksaas, Hans Biörck, Pär Boman, Kerstin Hessius, Lise Kaae, Fredrik Lundberg och Carina Åkerström till ledamöter i Handelsbankens styrelse. Som nya ledamöter valdes Ulf Riese och Arja Taaveniku. Pär Boman omvaldes till styrelsens ordförande.
Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Fredrik Lundberg till vice ordförande.

Arvoden
Årsstämman beslutade om styrelsens arvoden i enlighet med valberedningens förslag om enligt följande: Arvode utgår till ordförande, v. ordförande och envar av de övriga ledamöterna med 3400 tkr, 970 tkr respektive 690 tkr. För utskottsarbete utgår arvoden per ledamot: kreditkommittén 400 tkr, ersättningsutskottet 140 tkr, riskutskottet 400 tkr till ledamot och 450 tkr till ordförande, revisionsutskottet 400 tkr till ledamot och 500 tkr till ordföranden. Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken erhåller inget arvode.

Revisorer
Årsstämman valde Ernst & Young AB och PricewaterhouseCoopers AB till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2021. De två revisionsbolagen har till huvudansvariga revisorer utsett auktoriserade revisorn Jesper Nilsson för Ernst & Young AB och auktoriserade revisorn Johan Rippe för PricewaterhouseCoopers AB.

Utdelning

Sedan styrelsen, med ändring av tidigare förslag, den 24 mars beslutat att föreslå att beslut om utdelning inte fattas på årsstämman utan efter sommaren biföll årsstämman förslaget. Styrelsen avser att i god tid kalla till en extra bolagsstämma som ska hållas senast i november 2020 för att ta ställning i frågan om utdelning.

Förvärv och avyttring av egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2021 besluta om förvärv och avyttring av A- och/eller B-aktier i Handelsbanken. Förvärv får ske av högst 120 miljoner aktier. Antalet kan justeras på grund av vissa bolagshändelser.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag även att banken för bankens värdepappersrörelse fram till nästa årsstämma äger förvärva egna A- och/eller B-aktier till bankens handelslager. Innehavet av sådana aktier får inte vid någon tid överstiga två procent av samtliga aktier i Handelsbanken.

Bemyndigande att besluta om emission av konvertibla primärkapitalinstrument
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2021 besluta om emission av konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, varvid det antal aktier som kan tillkomma vid konvertering inte får överstiga 198 002 849 aktier. Antalet kan justeras på grund av vissa bolagshändelser.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Handelsbanken.

Protokoll
Protokoll från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bankens hemsida under www.handelsbanken.com/bolagsstamma inom två veckor.

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2020 klockan 16.45 CET.


För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com

Prenumerera

Dokument & länkar