Handelsbankens årsstämma 2021

Report this content

Svenska Handelsbanken AB har idag, den 24 mars 2021, hållit årsstämma. För att motverka spridningen av viruset som orsakar covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Styrelse och revisorer

Vid årsstämman omvaldes Jon Fredrik Baksaas, Hans Biörck, Pär Boman, Fredrik Lundberg, Kerstin Hessius, Ulf Riese, Arja Taaveniku och Carina Åkerström som ledamöter i styrelsen. Som ny ledamot i styrelsen valdes Stina Bergfors. Pär Boman omvaldes till styrelsens ordförande. Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Fredrik Lundberg till vice ordförande i styrelsen.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

I enlighet med valberedningens förslag valdes Ernst & Young AB och PricewaterhouseCoopers AB till revisorer med huvudansvarig revisor för Ernst & Young AB, auktoriserade revisorn Jesper Nilsson och för PricewaterhouseCoopers AB, auktoriserade revisorn Johan Rippe.

Arvoden

Styrelsens arvode fastställdes i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet fördelas enligt följande: ordförande 3 500 tkr, vice ordförande 1 000 tkr, övriga ledamöter 715 tkr.
För utskottsarbete utgår följande arvoden per ledamot: ersättningsutskottet 140 tkr, kreditkommittén 425 tkr till ledamot och 475 tkr till ordföranden, UK-kommittén 425 tkr till ledamot och 475 tkr till ordföranden, riskutskottet 425 tkr till ledamot och 525 tkr till ordföranden, revisionsutskottet 425 tkr till ledamot och 525 tkr till ordföranden. Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken ska inte erhålla något arvode.

Arvode till revisorerna fastställdes i enlighet med valberedningens förslag att utgå enligt godkänd räkning.

Resultat- och balansräkning, ersättningsrapport

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för 2020 och godkände styrelsens rapport över ersättning till ledande befattningshavare för 2020.

Utdelning mm

Årsstämman fastställde vidare styrelsens förslag om utdelning med 4,10 kronor per aktie och att resterande vinstmedel överförs till nästa år.

Förvärv och avyttring av egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2022 besluta om förvärv och avyttring av A- och/eller B-aktier i Handelsbanken. Förvärv får ske av högst 120 miljoner aktier. Antalet kan justeras på grund av vissa bolagshändelser.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag även att banken för bankens värdepappersrörelse fram till nästa årsstämma äger förvärva egna A- och/eller B-aktier till bankens handelslager. Innehavet av sådana aktier får inte vid någon tid överstiga två procent av samtliga aktier i Handelsbanken.

Bemyndigande att besluta om emission av konvertibla primärkapitalinstrument

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2022 besluta om emission av konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, varvid det antal aktier som kan tillkomma vid konvertering inte får överstiga 198 002 849 aktier. Antalet kan justeras på grund av vissa bolagshändelser.

Övriga beslut

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen jämte riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att utse Ernst & Young AB till revisor i vissa stiftelser med anknuten förvaltning.

Protokoll

Protokoll från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bankens hemsida under www.handelsbanken.com/bolagsstamma inom två veckor.

För ytterligare information, kontakta:

Pär Boman, styrelsens ordförande

Telefon: 08–22 92 20

Martin Wasteson, Chief Legal Officer

Tel: 08 – 701 14 61, e-mail: mawa50@handelsbanken.se

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2021 klockan 17.15 CET. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Prenumerera

Dokument & länkar