Handelsbankens bokslutskommuniké 2010

Sammanfattning januari - december 2010, jämfört med januari - december 2009

 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8% till 14 770 mnkr (13 727)
 • Resultatet efter skatt för total verksamhet ökade med 8% till 11 025 mnkr (10 244) och resultatet per aktie steg till 17,72 kr (16,44)
 • Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet ökade till 12,9% (12,6)
 • Intäkterna minskade till 31 296 mnkr (32 335) och kostnaderna sjönk till -15 018 mnkr
  (-15 220)
 • Räntenettot minskade med 3% till 21 337 mnkr (22 000)
 • Provisionsnettot steg med 9% till 8 022 mnkr (7 393)
 • Kreditförlustnivån minskade till 0,10% (0,21) och kreditförlusterna uppgick till  
  -1 507 mnkr (-3 392)
 • Primärkapitalet ökade till 87,8 mdkr (85,6) och primärkapitalrelationen enligt Basel II steg till 16,5% (14,2)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 9,00 kr per aktie (8,00)

 

Sammanfattning fjärde kvartalet 2010, jämfört med tredje kvartalet 2010

 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 6% till 3 833 mnkr (3 606)
 • Resultatet efter skatt för total verksamhet steg med 7% till 2 892 mnkr (2 707) och resultatet per aktie ökade till 4,65 kr (4,35)
 • Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet uppgick till 13,4% (12,7)
 • Intäkterna ökade till 8 128 mnkr (7 506) och kostnaderna ökade till -3 997 mnkr
  (-3 610)
 • Räntenettot ökade med 5% till 5 612 mnkr (5 327)
 • Provisionsnettot ökade med 11% till 2 127 mnkr (1 924)
 • Kreditförlustnivån minskade till 0,07% (0,08) och kreditförlusterna uppgick till
  -293 mnkr (-294)
 • Medelvolymen utlåning i lokal valuta ökade med 1% och volymen kreditlöften
  steg med 9%

 

Ytterligare information lämnas av:
Pär Boman, Koncernchef
telefon 08-22 92 20

Ulf Riese, CFO
telefon 08-22 92 20

Mikael Hallåker, Chef Investor Relations
telefon 08-701 29 95, miha11@handelsbanken.se


För mer information om Handelsbanken hänvisas till www.handelsbanken.se

Prenumerera