Handelsbankens bokslutskommuniké januari – december 2018

Sammanfattning januari – december 2018, jämfört med
januari – december 2017

 • Tillväxt i affärsvolymer i samtliga hemmamarknader.
 • Räntabiliteten på eget kapital ökade till 12,8% (12,3).
 • Rörelseresultatet steg med 5% till 22 013 mkr (21 025). Justerat för engångsposter steg rörelseresultatet med 3%.
 • Periodens resultat efter skatt steg med 8% till 17 357 mkr (16 102).
 • Resultatet per aktie steg till 8,93 kr (8,28).
 • Intäkterna steg med 5% till 43 770 mkr (41 674). Justerat för engångsposter steg intäkterna med 4%.
 • Räntenettot ökade med 5% till 31 286 mkr (29 766). 
 • Provisionsnettot steg med 5% till 10 247 mkr (9 718). 
 • K/I-talet steg till 47,7% (45,5).
 • Kreditförlustnivån enligt IFRS 9 uppgick till 0,04% (0,08 enligt IAS 39).
 • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 16,8% (22,7) efter föreslagen utdelning. Finansinspektionens beslut att flytta riskviktsgolvet för svenska bolån till Pelare 1 minskade kärnprimärkapitalrelationen med 5,5 procentenheter. Den totala kapitalrelationen uppgick till 21,0% (28,3).
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 5,50 kronor per aktie samt att det befintliga återköpsmandatet förlängs ytterligare ett år.

Sammanfattning fjärde kvartalet 2018, jämfört med tredje kvartalet 2018

 • Rörelseresultatet minskade med 1% till 5 288 mkr (5 344). Justerat för engångsposter var minskningen 5%.
 • Periodens resultat efter skatt sjönk med 2% till 4 016 mkr (4 106) och resultatet per aktie minskade till 2,07 kr (2,11).
 • Räntabiliteten på eget kapital minskade till 11,6% (12,1).
 • Intäkterna ökade med 3% till 11 083 mkr (10 728) men justerat för engångsposter var ökningen 1%.
 • Räntenettot var i stort sett oförändrat och uppgick till 7 872 mkr (7 862). Aktiviteten på upplåningsmarknaderna var fortsatt hög.
 • K/I-talet steg till 49,8% (48,1).
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,06% (0,04).

Från klockan 7.00 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.se/ir

Ytterligare information lämnas av:
Anders Bouvin, President and Group Chief Executive

Tel: 08-22 92 20

Rolf Marquardt, CFO
Tel: 08-22 92 20

Lars Höglund, Head of Investor Relations
Tel: 08-701 51 70, laho01@handelsbanken.se

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019 klockan 7.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.se

Taggar:

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar