Handelsbankens delårsrapport Januari – Juni 2020

Report this content

 Sammanfattning januari - juni 2020, jämfört med januari - juni 2019

 • Stark kapitalsituation och ytterligare ökad likviditetsreserv. Kärnprimär-kapitalrelationen ökade till 18,7% (17,1).
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,04% (0,06).
 • Rörelseresultatet minskade med 11% till 10 196 mkr (11 460). Justerat för jämförelsestörande poster minskade rörelseresultatet med 3%.
 • Räntabiliteten på eget kapital sjönk till 10,3% (12,8).
 • Resultatet per aktie minskade till 3,99 kr (4,61).
 • Intäkterna minskade med 1% till 21 803 mkr (22 075). Räntenettot påverkades med -236 mkr av ytterligare förstärkning av likviditetsreserven.
 • Kostnaderna steg med 11% till -10 980 mkr (-9 907). Den under-liggande kostnadsutvecklingen, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 3%.
 • K/I-talet steg till 50,4% (44,9). Justerat för jämförelsestörande poster, uppgick K/I-talet till 50,2% (48,6).

Sammanfattning andra kvartalet 2020, jämfört med första kvartalet 2020

 • Periodens resultat ökade med 1% till 3 959 mkr (3 937).
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,00 kr (1,99).
 • Rörelseresultatet minskade med 2% till 5 054 mkr (5 142). Justerat för valutakurseffekter sjönk rörelseresultatet med 1%.
 • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,2% (10,3).
 • Intäkterna minskade med 5% till 10 625 mkr (11 178). Justerat för valutakurseffekter var nedgången 4%.
 • Kostnaderna minskade med 1% till -5 474 mkr (-5 506). Justerat för valutakurseffekter var kostnaderna oförändrade mellan kvartalen.
 • K/I-talet steg till 51,5% (49,3). Även justerat för valutakurseffekter uppgick K/I-talet till 51,5% (49,3).
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,00% (0,08). Förväntade kreditförluster i Steg 3 uppgick till -11 mkr (-84).
 • Handelsbanken har den högsta kundnöjdheten av alla svenska banker bland privatkunder med avseende på hanteringen av covid-19 krisen enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI).



Under första halvåret 2019 gjordes en upplösning av 2018 års preliminära avsättning till Oktogonen med 829 mkr. I andra kvartalet 2019 resultatfördes en omstruktureringsreserv på 30 mkr. I andra kvartalet 2019 erhöll banken en utdelning från VISA Sweden på 55 mkr.

Från klockan 6.30 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.com/ir

Ytterligare information lämnas av:

Carina Åkerström, President and Group Chief Executive
Tel: 08-22 92 20

Carl Cederschiöld, CFO
Tel: 08-22 92 20

Lars Höglund, Head of Investor Relations
Tel: 08-701 51 70, laho01@handelsbanken.se

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 klockan 6.30 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.com


Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar