Handelsbankens delårsrapport januari – mars 2019

Sammanfattning januari – mars 2019, jämfört med januari – mars 2018

 • Rörelseresultatet ökade med 18% till 6 110 mkr (5 161).  
 • Vid en samlad bedömning av bankens utveckling under 2018, har styrelsen beslutat att någon avsättning till resultatandelssystemet Oktogonen inte ska göras för 2018. Den tidigare gjorda reserveringen till Oktogonen för 2018 om -827 mkr har lösts upp.  
 • Justerat för detta, engångs- och valutaeffekter var rörelseresultatet i stort sett oförändrat. 
 • Periodens resultat efter skatt steg med 19% till 4 756 mkr (4 004).
 • Resultatet per aktie steg till 2,45 kr (2,06).
 • Räntabiliteten på eget kapital ökade till 13,4% (11,7).
 • Intäkterna steg med 5% till 10 791 mkr (10 324).
 • Räntenettot ökade med 4 % till 7 934 mkr (7 648).
 • Provisionsnettot ökade med 2% till 2 512 mkr (2 461).
 • K/I-talet sjönk till 40,8% (48,6).
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,05% (0,03).
 • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 16,4% (21,6). 

Sammanfattning första kvartalet 2019, jämfört med fjärde kvartalet 2018

 • Rörelseresultatet ökade med 16% till 6 110 mkr (5 288). Justerat för Oktogonen, engångs- och valutaeffekter var rörelseresultatet i stort sett oförändrat. 
 • Periodens resultat efter skatt steg med 18% till 4 756 mkr (4 016).
 • Resultatet per aktie ökade till 2,45 kr (2,07).
 • Räntabiliteten på eget kapital steg till 13,4% (11,6).
 • Intäkterna minskade med 3% till 10 791 mkr (11 083). Justerat för engångsposter minskade intäkterna med 1%.
 • Räntenettot ökade med 1% till 7 934 mkr (7 872).
 • Provisionsnettot minskade med 4% till 2 512 mkr (2 611).
 • K/I-talet sjönk till 40,8% (49,8).
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,05% (0,06).
 • Bankens digitala sparguide stod under kvartalet för mer än 10% av nytt månadssparande till fonder via mobiltjänsten i Sverige.

Från klockan 7.00 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.se/ir

Ytterligare information lämnas av:
Carina Åkerström, President and Group Chief Executive
Tel: 08-22 92 20

Rolf Marquardt, CFO
Tel: 08-22 92 20

Lars Höglund, Head of Investor Relations
Tel: 08-701 51 70, laho01@handelsbanken.se

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019 klockan 7.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar