Handelsbankens delårsrapport januari – mars 2020

Report this content

Sammanfattning januari - mars 2020, jämfört med januari - mars 2019

 • Stark kapitalsituation och likviditet. Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 17,6% (16,4).
   
 • Stabil kreditkvalitet. Kreditförlustnivån uppgick till 0,08% (0,05). 0,07% var hänförligt till tillkommande reserveringsbehov för förväntade kreditförluster.
   
 • Rörelseresultatet minskade med 16% till 5 142 mkr (6 110). Justerat för valuta-kurseffekter och den upplösning av 2018 års avsättning till Oktogonen som gjordes under jämförelseperioden minskade rörelseresultatet med 3%. Den rådande situationen har givit upphov till tre specifika resultateffekter på tillsammans -854 mkr: Latent kapitaltillskott i Handelsbanken Liv: -152 mkr; ökade effekter avseende CVA och DVA: -262 mkr; tillkommande reserveringsbehov för förväntade kreditförluster: -440 mkr. Justerat även för ovan nämnda poster, steg rörelseresultatet med 13%.
   
 • Räntabiliteten på eget kapital sjönk till 10,3% (13,4).
   
 • Intäkterna ökade med 4% till 11 178 mkr (10 791) men steg med 7% exklusive de specifika resultateffekterna.
   
 • Kostnaderna steg med 25% till -5 506 mkr (-4 403) men ökade med 4% justerat för valutakurseffekter och Oktogonen.
   
 • K/I-talet steg till 49,3% (40,8). Justerat för valutakurseffekter och Oktogonen uppgick K/I-talet till 49,1% (48,5).  

Sammanfattning första kvartalet 2020, jämfört med fjärde kvartalet 2019

 • Rörelseresultatet minskade med 10% till 5 142 mkr (5 695). Justerat för de specifika resultateffekterna i första kvartalet steg rörelseresultatet med 6%.
   
 • Räntabiliteten på eget kapital sjönk till 10,3% (11,8).
   
 • Intäkterna minskade med 2% till 11 178 mkr (11 376). Justerat för de specifika resultateffekterna ökade intäkterna med 2%.
   
 • Kostnaderna minskade med 1% till -5 506 mkr (-5 554). Även justerat för valutakurseffekter var kostnads-minskningen 1%.
   
 • K/I-talet steg till 49,3% (48,8) och justerat för valutakurseffekter till 49,2% (48,8).
   
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,08% (0,01).
   
 • Kundnöjdheten ökade bland Handelsbankens kunder. I Sverige ökade kundnöjdhetsindex bland privatkunder med 0,1 till 72,8 och bland företagskunder med 0,5 till 71,3.
   
 • I en undersökning i de nordiska länderna av hur kunderna uppfattar bankens hantering av covid-19-pandemin fick Handelsbanken kundnöjdhetsindex 72,6 jämfört med 65,6 för hela branschen.

 
Från klockan 7.00 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.com/ir

Ytterligare information lämnas av:
Carina Åkerström, President and Group Chief Executive
Tel: 08-22 92 20

Carl Cederschiöld, CFO
Tel: 08-22 92 20

Lars Höglund, Head of Investor Relations
Tel: 08-701 51 70, laho01@handelsbanken.se

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2020 klockan 7.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar