Handelsbankens delårsrapport Januari – mars 2022

Report this content

Januari - mars 2022
- jämfört med januari – mars 2021

 • Periodens resultat ökade med 29% till 5 650 mkr (4 381). Periodens resultat från kvarvarande verksamhet ökade med 29% till 5 344 mkr (4 155).
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,85 (2,21).
 • Rörelseresultatet ökade med 24% till 6 586 mkr (5 307). Justerat för jämförelsestörande poster* var rörelseresultatet i stort oförändrat.
 • Räntabiliteten på eget kapital steg till 13,4% (10,6).
 • Intäkterna steg 17%. Justerat för jämförelse-störande poster* var ökningen 5% vilket förklaras av högre ränte- och provisionsnetto.
 • Kostnaderna steg 3%. Ökningen förklaras i sin helhet av ökade utvecklingskostnader.
 • K/I-talet förbättrades till 42,0% (47,4). Justerat för engångsposter förbättrades K/I-talet till 45,9% (47,4).
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,00% (0,01).
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 18,7% (20,2). 

FÖRSTA KVARTALET 2022
- JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Periodens resultat ökade med 8% till 5 650 mkr (5 236). Periodens resultat från kvarvarande verksamhet ökade med 1% till 5 344 mkr (5 311).
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,85 (2,64).
 • Rörelseresultatet ökade med 3% till 6 586 mkr (6 369). Justerat för jämförelsestörande poster* minskade rörelseresultatet med 8%.
 • Räntabiliteten på eget kapital steg till 13,4% (12,5).
 • Intäkterna steg 4%, men justerat för jämförelsestörande poster* minskade intäkterna med 3%.
 • Kostnaderna minskade marginellt, men justerat för jämförelsestörande poster* var kostnadsminskningen 3%.
 • K/I-talet förbättrades till 42,0% (44,0). Justerat för engångsposter* uppgick K/I-talet till 45,9% (45,6).
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,00% (0,00).

 Jämförelsestörande poster utöver valutakurseffekter:
Kvartal 1 2022: Engångspost: 1 059 mkr försäljningar dotterbolag ägandes fastigheter (övriga intäkter.) Särskild post: -87 mkr Oktogonen (personalkostnader).


Från klockan 06.30 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.com/ir
 

Ytterligare information lämnas av:

Carina Åkerström, President and Group Chief Executive

Tel: 08-22 92 20

 

Carl Cederschiöld, CFO

Tel: 08-22 92 20

 

Peter Grabe, Head of Investor Relations

Tel: 08-701 11 67, peter.grabe@handelsbanken.se

 

 

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 klockan 06.30 CET.

 

För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar