Handelsbankens delårsrapport januari - september 2019

Report this content

Sammanfattning januari - september 2019, jämfört med januari - september 2018

 • Banken fortsätter att koncentrera sina resurser till kärnkunder och kärnaffärer, vilket ger ytterligare potential för tillväxt och förbättrad lönsamhet.
 • Banken genomför ett antal åtgärder som förväntas reducera den årliga kostnadsnivån med cirka 1,5 mdkr, allt annat lika, med de första effekterna under 2020. Resultatet för tredje kvartalet belastades med en omstruktureringskostnad på -900 mkr.
 • Rörelseresultatet minskade med 4% till 16 101 mkr (16 725). Det underliggande rörelseresultatet minskade med 2%.
 • Räntabiliteten på eget kapital sjönk till 11,9% (13,2), men var 12,6% exklusive omstruktureringskostnaden.
 • Periodens resultat efter skatt minskade med 6% till 12 544 mkr (13 341).
 • Resultatet per aktie minskade till 6,43 kr (6,86).
 • Intäkterna steg med 2% till 33 188 mkr (32 687). Justerat för engångsposter ökade intäkterna med 4%.
 • Räntenettot ökade med 3% till 24 045 mkr (23 414).
 • Provisionsnettot ökade med 4% till 7 931 mkr (7 636).
 • K/I-talet steg till 48,8% (47,0), men sjönk till 46,1% exklusive omstruktureringskostnaden.
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,05% (0,04).
 • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 17,4% (21,7).

Sammanfattning tredje kvartalet 2019, jämfört med andra kvartalet 2019

 • Rörelseresultatet sjönk med 13% till 4 641 mkr (5 350). Det underliggande rörelseresultatet ökade med 5%.
 • Periodens resultat efter skatt minskade med 15% till 3 571 mkr (4 217).
 • Resultatet per aktie minskade till 1,82 kr (2,17).
 • Räntabiliteten på eget kapital sjönk till 10,0% (12,3), men var 12,2% exklusive omstruktureringskostnaden.
 • Intäkterna sjönk med 2% till 11 113 mkr (11 284).
 • Räntenettot var i stort oförändrat och uppgick till 8 047 mkr (8 064).
 • Provisionsnettot steg med 1% till 2 724 mkr (2 695).
 • K/I-talet steg till 56,5% (48,8), men sjönk till 48,4% justerat för omstruktureringskostnaden.
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,03% (0,07).

Från klockan 7.00 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.com/ir

Ytterligare information lämnas av:
Carina Åkerström, President and Group Chief Executive
Tel: 08-22 92 20

Rolf Marquardt, CFO
Tel: 08-22 92 20

Lars Höglund, Head of Investor Relations
Tel: 08-701 51 70, laho01@handelsbanken.se

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 klockan 7.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar