Handelsbankens delårsrapport januari - september 2021

Report this content

Januari - september 2021
- jämfört med januari - september 2020

 • Rörelseresultatet ökade med 26% till 18 154 mkr (14 423). Justerat för valutakursförändringar, resultatandelssystemet Oktogonen (”Oktogonen”) samt jämförelsestörande poster under motsvarande period föregående år, ökade rörelseresultatet med 14%.
 • Räntabiliteten på eget kapital ökade till 11,5% (9,7) och resultatet per aktie steg med 28% till 7,22 kr (5,66).
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,00% (0,03).
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,4%** (19,4).
 • Intäkterna ökade med 6% till 34 709 mkr (32 817). Justerat för valutakursförändringar ökade intäkterna med 7%.
 • Provisionsnettot ökade med 16%. Fondvolymerna ökade med 199 mdkr och provisionsintäkterna från fondförvaltning ökade med 36%.
 • Kostnaderna minskade med 7% till 16 554 mkr (-17 718). Den underliggande kostnadsökningen, justerat för Oktogonen, jämförelsestörande poster samt valutakursförändringar, var 3%. Hela ökningen förklarades av ökade utvecklingskostnader.
 • K/I-talet förbättrades till 47,7% (54,0).
 • Fortsatt stora möjligheter att med nöjda kunder nå stark affärsutveckling och lönsam tillväxt till låg risk i verksamheterna i Sverige, Norge och Handelsbanken plc.
 • Handelsbanken har beslutat att inte bedriva verksamhet i Danmark och Finland. En process inleds för avyttring av dessa två verksamheter.

Tredje kvartalet 2021                                
- jämfört med andra kvartalet 2021

 • Rörelseresultatet ökade med 9% till 6 554 mkr (5 988). Justerat för valutakursförändringar och Oktogonen ökade resultatet med 4%.
 • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 12,4% (11,6).
 • Resultatet per aktie steg med 10% till 2,62 kr (2,39).
 • Kreditkvaliteten var fortsatt mycket god och kreditförlustnivån uppgick till 0,01% (-0,02).
 • Intäkterna steg med 2% till 11 815 mkr (11 602).
 • Provisionsnettot ökade med 3%. Provisionsintäkterna från fondförvaltning ökade med 8%.
 • Tillväxt i såväl företags- som hushålls-utlåningen. Totalt steg utlåningen vid utgången av kvartalet med 39 mdkr.
 • Kostnaderna minskade med 473 mkr, eller med 8%, till -5 199 mkr (-5 672). Under kvartalet gjordes en upplösning av 263 mkr av tidigare preliminära reserveringar till Oktogonen. Den underliggande kostnadsminskningen, justerat för Oktogonen, jämförelsestörande poster samt valutakursförändringar, var 3%.
 • K/I-talet förbättrades till 44,0% (48,9).
 • Arbetet med de kostnadsreducerande åtgärderna fortskrider enligt plan med oförminskad kraft.

 

Från klockan 18.30 finns bildpresentationen till morgondagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.com/ir

Ytterligare information lämnas av:

Carina Åkerström, President and Group Chief Executive
Tel: 08-22 92 20

Carl Cederschiöld, CFO
Tel: 08-22 92 20

Lars Höglund, Head of Investor Relations
Tel: 08-701 51 70, laho01@handelsbanken.se

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021 klockan 18.30 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar