Justerade jämförelsesiffror med anledning av förändringar i segment

Den 1 mars genomförde Handelsbanken en omorganisation som innebär att viss verksamhet inom segmenten Handelsbanken Sverige och Handelsbanken Capital Markets flyttats till Group IT samt den nybildade enheten Group Products and Services. Intäkter och kostnader hänförliga till Group IT och Group Products and Services redovisas inom Övriga enheter.

Samtidigt har modellen för den interna kapitalallokeringen till segmenten justerats något.

Omräknade jämförelsesiffror för de senaste 8 kvartalen finns tillgängliga på http://www.handelsbanken.se/ir 
För ytterligare information kontakta:
Lars Höglund, Head of Investor Relations: +46 8–701 51 70,+46 70–345 51 70  
Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 klockan 08.00 CET. 
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se  

Prenumerera

Dokument & länkar