Kommuniké från Handelsbankens extra bolagsstämma den 21 oktober 2021

Report this content

Svenska Handelsbanken AB har idag, den 21 oktober 2021, hållit en extra bolagsstämma.

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om: a) att godkänna att Handelsbanken ingår avtal om förvärv av totalt 30 461 977 A-aktier i AB Industrivärden (”Industrivärden”) från Handelsbankens Pensionsstiftelse och b) utdelning av de sålunda förvärvade A-aktierna i Industrivärden till Handelsbankens aktieägare.

Som avstämningsdag för utdelningen beslutades den 25 oktober 2021. Sista dag för handel i Handelsbankens aktie inklusive rätt till utdelning av A-aktier i Industrivärden är därmed den 21 oktober 2021 och första dag för handel i Handelsbankens aktie exklusive rätt till utdelning av A-aktier i Industrivärden infaller den 22 oktober 2021. A-aktierna i Industrivärden förväntas finnas tillgängliga på direktregistrerade aktieägares VP-konton den 27 oktober 2021.

Besluten innebär att aktieägare i Handelsbanken erhåller A-aktier i Industrivärden i förhållande till det antal aktier de äger i Handelsbanken per avstämningsdagen. Aktieägare i Handelsbanken erhåller en aktie av serie A i Industrivärden för varje 65 aktier de äger i Handelsbanken (oberoende av aktieslag). Andelar av aktier som uppkommer till följd av att aktieägarnas innehav inte ger rätt till ett helt antal A-aktier i Industrivärden kommer att säljas genom Handelsbankens försorg. Betalningen för sålda andelar av aktier fördelas mellan de aktieägare som skulle ha varit berättigade att få dessa aktieandelar.

För ytterligare information om utdelningen av A-aktier i Industrivärden till Handelsbankens aktieägare, se Handelsbankens webbplats www.handelsbanken.com/bolagsstamma där det bland annat finns en informationsbroschyr om utdelningen.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Wasteson, chefsjurist, +46 8 22 92 20

Lars Höglund, chef Investor Relations & Financial Strategy, +46 70 345 51 70

Viktoria Aastrup, chef Press och samordning, +46 73 043 51 59

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2021 klockan 17.00 CET. 
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se

Prenumerera

Dokument & länkar