Minskade utsläpp och ökad motståndskraft – klimatrapporter 2020

Report this content

Nettonollutsläpp 2040, vad innebär det i praktiken för en kapitalförvaltare? Och vad kan en försäkringsverksamhet göra för att bidra till att begränsa global uppvärmning? Dessa frågor och hur de relaterar till risk och avkastningspotential berättar Handelsbanken Liv och Handelsbanken Fonder mer om i respektive klimatrapport för 2020.

Klimatförändringarna är tillsammans med den globala pandemin och växande ojämlikheter vår tids största utmaningar. Inget land, inget företag och ingen människa kan hantera de här frågorna på egen hand. Som betydande leverantörer av pensions- och försäkringslösningar respektive fonder har Handelsbanken Liv och Handelsbanken Fonder viktiga roller att spela i omställningen till en hållbar utveckling.

– Vi tror på samarbete i kampen mot den globala uppvärmningen och arbetar för att bidra till att uppfylla Parisavtalets mål. Vi vill också bidra till ökad transparens i linje med rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), säger Simon Park, hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken Fonder, och fortsätter:

– Handelsbanken Fonder är stolta över att presentera kvantitativa delmål för vad vi ska uppnå till 2030 - vi ska reducera vår utsläppsintensitet med 50 procent och vi ska dubbla vår andel investeringar i klimatlösningar. Dessa målsättningar leder oss på vägen mot vårt övergripande åtagande och mål om nettonollutsläpp 2040.

 
Sammanfattning av klimatrapporter 2020

Handelsbanken Liv - Årets rapport

Under året tog Handelsbanken och Handelsbanken Liv nästa kliv mot nettonollutsläpp av växthusgaser. En ny hållbarhetsambition togs fram som rymmer ett långsiktigt klimatåtagande och tre tydliga klimatmål. Handelsbankens och Livbolagets klimatåtagande är nettonollutsläpp senast 2040. I Handelsbanken Livs klimatarbete ingår att premiera fondbolag som systematiskt minskat växthusgasutsläpp i sina innehav. Vi väljer aktivt bort fonder som investerar i fossila bränslen. 
Mål för hållbarhet och klimat

2020 i korthet:

 • Klimatmål antagna från 2020 till 2025.
 • Ökat utbud av fonder med miljö-och klimatfokus i fondförsäkring till 9 från 4 procent av fondutbudet i fondförsäkring.
 • Fortsätter minska exponering mot fossila bränslen. Till 91 från tidigare 86 procent av fonderna i fondförsäkring väljer bort investeringar i kol, olja och gas. 
 • Minskar klimatavtrycket (koldioxidintensitet viktat medeltal) från Handelsbanken Livs investeringar i noterade aktier med 18 procent från 11 ton till 9 ton CO2e/mkr. 

Hantering av klimatrelaterade omställningsrisker:

 • Scenarioanalyser och stresstester visar att portföljerna påverkas av omställningsrisker i fossilintensiva sektorer.
 • Under året minskade exponeringen mot klimatrelevanta sektorer från 5,8 procent 2019 till 4,1 procent 2020 i aktieportföljen.
 • Vår strategi för att hantera klimatrelaterade risker visar också att det finns motståndskraft i portföljerna vid de olika scenarierna.

 Handelsbanken Fonder - Årets rapport 

 • I december anslöt sig Handelsbanken Fonder till Net Zero Asset Manager Initiative . En viktig del i vårt åtagande är vår en handlingsplan för hur vi ska nå nettonoll och detta utvecklar vi i årets klimatrapport.
 • Under 2020 tog vi viktiga steg i att mäta hur våra investeringar bidrar till Globala målen , där bidrag till att begränsa global uppvärmning är en viktig del.
  Läs mer m vår SDG-modell.

Vad innebär vårt åtagande till nettonollutsläpp 2040?
Vi sätter delmål för vad vi ska uppnå till 2030:

 • Vi ska reducera vår utsläppsintensitet med 50 procent
 • Vi ska dubbla vår andel investeringar i klimatlösningar

Löpande agerar vi och tar viktiga steg på vägen för att nå målen:

 • Vi har stärkt processen för vår dialog med bolag inom nyckelsektorer för klimatomställningen.
 • Under maj bytte Handelsbanken Fonder, som första svenska fondbolag, index på fem av sina globala och regionala indexfonder till Paris Aligned Index. Det är fonder med ett förvaltat kapital på sammanlagt 127 miljarder kronor som nu byter index. Detta är ett viktigt steg på vår resa mot att ha nettonoll utsläpp.
 • I början av juni anpassades våra norska aktivt förvaltade fonder till att till fullo tillämpa vårt exkluderingsramverk. Det betyder att även verksamheter inom fossil produktion och distribution väljs bort. Även denna omställning är ett steg på vägen för att vi ska leverera på våra klimatmål. Dessa fonder har möjlighet att välja in så kallade omställningsbolag det vill säga bolag med viss fossil exponering men med trovärdiga omställningsplaner i linje med Parisavtalets målsättningar.

Hantering av klimatrelaterade risker och möjligheter:

 • För tredje året i följd minskade fondbolagets totala växthusgasintensitet.
 • Årets stresstester visar att vi är bättre på att fånga klimatrelaterade möjligheter tack vare vårt arbete med att investera i omställningsbolag inom kraftsektorn.
 • Vår strategi för att hantera klimatrelaterade risker visar också att det finns motståndskraft i portföljerna vid de olika scenarierna.

Här hittar du  Handelsbanken Livs Klimatrapport 2020 (svenska)
Här hittar du Handelsbanken Fonders Klimatrapport 2020 (engelska)

Prenumerera

Media

Media