Årsstämma i Handicare Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Handicare Group AB (publ), 556982-7115, (“Handicare”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 klockan 13.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 maj 2019,

dels   anmäla sig hos Handicare för deltagande i årsstämman senast torsdagen den 2 maj 2019.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman ska göras på något av följande sätt:

 • Per telefon: 0733-05 30 65 vardagar 9.00-16.00
 •  Per post:

Handicare Group AB (publ)

”Årsstämman”

Ingmar Bergmans gata 4

114 34 Stockholm

 •  Via webbplatsen: www.handicaregroup.com

Vid anmälan ska aktieägare uppge följande:

 • Namn
 • Person-/organisationsnummer
 • Adress, telefonnummer dagtid
 • Aktieinnehav
 • I förekommande fall ombud som ska företräda och antalet biträden, dock högst två biträden, som ska medfölja aktieägaren vid stämman

Till anmälan ska i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registrerings-bevis eller motsvarande.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Handicares webbplats, www.handicaregroup.com, och skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 2 maj 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier och röster

I Handicare finns totalt 58 939 000 aktier och röster. Handicare innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Val av en eller två justeringsmän;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 8. Anförande av verkställande direktören och redogörelse av styrelsens ordförande;
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer;
 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 14. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer;
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
 16. Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram genom (A) riktad emission av teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner; och
 17. Stämmans avslutande. 

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (ärende 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2018 fastställs till 0,05 euro per aktie.

Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås fredagen den 10 maj 2019. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB fredagen den 17 maj 2019. Utbetalningen sker i euro förutsatt att aktieägare kan erhålla betalning i euro på sitt avkastningskonto, i annat fall utbetalas ett belopp i kronor, varvid valutaväxling sker enligt Euroclear Sweden AB:s tillämpliga rutiner.

Valberedningens förslag (ärende 2, 12, 13 och 14)

Valberedningen har till uppgift att bland annat lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, styrelsearvode och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor samt val av ordförande vid årsstämman. Ägarna som representeras i valberedningen innehar cirka 75,42 procent av aktierna och rösterna i Handicare.

Valberedningen har lämnat följande förslag vad gäller ärende 2, 12, 13 och 14:

 •  Advokat Johan Thiman, partner på White & Case advokatbyrå, ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 2);
 •  Arvode till styrelseledamot ska utgå med 180 000 kronor. Arvode till styrelsens ordförande ska dock utgå med 450 000 kronor. Arvodet för ordföranden i ersättningsutskottet föreslås uppgå till 50 000 kronor, varvid ersättning till ledamot i ersättningsutskottet föreslås uppgå till 25 000 kronor. Arvodet för ordföranden i revisionsutskottet föreslås uppgå till 100 000 kronor, varvid ersättning till ledamot i revisionsutskottet föreslås uppgå till 50 000 kronor. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 13);
 • Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara sju (7) att väljas av stämman, utan suppleanter (ärende 12). Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande ledamöterna Lars Marcher, Joakim Andreasson, Jonas Arlebäck, Maria Carell, Johan Ek och Claes Magnus Åkesson. Till ny styrelseledamot föreslås Christina Lindstedt. Elisabeth Thand Ringqvist har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Lars Marcher utses till styrelseordförande (ärende 14); 
 • Antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter (ärende 12). Till revisor föreslås Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Stefan Andersson Berglund som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2020 (ärende 14).

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (ärende 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare vilka ingår i koncernledningen.

Riktlinjer

De övergripande riktlinjerna för ersättning till koncernledningen innebär att den ska baseras på befattning, individuell prestation och koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig i anställningslandet. Den sammanlagda ersättningen till koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål, långsiktiga incitament, pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

Fast lön

Fast lön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla det ansvar som befattningen innebär.

Rörlig lön (Short-term Incentive, “STI”)

Medlemmar av koncernledningen ska utöver den fasta lönen vara berättigade till STI. STI ska baseras på det finansiella resultatet för koncernen och/eller den affärsenhet som medlemmen av koncernledningen ansvarar för. Finansiella mål som ska användas är organisk tillväxt, resultat och kassaflöde. Dessutom kan prestationsindikatorer användas för att sätta fokus på frågor av speciellt intresse för bolaget. Klart definierade mål för ”threshold”, ”target”- och ”stretch”-nivåer för prestation ska anges i början av varje år och avspegla av styrelsen godkända planer. STI ska maximalt uppgå till 60 procent (”stretch”) av den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen.

Långsiktiga incitament

Styrelsen kommer årligen utvärdera om ett långsiktigt incitamentsprogram (t.ex. aktie- eller aktieprisbaserat) ska föreslås till årsstämman. Eventuella långsiktiga incitamentsprogram ska främja ett långsiktigt engagemang i bolaget, attrahera och verka för kvarhållandet av ledande befattningshavare och nyckelpersoner och skapa en ökad intressegemenskap mellan deltagaren i programmet och bolagets aktieägare. Vidare ska långsiktiga incitamentsprogram, i den mån de finns, utgöra ett komplement till fast lön och rörlig kontant lön, med deltagare som nomineras efter bl.a. kompetens och prestation.

Villkoren för eventuella långsiktiga incitamentsprogram, inklusive uppgift om maximal kostnad, ska i tillämpliga fall anges i styrelsens förslag till beslut.

Pension

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Pensionsåldern följer pensionsreglerna i det specifika landet.

Uppsägning och avgångsvederlag

För verkställande direktören och de andra medlemmarna i koncernledningen ska som huvudregel ömsesidiga uppsägningstider om 6 månader gälla. Verkställande direktören och de andra medlemmarna i koncernledningen ska, vid uppsägning av anställningen från bolagets sida, kunna erhålla ett avgångsvederlag uppgående till högst 12 månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdes sida.

Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna

Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frångå dessa riktlinjer. I händelse av en sådan avvikelse ska nästa årsstämma informeras om skälen för detta.

Avvikelse från 2018 års riktlinjer

2018 års riktlinjer bemyndigade styrelsen att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall fanns särskilda skäl som motiverade det. Riktlinjerna angav att STI ska uppgå till maximalt 50 procent av den fasta lönen. Styrelsen beslutade under 2018 att godkänna ett anställningsavtal för den verkställande direktören för koncernen som innebär att STI uppgår till maximalt 60 procent av den fasta lönen. Styrelsens beslut motiverades av att det med hänsyn till behovet av att rekrytera rätt person fanns särskilda skäl för att frångå riktlinjerna och att styrelsen därtill ansåg en högre ersättning lämplig, marknadsmässig och nödvändig.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram genom (A) riktad emission av teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (ärende 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman i Handicare Group AB (publ) (”Bolaget”) beslutar om införande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare genom (A) riktad emission av högst 1 211 804 teckningsoptioner av serie 2019/2022 till Handicare AB (”Dotterbolaget”) enligt punkt A nedan och (B) överlåtelse av de emitterade teckningsoptionerna från Dotterbolaget till vissa ledande befattningshavare i den koncern där Bolaget utgör moderbolag (”Koncernen”) enligt punkt B nedan. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet högst 14 personer.

Incitamentsprogrammet innebär att ledande befattningshavare, som ingått avtal med Dotterbolaget (”Avtalet”), erbjuds att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde, beräknat enligt nedan.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget. För teckningsoptionerna uppgår teckningskursen per aktie till 126,0 procent av det volymvägda genomsnittet av Bolagets stängningskurs 10 handelsdagar efter årsstämman den 8 maj 2019, dock lägst aktiens kvotvärde.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under följande teckningsperiod: 17 maj 2022 – 19 juni 2022.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) fastställt baserat på ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelse, med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt fastställts till 3,10 kronor per teckningsoption, baserat på ett pris per aktie om 37 kronor.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som styrelsen beslutat och som framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Fördelning av teckningsoptioner

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma högst 14 ledande befattningshavare i Koncernen (”Deltagarna”), förutsatt att dessa ingått Avtalet med Dotterbolaget, upp till motsvarande det maximala antal teckningsoptioner som framgår enligt nedanstående fördelning.

Befattning Antal Deltagare (högst) Antal teckningsoptioner per Deltagare (högst) Totalt antal teckningsoptioner (högst)
VD 1 272 657 272 657
CFO 1 133 299 133 299
Ledningsgrupp 7 99 714 697 998
Övrig nyckelpersonal 5 21 570 107 850

Varje Deltagare har rätt att förvärva sitt maximala antal teckningsoptioner enligt ovan.

Återköp av teckningsoptioner

I samband med Deltagares förvärv av teckningsoptioner i programmet har Dotterbolaget i Avtalet förbehållit sig rätten att under vissa omständigheter återköpa teckningsoptioner om en Deltagares anställning eller uppdrag i Koncernen upphör eller om Deltagaren önskar överlåta teckningsoptionerna innan de kan utnyttjas.

Subvention

Dotterbolaget eller ett annat bolag inom Koncernen kommer att subventionera 50 procent av det belopp som Deltagare i incitamentsprogrammet ska erlägga för teckningsoptionerna. För det fall en optionsinnehavares anställning i Koncernen skulle upphöra innan teckningsoptionerna utnyttjats och Dotterbolaget väljer att köpa tillbaka teckningsoptionerna enligt villkoren i Avtalet, ska optionsinnehavaren betala tillbaka erhållen subvention enligt följande.

Om Dotterbolaget förvärvar teckningsoptionerna före den 8 maj 2020, ska optionsinnehavaren återbetala hela subventionen. Om Dotterbolaget förvärvar teckningsoptionerna på eller efter den 8 maj 2020, men före den 8 maj 2021, ska optionsinnehavaren återbetala två tredjedelar av subventionen. Om Dotterbolaget förvärvar teckningsoptionerna på eller efter den 8 maj 2021, men före den 8 maj 2022, ska optionsinnehavaren återbetala en tredjedel av subventionen. Om Dotterbolaget förvärvar teckningsoptionerna därefter, ska ingen återbetalning ske. För de fall att optionsinnehavaren ska återbetala subventionen, kommer sådan återbetalning att verkställas genom kvittning mot det lösenbelopp bolaget ska betala vid återköp av optionerna. Beloppet för återbetalningen av subventionen ska dock inte överstiga lösenbeloppet för teckningsoptionerna, vilket innebär att optionsinnehavaren inte ska behöva återbetala ett högre belopp än marknadsvärdet för teckningsoptionerna om marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid tidpunkten för Dotterbolagets återköp är lägre än subventionen.

Påverkan på viktiga nyckeltal och utspädning

Incitamentsprogrammet förväntas få en marginell inverkan på Bolagets finansiella nyckeltal. Baserat på antalet aktier i Bolaget per dagen för kallelsen till årsstämman kan maximal utspädning till följd av incitamentsprogrammet uppgå till 2,0 procent. Bolagets resultat per aktie för 2018 hade genom en motsvarande utspädning minskat från 0,193 euro till 0,189 euro.

Kostnader

Bolagets kostnader för incitamentsprogrammet omfattar, utöver administrativa kostnader, sociala avgifter på eventuell vinst för Deltagare i programmet i vissa jurisdiktioner samt kostnad för utbetalning av subventionen (inklusive relaterade sociala avgifter) i samtliga jurisdiktioner.

Den totala kostnaden för incitamentsprogrammet är beroende av utfallet i programmet. Under antagande att börskursen för Bolagets aktie ökar med 15,0 procent i förhållande till stängningskursen den 1 april 2019 beräknas kostnaden för programmet uppgå till omkring 4,11 miljoner kronor.

Syftet med incitamentsprogrammet

Syftet med incitamentsprogrammet är att ge de anställda i Koncernen möjlighet att erhålla en ersättning som är relaterad till och beroende av den värdetillväxt de medverkar till att skapa samt att attrahera, motivera och kvarhålla nyckelmedarbetare inom Koncernen. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolaget och aktieägarna att de anställda på detta vis ges ett personligt ägarengagemang.

Beredning av förslaget

Incitamentsprogrammet har enligt riktlinjer från styrelsen utarbetats av Bolagets styrelse och dess ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare och har behandlats vid styrelsesammanträden under första kvartalet 2019.

Övriga incitamentsprogram

För en beskrivning av Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2018.

Majoritetsregler

Beslut om antagande av incitamentsprogrammet kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

A – Riktad emission av teckningsoptioner

Följande villkor ska gälla:

 1. Teckningsoptioner ges ut i en serie: serie 2019/2022.
 2. Serie 2019/2022 omfattar högst 1 211 804 teckningsoptioner, varvid varje teckningsoption medför rätt att nyteckna en (1) aktie i Bolaget.
 3. Rätt att teckna teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Handicare AB (”Dotterbolaget”). Dotterbolaget skall ha rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till anställda i Koncernen i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt B nedan. Dotterbolaget skall inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än vad som framgår av förslaget under punkt B nedan.
 4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 maj 2019 på särskild teckningslista. Överteckning får inte ske.
 6. Teckningskursen vid teckning av aktier ska motsvara 126,0 procent av det volymvägda genomsnittet av Bolagets stängningskurs 10 handelsdagar efter årsstämman den 8 maj 2019, dock lägst aktiens kvotvärde.

Aktiekapitalet kan vid nyteckning komma att öka med högst 1 669,606886 euro.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner i serie 2019/2022 kan ske under följande teckningsperiod: 17 maj 2022 – 19 juni 2022. 

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Aktie som utgivits efter nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därefter.

 1. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar skapa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Koncernen. Genom det aktuella förslaget ges de anställda i Koncernen möjlighet att erhålla en ersättning som är relaterad till och beroende av den värdetillväxt de medverkar till att skapa. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolaget och aktieägarna att de anställda på detta vis ges ett personligt ägarengagemang. Syftet med incitamentsprogrammet är vidare att attrahera, motivera och kvarhålla nyckelmedarbetare inom Koncernen.
 2. VD, eller den VD utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

B – Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att Handicare AB (”Dotterbolaget”) överlåter högst 1 211 804 teckningsoptioner av serie 2019/2022 till ledande befattningshavare i Koncernen på följande villkor:

 1. Teckningsoptionerna ska av Dotterbolaget, vid ett eller flera tillfällen, överlåtas till ledande befattningshavare i Koncernen i enlighet med nedan angivna riktlinjer.
 2. Tilldelning av teckningsoptioner ska ske enligt följande principer:
Befattning   Antal Deltagare (högst)  Antal teckningsoptioner per Deltagare (högst)  Totalt antal teckningsoptioner (högst) 
VD  1  272 657  272 657 
CFO  1  133 299  133 299 
Ledningsgrupp  7  99 714  697 998 
Övrig nyckelpersonal  5  21 570  107 850 
 1. Styrelsen skall anvisa vilka ledande befattningshavare inom respektive kategori som ska har rätt att förvärva teckningsoptioner och hur många teckningsoptioner som respektive Deltagare skall ha rätt att förvärva.
 2. En Deltagare kan anmäla sig för förvärv av ett lägre, men inte ett högre, antal teckningsoptioner än vad Deltagaren har rätt att förvärva.
 3. Vid förvärv av teckningsoptionerna ska Deltagarna ingå Avtalet med Dotterbolaget. 
 4. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) fastställt baserat på ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen, med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt fastställts till 3,10 kronor per teckningsoption, baserat på ett pris per aktie om 37 kronor.
 5. För att äga rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska den som styrelsen anvisat vid tidpunkten för förvärvet vara anställd i Koncernen och varken själv ha sagt upp sig från sin anställning eller blivit uppsagd. Vidare krävs att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske. Person som har undertecknat avtal om anställning med bolag som ingår i Koncernen men ännu inte tillträtt sin anställning ska betraktas som anställd i detta sammanhang.
 6. Eventuella teckningsoptioner som inte överlåts till anställda enligt ovan får reserveras för framtida rekryteringar och får, enligt styrelsens anvisning, vid ett eller flera tillfällen, överlåtas till personer som nyanställs i de bolag som ingår i Koncernen, varvid motsvarande principer för tilldelning, förutsättningar för rätt att förvärva teckningsoptioner och villkor i övrigt som anges ovan ska tillämpas.

_________________________ 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen enligt ärende 10, förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt ärende 15, förslag till beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram genom (A) riktad emission av teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt ärende 16 samt årsredovisningshandlingar enligt ärende 7 och revisorsyttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Ingmar Bergmans gata 4, 114 34 Stockholm, samt på bolagets webbplats, www.handicaregroup.com, senast från och med den 17 april 2019 och kommer att skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag enligt ärende 16 kommer vidare att skickas till samtliga aktieägare som har anmält sig för deltagande på stämman och uppgivit sin adress.

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare, information om samtliga ledamöter som föreslås till Handicares styrelse samt valberedningens fullständiga förslag till beslut, motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för arbetet inför årsstämman hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.handicaregroup.com.

_________________________

Stockholm i april 2019

Handicare Group AB (publ)

Styrelsen

Rebecca Karlsson
+46 734 21 50 50
ir@handicare.com

Om Handicare

Handicare Group erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare Group är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Intäkterna uppgick 2018 till MEUR 290,9Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Dokument & länkar