Delårsrapport januari - juni 2020

Ett kvartal präglat av Covid-19. Trots detta positiv justerad EBITA, som en följd av snabb kortsiktig omställning av verksamheten men också strukturella förbättringar genom the Lift Up Program. Handicare har en fortsatt stark finansiell position.

Andra kvartalet 2020

 • Intäkterna uppgick till 39,0 MEUR (62,9).
 • Den organiska tillväxten var -1,6%.
 • Bruttomarginalen uppgick till 40,1% (41,2).
 • Justerad EBITA uppgick till 0,9 MEUR (5,3) och motsvarande marginal var 2,4% (8,5).
 • EBIT uppgick till -8,7 MEUR (3,8), vilket inkluderar Övriga specificerade poster om 8 MEUR relaterade till the Lift Up Program.
 • Periodens resultat (inklusive avvecklad verksamhet) uppgick till -28,2 MEUR (6,4), vilket inkluderar realiserad förlust vid avyttringen av Patient Handling Europa om -13,9 MEUR, inklusive transaktionskostnader.
 • Resultat per aktie (inklusive avvecklad verksamhet) före och efter utspädning uppgick till -0,48 EUR (0,11).
 • Justerat operativt kassaflöde om 2,0 MEUR (0,9) och leverage förbättrades till 2,2x.
 • Avyttringen av Patient Handling Europa slutfördes 4 maj.
 • Beslut togs om etablering av en lokal produktionsanläggning för trapphissar i USA 2021.
 • Randi Binstock utsågs till President Patient Handling Nordamerika med tillträde 1 juli 2020.

Covid-19: effekter och finansiell påverkan

 • På koncernnivå märktes en organisk omsättningsminskning med -35% under april-maj, vilket förbättrades till -25% i juni, som en följd av att tidigare nedstängda länder öppnat upp igen.
 • Under förutsättning att det inte blir fler kraftiga nedstängningar under det tredje kvartalet, räknar vi med fortsatt gradvis förbättring av omsättningen.
 • Handicare har under kvartalet mottagit statliga stöd om 1,6 MEUR, relaterat till personal.
 • Handicare har en fortsatt stark finansiell position och likviditet.
 

Koncernchefens kommentar

Kära aktieägare,

I kvartalet påverkade Covid-19 Handicares verksamhet i samtliga affärsområden med minskad omsättning som följd, särskilt i marknader som befann sig i omfattande lockdown. Koncernens snabba respons att reducera såväl direkta som indirekta kostnader har bidragit till att minska negativ kortsiktig lönsamhetspåverkan. Kortsiktiga kostnadsbesparingar har uppnåtts genom lägre resursanvändning och kostnadsbesparingar i organisationen. Utöver detta har Handicare framgångsrikt lanserat the Lift Up Program för att genomföra en rad strukturella kostnadsminskningsinitiativ vilka kommer stärka koncernens utveckling och effektivitet på medellång sikt.

Som tidigare kommunicerats minskade koncernens omsättning 35% i april och maj, jämfört med motsvarande period föregående år. I juni såg vi dock att samtliga marknader sakta började att återhämta sig och vi noterade en förbättring i marknader som har öppnat upp igen. För juni minskade omsättningen 25%, jämfört med föregående år, och för det andra kvartalet minskade omsättningen 32%, jämfört med motsvarande period föregående år. Trots det utmanande omvärldsläget uppnådde vi 0,9 MEUR i justerad EBITA för kvartalet.

The Lift Up Program fortskrider snabbare än plan

I samband med rapporten för det första kvartalet lanserade vi the Lift Up Program – en plan i tre faser med målet att strukturellt och permanent lyfta bolaget till bättre effektivitet. Under kapitalmarknadsuppdateringen den 12 juni presenterade vi kostnadsbesparande åtgärder vilka förväntas resultera i en positiv, justerad EBITA-effekt om 8 MEUR årligen, med
förväntad full run-rate-effekt i 2020. Då de flesta aktiviteter i fas I redan är genomförda fortskrider vi snabbare än plan med uppskattningsvis 90% av total resultatpåverkan på plats redan i juli.

I Patient Handling Nordamerika, har en trestegsplan för att vända utvecklingen lanserats. Ett flertal aktiviteter ämnade att stabilisera och förbättra effektiviteten har redan implementerats. Den 2 juni presenterade vi utnämningen av Randi Binstock som ny President för affärsområdet.

Accelererad tillväxt i Accessibility

Vår prioritet framöver är att fokusera på tillväxtinitiativ som ger utväxling på de starka underliggande fundamenta, som karaktäriserar marknaden för Accessibility, och vår nya förbättrade struktur. På kort sikt kommer fokus att läggas på att reducera ledtider i leveranskedjan så väl som att förstärka konkurrenskraften i vår leverantörsbas. Vi fortsätter även med utvalda kommersiella initiativ relaterade till prissättning och ökning av antalet återförsäljare i våra marknader.

Baserat på våra starka tillväxtutsikter i Nordamerika, har vi beslutat att etablera en produktionsanläggning för trapphissar i USA – en marknad med stor potential där Handicare har goda möjligheter att vinna ytterligare marknadsandelar. Den nya anläggningen, som kommer vara i full produktion under 2021, kommer tillåta oss att avsevärt minska ledtider i regionen, och därmed stärka vår konkurrenskraft.

Utsikt

Trots de kortsiktiga negativa effekterna av Covid-19 pandemin fortsätter den långsiktiga efterfrågan för våra produkter och lösningar inom Accessibility att stödjas av globala megatrender, och viljan hos människor att stanna hemma längre kan även komma att stärkas. Med merparten av the Lift Up Program implementerat är vi trygga i att ha lyckats skapa en mer konkurrenskraftig kostnadsbas. De stärkta försäljningstrenderna vi har sett i den senare delen av andra kvartalet har fortsatt och lett till förbättrad orderingång även i juli. Nuvarande försäljningstrender ger oss ökad trygghet i att ytterligare förbättringar kan förväntas i den andra delen av 2020, bortsett från eventuella pandemirelaterade motgångar. En gradvis marknadsåterhämtning, kombinerat med vår starka finansiella position, kassaflöde och en lägre kostnadsbas borde kunna möjliggöra en fortsatt förbättrad resultatutveckling. Med stöd av denna positiva trend kommer vi fortsätta implementeringen av vår uppdaterade strategi med målsättning att leverera på de mål på medellång sikt vi kommunicerat till aktieägarna.

Johan Ek
VD och koncernchef
 

Revisorsgranskning
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas av Johan Ek, VD och koncernchef, och Pernilla Lindén, CFO, kl. 09.00 CET den 17 juli 2020. För att medverka använd följande länk för registrering i förväg: http://emea.directeventreg.com/registration/2064477

En presentation kommer att finnas tillgänglig på www.handicaregroup.com/investors

 

Datum för finansiella rapporter:

Delårsrapport januari - september 2020         5 november 2020
Bokslutskommuniké 2020                              12 februari 2021

 

För mer information kontakta:

Pernilla Lindén, CFO & IR, tel +46 708 775 832

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 08.00 CET.

 

Framtidsinriktad information
I den mån denna rapport innehåller framtidsinriktad information så baseras den på Handicares koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser.

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i ett 40-tal länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till juni 2020 uppgick intäkterna till 214 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 5,1%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 850 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Prenumerera