Delårsrapport Januari – september 2019

Report this content

Fortsatt god tillväxt i Accessibility. Patient Handling Institutional USA och Brexit-oro tynger. Styrelsen inleder en utvärdering av olika strategiska alternativ för att synliggöra underliggande värden

Tredje kvartalet 2019

 • Intäkterna uppgick till 65,6 MEUR (65,2)
 • Den organiska tillväxten var 0,2% (0,4)
 • Bruttomarginalen uppgick till 41,2% (44,0)
 • Justerad EBITA uppgick till 4,7 MEUR (5,9) och motsvarande marginal var 7,2% (9,1)
 • EBIT uppgick till 3,2 MEUR (4,5) och motsvarande marginal var 4,9% (6,9)
 • Periodens resultat (inklusive avvecklad verksamhet) uppgick till 3,9 MEUR (3,5)
 • Resultat per aktie (inklusive avvecklad verksamhet) före och efter utspädning uppgick till 0,07 EUR (0,06)
 • Justerat operativt kassaflöde uppgick till 6,9 MEUR (0,8)
 • Pernilla Lindén tillträdde rollen som CFO med start 14 augusti
 • Erik Østby tillträdde rollen som Executive Vice President Patient Handling Europa 12 augusti

Förändrad utsikt 2019:

 • Förväntad organisk tillväxt i andra halvåret blir lägre än 4-6 procent. Läs vidare i VD kommentaren på sidan 2

Januari-september 2019

 • Intäkterna uppgick till 202,2 MEUR (200,5)
 • Den organiska tillväxten var -0,3% (2,8)
 • Bruttomarginalen uppgick till 41,8% (43,5)
 • Justerad EBITA uppgick till 16,2 MEUR (17,8) och motsvarande marginal var 8,0% (8,9)
 • EBIT uppgick till 11,7 MEUR (11,8) och motsvarande marginal var 5,8% (5,9)
 • Periodens resultat (inklusive avvecklad verksamhet) uppgick till 13,9 MEUR (10,5)
 • Resultat per aktie (inklusive avvecklad verksamhet) före och efter utspädning, uppgick till 0,24 EUR (0,18 EUR)
 • Justerat operativt kassaflöde uppgick till 7,8 MEUR (8,1)
 • Affärsområdet Puls avyttrades. Köpeskillingen uppgick till 10,9 MEUR

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • I syfte att synliggöra Handicares underliggande värden har styrelsen beslutat att inleda en utvärdering av olika strategiska alternativ som kan innebära avyttring av en eller flera verksamhetsdelar, hela bolaget eller annan strategisk transaktion. Utvärderingen kan även resultera i att verksamheten kvarstår oförändrad. För att stödja styrelsen i denna process har Rothschild engagerats som finansiell rådgivare.

Koncernchefens kommentar
Fortsatt god tillväxt i Accessibility. Patient Handling Institutional USA och Brexit-oro tynger. Styrelsen inleder en utvärdering av olika strategiska alternativ för att synliggöra underliggande värden

Arbetet med att öka fokus på kvalitet och kundupplevelse fortsatte under kvartalet. En nyligen genomförd kundundersökning bekräftade att Handicare har en ledande position inom såväl Accessibility som Patient Handling. Vi har ett attraktivt produktutbud, stark geografisk närvaro och ett prisvärt erbjudande. Vidare pekade undersökningen ut några förbättringsområden, vilka redan omfattas av vårt åtgärdsprogram för ytterligare förbättrad kundupplevelse, bättre servicekvalitet samt utvecklingen av erbjudandet.

Förbättringsarbetet har varit framgångsrikt och vi ser en kraftig organisk försäljningsökning på flertalet av våra större marknader. Lanseringen av den nya trapphissen 1100 blev mycket lyckad med genomgående hög orderingång på många marknader. Undantagen, i ett annars starkt kvartal, är utvecklingen i UK där Brexit-oro lett till lägre försäljning samt Patient Handling i USA, där vi trots flertalet åtgärder nådde en lägre försäljning jämfört med fjolårets.

På koncernnivå tog det negativa ut det positiva, och koncernens omsättning för tredje kvartalet blev 65,6 MEUR (65,2). Rörelseresultatet mätt som justerad EBITA blev 4,7 MEUR (5,9) motsvarande en marginal om 7,2 procent (9,1). Resultatutvecklingen påverkades negativt av lägre försäljning, försämrad bruttomarginal och positivt av lägre kostnader. Bruttomarginalen minskade jämfört med föregående års starka Q3. Minskningen förklaras främst av ändrad landmix samt att svag försäljning ledde till lägre kostnadsabsorption.

Utveckling per affärsområde
För affärsområdet Accessibility uppgick kvartalets nettoomsättning till 48,0 MEUR (46,6) en ökning med 3,1 procent. Trapphissaffären växte organiskt med 3,7 procent, vilket är något under våra förväntningar. Den lägre tillväxten förklaras främst av en svagare marknad i UK. Vi bedömer att nedgången beror på Brexit som skapar en tillfällig oro i konsumentledet. Övriga större marknader som Tyskland, Holland och Italien uppvisade en fortsatt mycket stark tillväxt. Även den strategiskt viktiga nordamerikanska marknaden hade en stark utveckling och växte med 9 procent under kvartalet. Sammantaget ser vi en fortsatt långsiktig lönsamhets- och tillväxtpotential i trapphissaffären. Vehicle Accessibility utvecklades enligt plan och visade organisk tillväxt i kvartalet.

Försäljningen inom affärsområde Patient Handling uppgick till 17,6 MEUR (18,6). Kanada utvecklas enligt plan medan förändringsarbetet i USA tar längre tid än förväntat. Vi planerade för att omorganisation och förbättrade säljprocesser skulle få effekt redan i tredje kvartalet, men det tar tid att få genomslag och full utväxling från nyanställda säljare till institutionella kunder med långa säljcykler. Vi fortsätter att driva på för ökad säljeffektivitet, stärkt geografisk närvaro samt förbättrat kunderbjudande avseende produkter, service och leverans. Ett tecken på att utvecklingen går åt rätt håll är att samtliga våra installatörer inom Patient Handling i USA är fullbokade för fjärde kvartalet. Vi räknar med att våra åtgärder kommer att ge resultat under första halvåret 2020.

Lansering av nya produkter och innovation
Efter sommaren har jag hunnit besöka flertalet av våra nyckelmarknader i Europa samt deltagit på lanseringen av vår nya trapphiss (1100) i USA. Sammantaget har vi fått mycket positiv feedback på lanseringen. Ett tydligt kvitto på kraften i Handicares varumärke, samt att investering i innovation och produktutveckling lönar sig. Mottagandet är genomgående mycket positivt och har lett till ett antal nya kunder och bättre share-of-wallet hos existerande kunder. Det är min ambition att fortsätta ett kundfokuserat innovationsarbete som ytterligare förstärker Handicare som en leverantör av premiumprodukter samt flyttar fram våra positioner som marknadsledare inom trapphissar.

Förändrad utsikt 2019
Mot bakgrund av en lägre försäljning än vad vi räknade med för tredje kvartalet, bedömer vi att den organiska tillväxten för andra halvåret 2019 blir lägre än tidigare kommunicerad prognos om en organisk tillväxt på 4 till 6 procent. Utsikterna för en förbättrad justerad EBITA-marginal under andra halvåret jämfört med första halvåret (8,4%) upprepas däremot.

Styrelsen beslutar att utvärdera olika strategiska alternativ
Vi är en ledande aktör på attraktiva marknader med demografiskt driven tillväxt. De många och viktiga förbättringsåtgärder som vidtagits under de senaste 12 månaderna har ännu inte manifesterats i förbättrat resultat. Jag är dock övertygad om att vi är på rätt väg och att vi lagt en solid grund för lönsam tillväxt i linje med våra finansiella mål. Jag ser fram emot att utvärderingsprocessen ska synliggöra Handicares fulla potential.

Staffan Ternström
VD och koncernchef

Revisors granskningsrapport
Till styrelsen för Handicare Group AB (publ), org.nr 556982–7115

Telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas av Staffan Ternström, VD och koncernchef, och Pernilla Lindén, CFO, kl. 10.00 CET den 24 oktober 2019. För att medverka använd följande länk för registrering i förväg http://emea.directeventreg.com/registration/4999302

En presentation kommer att finnas tillgänglig på www.handicaregroup.com/investors.

Datum för finansiella rapporter och årsstämma

Bokslutskommuniké 2019      12 februari 2020
Delårsrapport Januari - Mars 2020  23 april 2020
Årsstämman för 2019 kommer hållas i Stockholm                       6 maj 2020

För mer information kontakta:
Staffan Ternström, CEO, tel +46 725 490 029
Pernilla Lindén, CFO & IR, tel +46 708 775 832

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 08.00 CET.

Framtidsinriktad information
I den mån denna rapport innehåller framtidsinriktad information så baseras den på Handicares koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser.

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till september 2019 uppgick intäkterna till 271 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,0%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 100 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Taggar: