Handicare avyttrar Patient Handling Europa, fokuserar på utvecklingen av affärsområdet Accessibility

Report this content

Handicare har tecknat avtal om att avyttra Patient Handling Europa, inklusive samtliga verksamheter utanför Patient Handling Nordamerika till Direct Healthcare Group. Priset uppgår till cirka 30 MEUR på kontant och skuldfri basis (Enterprise value) och affärens avslut beräknas ske i maj.

Patient Handling Europa har 87 medarbetare och erbjuder främst hjälpmedel för att förenkla patientförflyttningar inom vård och omsorg. Verksamheten omsatte 27 MEUR under 2019, motsvararande 11 procent av Handicares totala omsättning under samma tidsperiod.

Avyttringen görs mot bakgrund av den strategiska översyn som Handicare annonserade i den tredje kvartalsrapporten 2019. Översynen har konkluderat att Handicare ska fokusera på utvecklingen av affärsområdet Accessibility (trapphissar) samt slutföra den pågående omställningen av Patient Handling Nordamerika med avsikt att skapa lönsam tillväxt.

Handicare Accessibility har idag en marknadsledande position på den attraktiva trapphissmarknaden där Accessibility under de senaste åtta åren har haft en organisk omsättningstillväxt på i genomsnitt 6 procent per år. Marknaden är en global nischmarknad och tillväxten drivs av både demografiska och makroekonomiska faktorer. Givet sin starka position bedömer Handicare att ett ökat fokus på Accessibility har störst potential att skapa aktieägarvärde framöver. Detta innebär att den organiska tillväxten ska accelereras genom fortsatt geografisk expansion och utveckling av nya produkter. Därtill öppnar försäljningslikviden för en aktivare förvärvsagenda. Efter transaktionen svarar Accessibility (trapphissar) för cirka 87% av Handicarekoncernens justerade EBITDA (före koncerngemensamma kostnader) baserat på resultatet under 2019.

”Försäljningen av Patient Handlings europaverksamhet frigör resurser som vi kan investera för att förstärka och ytterligare utöka vår ledande marknadsposition på den globala och mycket attraktiva Accessibility-marknaden. Avseende Patient Handling Nordamerika fortsätter vi med det pågående omställningsarbetet för att öka tillväxten och effektivisera verksamheten. Accessibility har mycket begränsade synergier med Patient Handling Europa, medan det finns synergier med Patient Handling Nordamerika, framförallt inom vårt home care-erbjudande”, säger Staffan Ternström, koncernchef och vd för Handicare.

Direct Healthcare Group är en industriell aktör med flera starka varumärken inom vård och omsorg. Gruppen tar genom förvärvet av Patient Handling Europa, ytterligare ett steg mot att bli en ledande europeisk leverantör av lösningar och hjälpmedel som används för att underlätta vård av patienter med begränsad rörlighet.

”Förvärvet av Handicare Patient Handling Europa är ett viktigt strategiskt steg för att leverera våra kliniskt beprövade och marknadsledande produkter för begränsning av trycksår samt breda portfölj av specialsitsar till en bredare europeisk marknad som idag betjänas av Handicare. Genom att addera Handicares patienthanteringslösningar kan vi erbjuda ännu säkrare och tidigare mobiliseringar, vilket i sin tur leder till bättre återhämtning för fler patientgrupper. Förvärvet bygger vidare på DHG:s tioåriga arbete för att förbättra både kliniska resultat samt hälsoekonomi för de som annars skulle vara sängliggande”, säger Graham Ewart, vd för Direct Healthcare Group.

Priset uppgår till cirka 30 MEUR, på en kontant och skuldfri basis (”Enterprise Value”) och motsvarar en EV/justerad EBITDA-multipel på cirka 8x för helåret 2019. Transaktionen utlöser en nedskrivning av goodwill och andra immateriella tillgångar och medför en realisationsförlust, före transaktionskostnader, till ett uppskattat belopp om cirka 12 MEUR, vilken kommer att redovisas i Handicares rapport för det andra kvartalet.

Genomförandet av avyttringen är inte villkorat av några myndighetstillstånd eller andra externa villkor och förutsätter endast att Patient Handling Europa avskiljs från den övriga verksamheten. Detta bedöms vara slutfört i maj.

För mer information, kontakta:

Staffan Ternström, CEO, tel. +46 725 490 029

Pernilla Lindén, CFO, +46 708 775 832

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 april kl. 03:30 CEST.

 

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under helåret 2019 uppgick intäkterna till 271 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,8%. Antalet medarbetare uppgick till 1 040 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Om Direct Healthcare Group

Direct Healthcare Group har en djup förståelse för vikten av rörelse och dess relation till både fysisk och mental hälsa. Särskilt behovet av att snabbt komma i rörelse påverkar kvaliteten i det dagliga livet. DHG utvecklar, tillverkar och förädlar ett komplett utbud av medicintekniska produkter som är inriktade på tidig mobilisering av patienter för att förhindra hälsoutmaningar i samband med icke-rörelse. Användningen av Direct Healthcare Groups produkter och tjänster innebär att allvarliga medicinska problem i samband med minskad patientrörelse uppfattas, hanteras och löses. DHGs mission är att  skapa bättre hälsoresultat, snabbare återhämtning och lättare dagligt liv. Mer information finns på www.directhealthcaregroup.com