Handicare offentliggör preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2020 och utsikter för 2021

Report this content

Med anledning av att Savaria Corporation (”Savaria”), idag har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende Handicare Group AB (”Handicare” eller ”Bolaget”), offentliggör Handicare viss preliminär finansiell information för fjärde kvartalet 2020 samt utsikter för 2021.

Intäkterna för kvartalet förväntas uppgå till 59,2 MEUR, jämfört med 58,5[1] MEUR för samma period 2019, vilket motsvarar en organisk tillväxt om 5,6% (valutajusterad). Intäkterna inom Handicares kärnverksamhet, Accessibility, förväntas uppgå till 43,8 MEUR, jämfört med 40,2 MEUR för motsvarande period 2019, vilket motsvarar en organisk tillväxt på cirka 12% (valutajusterad). Justerad EBITA för fjärde kvartalet beräknas uppgå till 7,9 MEUR vilket motsvarar en marginal på cirka 13%, jämfört med 3,7 MEUR (6%) för motsvarande period 2019. Justerad EBITDA väntas uppgå till 9,3 MEUR, vilket motsvarar en marginal på cirka 16%.

Förbättringarna är främst ett resultat av stark försäljning i viktiga trapphissmarknader, vilket tillsammans med det framgångsrika genomförandet av strukturella kostnadsminskningsinitiativ inom The Lift Up Program, bidragit till den totala resultatförbättringen. Handicares finansiella ställning och kassaflöde är fortsatt starka, med en nettoskuld som förväntas uppgå till 26,7 MEUR och en skuldsättningsgrad (nettoskuld / justerad LTM EBITDA, exklusive IFRS16) som förväntas uppgå till 1,4x per utgången av det fjärde kvartalet.
 

Utsikter för 2021

Covid-19 fortsätter att göra marknadsutvecklingen osäker, och det är därför svårt att förutse efterfrågan på kort sikt. I och med genomförandet av The Lift Up Program är bolaget dock övertygat om att ha etablerat en solid plattform för tillväxt. Med stöd av de attraktiva, långsiktiga tillväxttrenderna som kännetecknar marknaden för Accessibility, ser Handicare positivt på utvecklingen för 2021 och uppskattar att helåret kommer att vara i linje med bolagets finansiella mål.

 

Kommande finansiella rapporter

Alla siffror är preliminära och ej granskade av bolagets revisorer. Handicares kvartalsrapport för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2020 kommer att publiceras den 4 februari 2021 kl. 8.00 CET. Observera att datumet för publicering av rapporten har ändrats från tidigare 12 februari 2021. Handicare kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer eller detaljer förrän den fullständiga rapporten har publicerats.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Lindén, CFO & Investor relations
Tel: +46 708 775 832

E-post: ir@handicare.com

 

Denna information är sådan som Handicare Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2021 kl. 22.50.
 

Not 1: Exklusive den avyttrade enheten Vehicle Accessibility Denmark.
 

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i ett 40-tal länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till september 2020 uppgick intäkterna till 208 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 6,3%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 900 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.