Kallelse till extra bolagsstämma i Handicare Group AB (publ) den 31 mars 2021

Report this content

På begäran av Savaria (Sweden) AB (under namnändring från Goldcup 26098 AB), org.nr 559268–4137 (”Savaria”), som efter fullföljande av sitt kontanta offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Handicare Group AB (publ), org.nr. 556982-7115 (”Handicare”), kontrollerar mer än 90 procent av totalt antal aktier och röster i Handicare, kallas aktieägarna i Handicare härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 mars 2021.

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

 

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman genom poströstning ska:

dels                 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 mars 2021,

dels                 ha anmält sitt deltagande senast tisdagen den 30 mars 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Handicare tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 23 mars 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 25 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Handicares hemsida, www.handicaregroup.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Handicare tillhanda senast tisdagen den 30 mars 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Handicare Group AB (publ), ”Bolagsstämma”, Sturegatan 34, 114 36 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till IR@handicare.com.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

 

Fullmakter

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Handicares hemsida, www.handicaregroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas förhandsröstningsformuläret.

 

Förslag till dagordning

1.             Val av ordförande vid stämman

2.             Val av en eller två justeringspersoner

3.             Upprättande och godkännande av röstlängd

4.             Godkännande av dagordning

5.             Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.             Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

7.             Fastställande av arvode till styrelsen

8.             Val av styrelseledamöter

9.             Val av styrelsens ordförande

 

Förslag till beslut

Förslag till beslut avseende punkt 1

Styrelsen föreslår Patrik Marcelius som ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

 

Förslag till beslut avseende punkt 2

Styrelsen föreslår Ola Åhman som justeringsperson, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

 

Förslag till beslut avseende punkt 3

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

 

Förslag till beslut avseende punkt 6

Savaria föreslår tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

 

Förslag till beslut avseende punkt 7

Savaria föreslår att inget arvode ska utgå för arbete i bolagets styrelse för tiden intill nästa årsstämma.

 

Förslag till beslut avseende punkt 8

Savaria föreslår nyval av Sébastien Bourassa, Eugenio Furlan och Henrik Teiwik som styrelseledamöter.

Sébastien Bourassa är Vice President Operations & Integrations, Savaria Corporation.

Eugenio Furlan är General Manager & Commercial Director, Garaventa Lift S.r.l.

Henrik Teiwik är VD och koncernchef för Handicare Group AB.

 

Förslag till beslut avseende punkt 9

Savaria föreslår nyval av Sébastien Bourassa till styrelsens ordförande.

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Handicare senast tio dagar före extra bolagsstämman, dvs. senast den 21 mars 2021, till adress Handicare Group AB (publ), ”Bolagsstämma”, Sturegatan 34, 114 36 Stockholm, eller via e-post till IR@handicare.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Handicares hemsida, www.handicaregroup.com, och på Handicares huvudkontor, Sturegatan 34, Stockholm, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast den 26 mars 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

 

Ytterligare information

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Handicare till 58 939 000, motsvarande 58 939 000 röster.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i mars 2021

Styrelsen för Handicare Group AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Pernilla Lindén, CFO & Investor relations
Tel: +46 708 775 832
E-post: ir@handicare.com

 

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl 18.00 den 5 mars 2021.
 

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i ett 40-tal länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till december 2020 uppgick intäkterna till 205 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 8,4%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 940 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.