Kommuniké från årsstämma i Handicare Group AB (publ)

Report this content

Vid Handicares årsstämma, som hölls idag den 6 maj 2020 i Stockholm, fattades huvudsakligen följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt beslöt att överföra till årsstämmans förfogande stående medel om sammanlagt 276,3 miljoner euro i ny räkning. Årsstämman beviljade vidare styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseledamot som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 180 000 kronor, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 450 000 kronor, att arvode för revisionsutskottets ordförande ska utgå med 100 000 kronor, att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor, att arvode för ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 50 000 kronor samt att arvode till ledamot i ersättningsutskottet ska utgå med 25 000 kronor.

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet ledamöter ska vara sju (7) och om omval av ledamöterna Lars Marcher, Joakim Andreasson, Jonas Arlebäck, Maria Carell, Johan Ek, Christina Lindstedt och Claes Magnus Åkesson. Beslöts vidare i enlighet med valberedningens förslag att välja Lars Marcher som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslöt även i enlighet med valberedningens förslag avseende val av revisor, innebärande omval av Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Stefan Andersson-Berglund som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2021.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslöt att anta styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram genom (A) riktad nyemission av teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen. Syftet med incitamentsprogrammet är att attrahera, motivera och kvarhålla nyckelmedarbetare inom koncernen genom att ge dem möjlighet att erhålla en ersättning som är relaterad till och beroende av den värdetillväxt de medverkar till att skapa. Programmet innebär att högst 1 198 370 teckningsoptioner emitteras till Handicare Group AB (publ) för att senare överlåtas till deltagarna i programmet. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 17 juni 2023. Teckningskursen ska som utgångspunkt motsvara 126,0 procent av det volymvägda genomsnittet av Handicares stängningskurs 10 handelsdagar efter årsstämman den 6 maj 2020, dock lägst aktiens kvotvärde. En deltagare ska inom ramen för incitamentsprogrammet kunna erhålla en subvention från koncernen uppgående till 50 procent av det belopp som deltagaren ska erlägga för teckningsoptionerna. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 2,0 procent.

Ytterligare information om vid årsstämman fattade beslut kommer att framgå av protokollet och finns på bolagets webbplats, www.handicaregroup.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pernilla Lindén, CFO & IR

Telefon: +46 708 775 832

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 14.45 CET.

 

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i över 40 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till mars 2020 uppgick intäkterna till 265 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,6 %. Antalet medarbetare uppgick till 1 034 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.