Kvartalsrapport januari – mars 2020

Report this content

Första kvartalet 2020
  
Trots Covid-19 visade Accessibility och Vehicle Accessibility på marginell organisk försäljningstillväxt medan utvecklingen var fortsatt svag i Patient Handling Nordamerika. Förbättringsprogram lanserat

Första kvartalet 2020

 • Intäkterna uppgick till 61,0 MEUR (67,2)
 • Den organiska tillväxten var -2,0%
 • Bruttomarginalen uppgick till 42,9% (41,7)
 • Justerad EBITA uppgick till 3,8 MEUR (5,2) och motsvarande marginal var 6,2% (7,7)
 • EBIT uppgick till -24,4 MEUR (3,6), vilket inkluderar en nedskrivning av goodwill om 25 MEUR relaterad till Patient Handling Nordamerika
 • Periodens resultat (inklusive avvecklad verksamhet) uppgick till -21,0 MEUR (3,5)
 • Resultat per aktie (inklusive avvecklad verksamhet) före och efter utspädning uppgick till -0,36 EUR (0,06)
 • Starkt justerat operativt kassaflöde om 6,4 MEUR (1,6) och leverage förbättrades till 2,4x
 • EBITA inkluderar övriga specificerade poster om -1,5 MEUR vilket främst är hänförligt kostnader i samband med den strategiska översynen och omstrukturerings-kostnader

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Mot bakgrund av den strategiska översynen med ökad fokusering på Accessibility, tecknades avtal om att avyttra Patient Handling Europa i april till ett pris (enterprise value) på cirka 30 MEUR. Affärens avslut beräknas ske i maj
 • Staffan Ternström lämnade sin roll som VD och koncernchef. Johan Ek har utnämnts till tf VD och koncernchef

Covid-19: effekter och finansiell påverkan

 • På koncernnivå märktes en omsättningsnedgång från mitten av mars, främst för Accessibility men även för Patient Handling Nordamerika, vilket också hade en negativ påverkan på resultatet.
 • Under andra kvartalet räknar vi med lägre omsättning och lägre lönsamhet jämfört med motsvarande period föregående år
 • Handicare har en stark finansiell position och likviditet men givet osäkerheten kring de kommande ekonomiska effekterna har styrelsen beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning om 0,07 EUR per aktie

 

Koncernchefens kommentar

Kära aktieägare,

Den globala Covid-19-pandemin påverkar oss alla och Handicares främsta prioritet under kvartalet var att säkerställa våra anställdas och kunders välmående. Vår andra prioritet var att anpassa verksamheten till de förändrade ekonomiska förutsättningarna samt att vidta åtgärder för att skydda vår finansiella ställning och likviditet. Situationen i och med Covid-19 leder till ett behov av ytterligare förbättringar och ökade anpassningsåtgärder.

Pandemin har påverkat Handicare under kvartalet. På koncernnivå noterades en tillbakagång i efterfrågan från och med mitten av mars, främst hänförlig till Accessibility Europa och Patient Handling Nordamerika. Koncernens nettoförsäljning minskade organiskt med 2,0% och uppgick till 61,0 MEUR (67,2). Lägre försäljning resulterade i negativ påverkan på rörelseresultatet och EBITA vilket uppgick till 3,8 MEUR (5,2), en minskning med 28%.

Lansering av “The Lift Up Program”

Även om vi historiskt sett har noterat relativt god tillväxt inom verksamheten för trapphissar har Handicare som helhet inte presterat i linje med sin potential. Särskilt verksamheten inom Patient Handling Nordamerika har inte levt upp till förväntningarna vad gäller varken tillväxt eller lönsamhet. Med detta i åtanke kommer den nyligen genomförda strategiska översynen och de påföljande avyttringarna ha positiva effekter på Handicare då det skapar ett mer fokuserat Accessibility-bolag.

Accessibility utgör över 90% av koncernens EBITA. Inom Accessibility har vi en stark marknadsposition i europeiska nyckelmarknader samt en lovande tillväxtplattform på den stora amerikanska marknaden. Även den historiska tillväxten inom Accessibility är stabil med en organisk omsättningstillväxt på i genomsnitt 6% över de senaste åtta åren. Med detta som utgångspunkt har vi en styrkeposition för att genomföra nästa fas av förbättringar. Detta genom vad vi kallar ”The Lift Up Program”.

The Lift Up Program strävar efter att etablera en mer fokuserad och snabbfotad organisation. Ambitionen är att optimera koncerngemensamma processer och undvika överlappning samt att förenkla strukturer och anpassa koncernens kostnadsbas. Parallellt kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att skapa lönsam tillväxt för verksamheten Patient Handling Nordamerika.

Målsättningen med The Lift Up Program är att göra Handicare till ett starkare, mer fokuserat bolag. Vi vill fortsätta att växa snabbare än marknaden för Accessibility och med bättre lönsamhet. Vi är givetvis medvetna om den negativa påverkan Covid-19 har på många bolag. Vi tror dock att vi med rätt fokus, aktiviteter och flexibilitet kan omvända den kortsiktiga krisen till nya möjligheter.

Vi kommer att uppdatera kring utvecklingen av The Lift Up Program löpande då vi börjar se förväntade resultat. Den första uppdateringen kommer att äga rum den 12 juni 2020.

Johan Ek
Koncernchef och VD
  

Revisorsgranskning
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas av Johan Ek, koncernchef och VD, och Pernilla Lindén, CFO, kl. 10.00 CET den 23 april 2020. För att medverka använd följande länk för registrering i förväg: http://emea.directeventreg.com/registration/6893968  

En presentation kommer att finnas tillgänglig på www.handicaregroup.com/investors


 

Datum för finansiella rapporter och årsstämma:
Årsstämma 6 maj 2020
Delårsrapport april - juni 2020  17 juli 2020
Delårsrapport juli - september 2020 5 november 2020
Bokslutskommuniké 2020 17 februari 2021
 

För mer information kontakta:
Johan Ek, CEO, tel + 46 705 15 94 77
Pernilla Lindén, CFO & IR, tel +46 708 775 832

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 08.00 CET.
 

Framtidsinriktad information
I den mån denna rapport innehåller framtidsinriktad information så baseras den på Handicares koncernlednings nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser.

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i över 40 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till mars 2020 uppgick intäkterna till 265 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,6%. Antalet medarbetare uppgick till 1 034 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

Taggar: