Lifting Handicare to better performance: Kapitalmarknadsuppdatering 2020

Idag arrangerar Handicare, en marknadsledande leverantör av trapphissar, en webbsänd kapitalmarknadsuppdatering där företagsledningen kommer att presentera företagets strategi samt ”The Lift Up Program”.

Handicare verkar i en växande marknad med attraktiva, långsiktiga underliggande tillväxtfaktorer. Bolaget har en ledande position i Europa inom området Accessibility och stark tillväxtpotential i Nordamerika. Resultatet inom affärsområdet Accessibility har varit stabilt med en organisk omsättningstillväxt på i genomsnitt 7 procent de senaste fem åren, och bolagets finansiella ställning är stark. Ett antal interna begränsningar har dock hindrat koncernen från att prestera enligt förväntan, begränsningar vars bakomliggande orsaker nu har identifierats.

I samband med publiceringen av rapporten för det första kvartalet den 23 april tillkännagav Handicare lanseringen av The Lift Up Program – en ambitiös plan i tre faser med målet att lyfta bolaget till förstärkt lönsamhet. Med utgångspunkt i den framgångsrika strategiska översyn som slutfördes i och med avyttringen av Patient Handling Europe i maj 2020, kommer The Lift Up Program göra det möjligt för Handicare att ytterligare påskynda transformationsresan. Fokus är att stärka och utöka positionen för affärsområdet Accessibility, som idag står för mer än 90 procent av koncernens EBITA.


The Lift Up Program

Den första fasen: Fokusera och förenkla
Målet med den första fasen har varit att skapa en organisation bättre lämpad för ett fokuserat Accessibility-bolag och att samtidigt effektivisera kostnadsbasen. Aktiviteter har inkluderat att minska koncerngemensamma omkostnader och skifta resurser till affärsområdena. Organisationsförändringen kommer att stärka den interna strukturen och leda till att verksamheten flyttar närmare kunderna, vilket möjliggör för ett mer resultatinriktat företag. De kostnadsbesparande åtgärderna förväntas resultera i en positiv, justerad EBITA-effekt om 8 MEUR årligen. Kostnadsreduceringen är baserad på normaliserade affärsvolymer och består endast av bestående besparingar. Implementering av aktiviteterna inom ramarna för den första fasen pågår, och den nya, mer fokuserade organisationen kommer att utgöra en stabil plattform när The Lift Up Program nu går in i sin nästa fas.

Fas två: Lönsamhet
För att säkerställa stark, långsiktig lönsamhet kommer Handicare att vidta ett antal åtgärder för att stärka konkurrenskraften genom att se över direkta och indirekta materialkostnader hos bolagets underleverantörer. Dessutom kommer företaget att optimera produktsortimentet inom vissa kategorier. Slutligen kommer ett antal utvalda initiativ relaterade till produktprissättning att lanseras. Alla aktiviteter inom ramarna för programmets andra fas kommer att slutföras under andra halvåret 2020.

Fas tre: Tillväxt
När den andra fasen närmar sig sitt fullbordande kommer Handicare ha förmågan att fullt ut fånga sin tillväxtpotential och utnyttja de starka, underliggande marknadstrender som är kännetecknande för Accessibility. Bolaget har redan identifierat aktiviteter och fokusområden som kommer att möjliggöra ytterligare tillväxt inom affärsområdet, inklusive utveckling och expansion av produktportföljen samt återförsäljarnätverket.

Dessutom kommer reducering av ledtider inom segmentet för trapphissar vara prioriterat. Detta är en viktig del i arbetet med att förbättra kundupplevelsen och utgör även en förutsättning för att växa på kärnmarknader. Bland dessa återfinns USA, en marknad med betydande potential, där Handicare kan dra fördel av att replikera sin framgångsrika europeiska produktionsmodell. Med målet att bygga vidare på den redan starka tillväxten för Nordamerika meddelade bolaget därför igår att de beslutat att etablera en lokal produktionsanläggning för trapphissar i USA. Den nya produktionsanläggningen kommer att möjliggöra för betydligt kortare ledtider vilket innebär en stor konkurrensfördel. Med en ny produktionsanläggning kommer geografiska nyckelområden i regionen nås inom en till fyra dagar och det med en konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Kortade ledtider kommer att utgöra en stor konkurrensfördel för Handicare och är en central faktor för tillväxt. Investeringen uppgår till cirka 2,5 MEUR och anläggningen kommer att nå full produktion inom tolv månader.

Slutligen kommer Handicare att driva en fokuserad förvärvsagenda med ambitionen att inta närliggande produktkategorier inom Accessibility samt utöka den geografiska spridningen.
 

Översyn av Patient Handling Nordamerika

Patient Handling Nordamerika utgör endast en liten del av koncernens totala resultat, men dess utveckling har varit en besvikelse och kräver särskild uppmärksamhet. Handicares marknadsposition och produktutbud inom detta affärsområde är fortsatt stabil, men det är nödvändigt att vidta ett antal förbättringsåtgärder. Som ett led i detta pågår därför en översyn av Patient Handling Nordamerika. Inom ramarna för The Lift Up Program har en tre stegs-plan för att förbättra affärsområdets resultat initierats, med avsikten att stabilisera och förbättra lönsamheten. Därefter kommer ytterligare alternativ för verksamheten att utvärderas. Översynen sker löpande och kommer att slutföras under 2020.
 

Finansiell påverkan från The Lift Up Program

De kostnadsbesparande åtgärderna inom programmet förväntas resultera i en positiv, justerad EBITA-effekt om 8 MEUR årligen. Kostnadsreduceringen är baserad på normaliserade affärsvolymer och består endast av bestående besparingar. Då implementering av åtgärderna redan pågår förväntar sig Handicare en positiv effekt på koncernens justerade EBITA om 3-4 MEUR under 2020. Programmet förväntas nå full årlig effekt i slutet av 2020 och uppvisa en justerad EBITA-effekt på 8 MEUR under 2021. Engångskostnader för programmet beräknas uppgå till 8 MEUR, varav 6,5 MEUR är kassaflödespåverkande, med hela beloppet reserverat under andra kvartalet 2020.
 

Finansiella mål

Bolagets finansiella mål på medellång sikt om en årlig tillväxt på 10 procent (varav 4-6 procent organisk), en justerad EBITA-marginal som överstiger 12 procent, att upprätthålla en kapitalstruktur som möjliggör en hög grad av finansiell flexibilitet samt möjliggör förvärv, en skuldsättningsgrad på cirka 2,5x nettoskuld/LTM justerad EBITDA och en årlig utdelning motsvarande 30-50 procent av periodens nettoresultat, kvarstår.
 

Marknadsuppdatering för april och maj

Samtliga affärsområden har påverkats av Covid-19 med minskad omsättning på kort sikt. Kostnadsåtgärder för att reducera pandemins effekter på verksamheten inleddes i mars, bland annat genom permitteringar för att anpassa personalstyrkan till den rådande marknadssituationen.

I april och maj minskade koncernens intäkter med cirka 35 procent jämfört med samma period 2019. Inom Accessibility kan påverkan i stort härledas till landspecifika strategier för att begränsa utvecklingen av Covid-19, där nedstängningar av flera länder, tillika nyckelmarknader inom Accessibility, har stört försäljningsprocesser. Således påverkades Frankrike, Italien, Storbritannien och USA mer än koncernen, medan Tyskland och Nederländerna kom in bättre. Inom Patient Handling har det skett en viss fördröjning av enskilda projekt och minskningen av intäkter ligger i linje med koncernens. Vehicle Accessibility har en fördröjd effekt på grund av affärsmodellen, och intäkterna påverkades därför mindre under tidsperioden.

 

Utsikter

Trots de kortsiktiga negativa effekterna av Covid-19 fortsätter globala megatrender att stödja den långsiktiga efterfrågan av Handicares produkter och lösningar. Med The Lift Up Program implementerat under 2020 och en stabilisering av den globala marknaden är bolaget övertygat om att det kommer att vara än bättre positionerat för att fortsätta tillvarata attraktiva möjligheter framgent.

 

Webbsänd kapitalmarknadsuppdatering

Kapitalmarknadsuppdateringen kommer att äga rum som en livesänd webcast 12 juni 2020, kl 13:00-15:30 CEST och kan följas via länken nedan:

https://financialhearings.com/event/12926

Webbsändningen inleds med en presentation av Johan Ek, VD och koncernchef, som kommer att ge en översikt av Handicares strategi följt av en uppdatering kring The Lift Up Program. Clare Brophy, Executive Commercial Director, och Peter Slack, Executive Vice President Operations, kommer sedan att redogöra för kommersiella och operativa strategiska prioriteringar framöver, följt av Pernilla Lindén, CFO, som kommer att presentera bolagets finansiella ställning samt ge en marknadsuppdatering.

Inspelade presentationer med tillhörande material kommer att finnas tillgängliga på Handicares hemsida efter avslutad webcast.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pernilla Lindén, CFO & IR

Telefon: +46 708 775 832

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juni kl. 12.00 CEST.

 

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i över 40 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till mars 2020 uppgick intäkterna till 265 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,6 %. Antalet medarbetare uppgick till 1 034 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com