Kommuniké från årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ)

Report this content

Vid årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ) (”Bolaget”) den 23 juni 2020 fattades följande beslut.

Lund, 23 juni, 2020. 

Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet 
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2019. Vidare beslutades att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex ledamöter utan suppleanter. 

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ulf Wiinberg, Birgit Stattin Norinder, Anders Gersel Pedersen,

Andreas Eggert, Eva Nilsagård och Mats Blom till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att omvälja Ulf Wiinberg som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB till revisor, med Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska förbli oförändrat i förhållande till föregående år och utgå med 900 000 kronor till styrelseordförande och 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Beslöts vidare att till ordförande av revisionsutskottet ska arvode utgå med 75 000 kronor och 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter av revisionsutskottet, 40 000 kronor till ordförande av ersättningsutskottet och 25 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskottet samt med 25 000 kronor vardera till styrelseledamöter som ingår i det vetenskapliga utskottet. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare 
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare.

Beslut om ändring av bolagsordningen 
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen.

Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktierättsprogram för anställda inom Hansa Biopharma 
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktierättsprogram för anställda inom Hansa Biopharma-koncernen (”Aktierättsprogrammet 2020”), innebärande att sammanlagt högst 36 individer inom Hansa Biopharma-koncernen kan delta. Deltagare kommer att tilldelas rättigheter till Prestationsaktier, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla stamaktier i Bolaget. Inom ramen för programmet kan högst 505 096 aktierätter komma att tilldelas deltagarna. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget på marknadsmässiga villkor ska kunna ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part för att säkerställa leverans av aktier enligt Aktierättsprogrammet 2020, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta stamaktier i Hansa Biopharma till deltagarna. 

Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptioner för anställda inom Hansa Biopharma
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Hansa Biopharma (”Optionsprogrammet 2020”), innebärande att sammanlagt högst 15 anställda inom Hansa Biopharma-koncernen kan delta. Optionsprogrammet 2020 består av personaloptioner som har en intjänandeperiod om 3 år varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för erhållande av stamaktier under en period om en månad. Inom ramen för programmet kan högst 506 280 personaloptioner komma att tilldelas deltagarna. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget på marknadsmässiga villkor ska kunna ingå ett aktieswap-avtal med en tredje part för att säkerställa leverans av aktier enligt Optionsprogrammet 2020, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta stamaktier i Hansa Biopharma till deltagarna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av stamaktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/omvandla till stamaktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får medföra en utspädning om mer än tio procent av det totala antalet utestående stamaktier efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas kontant, med apportegendom, genom kvittning eller på andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com 

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma använder sin patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla behandlingar för sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade autoimmuna sjukdomstillstånd, transplantatavstötning och cancer. 
Bolagets främsta produktkandidat, imlifidase, är ett unikt antikroppsklyvande enzym som potentiellt kan möjliggöra njurtransplantation av högsensitiserade patienter, och har potential att utvecklas ytterligare inom transplantation av andra solida organ, samt akuta autoimmuna sjukdomar. Imlifidase granskas för närvarande av EMA för ett möjligt marknadsgodkännande. Hansas forsknings- och utvecklingsprogram är även inriktat på att ta fram nästa generation av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, med potential att möjliggöra upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i både Europa och USA

Prenumerera

Dokument & länkar